Gebyr for byggesaker

Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker og saker etter forurensingsforskriften er vedtatt av Sortland kommunestyre 17.12.2020. Revisjon: 15.12.2022.

Ved mottak av komplett søknad tilgodeses søker med et fratrekk i gebyrsatsen på kr 1000,-

Alminnelige bestemmelser/opplysninger

Se dokument for "Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker og saker etter forurensningsforskriften" for opplysninger om følgende:

 • Hjemmelsgrunnlag
 • Gyldighet
 • Revisjoner
 • Benyttede arealangivelser/forkortelser
 • Beregningstidspunkt
 • Purregebyr
 • For mye betalt gebyr eller feil innkrevd gebyr

Krever søknaden dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kreves også gebyr for dette. 

Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver/forslagstiller.

Fakturerings- og betalingstidspunkt

 • For byggesaker, delingssaker og dispensasjon utarbeides faktura når vedtak fattes, eller på tidspunktet saksbehandlingen avsluttes av andre årsaker.
 • Gebyret betales etter vanlig forfall til kommunens økonomiavdeling.

Avslag eller avbrutt/trukket søknad/rekvisisjon

Gebyr skal betales selv om søknaden blir avslått. Dersom det etter avslag fremmes revidert søknad innen 3 måneder, reduseres gebyret på den nye saken til 25 %. Utvides arealet, skal det i tillegg betales gebyr for det nye arealet beregnet etter satsene i punkt 5.3.4 i gebyrforskriften. Reduseres arealet, nedsettes ikke fastsatt gebyr.

Dersom en sak avbrytes/trekkes før vedtak treffes, eller ikke kompletteres ved fastsatt frist, betales 50 % gebyr.

Gebyr ved flere tiltak

Dersom søknad inneholder flere tiltak betales høyeste tiltakssats av de omsøkte tiltak. Betinger tiltak flere dispensasjoner betales høyeste dispensasjonssats av de omsøkte dispensasjoner.

Klage

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1 og forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4, med unntak av enkeltvedtak. Forskriften som sådan kan heller ikke påklages.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad, fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.

Kommunens avgjørelse av søknad om nedsettelse eller frafall av gebyr er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.

Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger

Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger

2 100 kr

Tillatelse uten ansvarsrett, søknadsplikt etter § 20-4 og enkle bruksendringer

Søknad om tillatelse uten ansvarsrett, søknadsplikt etter § 20-4 og enkle bruksendringer etter § 20-1 bokstav d

3 760 kr

Ett trinns behandling; tillatelse til enkle tiltak etter § 20-1

Type sak

Pris

Søknadspliktige tekniske installasjoner (piperehabilitering, slamavskiller o.l.), samt plassering av skilt- og reklameinnretning, § 20-1 bokstav f og i

2 100 kr

Søknadspliktig tiltak etter § 20-1 bokstav b, c, d, f, g, h, i, j, k, l – mindre omfang når BRA ikke lar seg beregne

7 840 kr

Søknadspliktig tiltak etter § 20-1 bokstav b, c, d, f, g, h, i, j, k, l – større omfang 28 160 kr
For dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven, beregnes det gebyr pr. dispensasjon 2 760 kr

 

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning etter § 20-1bokstav a, samt bruksendring etter § 20-1 bokstav d. Gebyr beregnes ut fra BRA 

BRA

Pris

0-50 m2

9 720 kr

51 – 100 m2

14 580 kr

101 – 200 m2

21 640 kr

201 – 250 m2

25 510 kr

251 – 300 m2

35 440 kr

301 – 400 m2

48 250 kr

401 – 500 m2

59 290 kr

Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2

3 760 kr

To trinns behandling (rammetillatelse og igangsettelse)

Rammetillatelse

Gebyr beregnes ut fra BRA. I saker der BRA ikke lar seg beregne gis gebyr etter 5.3.2 eller 5.3.3.

