Skogbruk i Lofoten og Vesterålen

Ti kommuner i Lofoten og Vesterålen forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket etter vertskommunemodellen. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidskommunene er Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Sortland kommune kan gi råd om skogkultur, skogsdrift, veibygging og miljøhensyn i skogbruket. Kommunen forvalter en rekke lover og forskrifter knyttet til skogbruk.
 

Lovsaker

Kommunene bistår i administrasjon av skogfondsordning. Disse ordningene er etablert for at skogeiere skal kunne sette av midler til framtidige tiltak i skogbruket.
Kommunen forvalter lovverk i forbindelse med deling og omdisponering av utmark (jordlova).
Bygging av skogsveier krever tillatelse fra kommunen før bygging kan igangsettes.
 

Kommunen forvalter også tilskuddsordninger knyttet til tiltak i skogbruket

De viktigste tiltakene er:

  • Tilskudd til planting etter hogst
  • Tilskudd til treslagsskifte
  • Tilskudd til bygging av skogsveg
  • Tilskudd til rydding i plantefelt
  • Tynningshogst i eldre plantefelt
  • Gjødsling av plantefelt med dårlig tilvekst
     

Meldeplikt ved hogst

Etter gjeldende vernskogregler skal skogeier sende melding til kommunen om hogst. Dette gjelder for all hogst i plantefelter og for hogst i lauvskog over 2 dekar.  Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog sendes senest 3 uker før hogsten settes i gang.

Unntak er hogst i lauvskogen på under 2 dekar. All skog er vernskog i Lofoten og Vesterålen! Hvis kommunen har innvendinger, plikter de å svare innen 3 uker etter mottak av meldingen. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager. Hogst skal ikke igangsettes før svarfristen er gått ut.

Skjemaet krever innlogging med bank ID: 
Melding om hogst

Nærings- og miljøvirkemidler i landbruket – NMSK tilskudd.

Skogforvaltningen i Lofoten og Vesterålen har laget nettsted

Her finner du informasjon om gran i Lofoten og Vesterålen, nyttige informasjon om skogbruk, nyheter,veivisere til skogeiere, veiviser til NMSK tilskudd, info om norsk PEFC standard, bruk av tre og skogskole.

Home | arktis (arktiskgran.no)  

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier
Forskrift om skogfond
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Ordninger for skogbruk

Kontaktinfo

Vladimir Matic
Skogforvalter
95264039
Jon Ødegård
Skog- og viltforvalter
95264491