Tilskuddsordninger i skogbruket

Mange investeringer som er nødvendige for å produsere kvalitetsskog støttes gjennom skogbrukets tilskuddsordninger. En skogeier kan søke om støtte til mesteparten av skogbrukstiltakene.

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Det er utarbeidet felles overordnede retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak (NMSK) i skogbruket for Lofoten og Vesterålen.

Ordninger for skogbruk fra Landsbruksdirektoratet

Saksbehandling
Søknader om tilskudd som forvaltes av kommunen behandles fortløpende så lenge det er ubrukte midler. Normalt tildeles ny ramme i februar, og siste frist for innsending av søknader er medio november.

Alle søknader og vedlegg sendes Sortland kommune. Før vedtak fattes skal kommunen foreta stedlig kontroll av tiltaket, samt at det skal framlegges regnskapssammendrag inklusiv oversikt over egeninnsats. Vedtak fattes av Sortland kommune med hjemmel i forskrift og delegasjon til kommunedirektøren i Sortland kommune

Tilskuddsordninger