BRA

Pris

0-50 m2

9 720 kr

51 – 100 m2

14 580 kr

101 – 200 m2

21 640 kr

201 – 250 m2

25 510 kr

251 – 300 m2

35 440 kr

301 – 400 m2

48 250 kr

401 – 500 m2

59 290 kr

Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2

3 760 kr

 

Igangsettelse

Type tillatelse

Pris

Gebyr for første igangsettingstillatelse

25 % av gebyr for rammetillatelse 

Gebyr for igangsettingstillatelse fra og med andre gangs behandling

3 760 kr

Riving/ombygging

Type sak

Pris

Minstegebyr for riving/ ombygging uten krav om avfallsplan

3 540 kr

Ombygging mellom BRA 300m/ 10 tonn avfall og BRA 600m/ 18 tonn avfall

6 410 kr

Ombygging mer enn BRA 600 m2 eller 18 tonn avfall 9 830 kr

Riving mellom BRA 100 m2 /10 tonn avfall og BRA 600 m2 / 35 tonn avfall

6 410 kr

Riving mer enn 600 m2 BRA eller 35 tonn avfall

9 830 kr

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidige brukstillatelser

1 660 kr 

Andre gebyrer

Type sak

Pris

Behandling av søknad om fravik fra TEK for tiltak i eksisterende byggverk, § 31-2

2 880 kr

Tilleggsgebyr for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling

890 kr

Gebyr for endring av tillatelse, som krever ny behandling

50 % av fullt gebyr

 

Dersom et søknadspliktig tiltak er gjennomført eller i ikke uvesentlig grad er igangsatt uten at søknad er sendt eller før søknaden er innvilget, påløper et ekstra gebyr tilsvarende 100 % av ordinært gebyr, uavhengig av om saksbehandlingsfrist er  overskredet. Ordinært gebyr for tiltaket må betales i tillegg til det ekstra gebyret. 

Klage

Det betales ikke gebyr for klagebehandling.

Dispensasjon fra plan, lov eller forskrift

Der søknaden/tiltaket betinger dispensasjon i medhold av pbl. kapittel 19 skal det betales gebyr for dispensasjonsbehandlingen etter satsene under:

Type behandling

Pris

Behandling av dispensasjon som ikke krever ekstern høring

2 880 kr

Behandling av dispensasjon som krever ekstern høring, hvor vedtaket fattes administrativt (ikke prinsipiell)

6 080 kr

Behandling av dispensasjon som krever ekstern høring, hvor saken behandles politisk (prinsipiell) 9 610 kr
For dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven, beregnes det gebyr pr. dispensasjon 2 760 kr
Deling

Vedtak om fradeling av byggetomt, tilleggstomter/sammenføyning

2 990 kr

 

Krever søknaden dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kreves også gebyr for dispensasjon. 

Gebyr etter medgått tid

Kommunen kan, etter å ha varslet tiltakshaver, beregne gebyr etter medgått tid. Kommunen vil dokumentere tidsbruken. Timepris pr. påbegynte time; kr 1 330,-.

Ved mottak av komplett søknad tilgodeses søker med et fratrekk i gebyrsatsen på kr 1000,-

Tilsyn
 • Generelt tilsyn i byggesaker er dekket inn i gebyrregulativet. 10 % av gebyrinntektene for byggesaksbehandling er avsatt til tilsyn.
   
 • I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn, kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Som faktiske utgifter regnes også kommunens oppfølging av den(de) sakkyndig(e). Utgiftene belastes tiltakshaver.
 • Tilsyn som kommunen er pliktig til å gjennomføre etter pbl. § 32-1 (ulovlighetsoppfølging) faktureres direkte til den som har forårsaket tilsynet. Timepris pr. påbegynte time; kr 1 330,-
Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

Kommunen kan i samsvar med bestemmelsene i pbl. kapittel 32 ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Beregning av overtredelsesgebyr gjøres etter bestemmelsene i forskrift om byggesak (SAK 10) kapittel 16. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven § 28.

 

Last ned "Gebyrforskrift - Byggesak, regulering og forurensingsforskriften - 2023" (PDF, 160 kB)