Skogbruk

Ti kommuner i Lofoten og Vesterålen forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket etter vertskommunemodellen. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidskommunene er Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Sortland kommune kan gi råd om skogkultur, skogsdrift, veibygging og miljøhensyn i skogbruket.
Kommunen forvalter en rekke lover og forskrifter knytta til skogbruk.

Lovsaker

Kommunene bistår i administrasjon av skogfondsordning. Denne ordningene er etablert for at skogeiere skal kunne sette av midler til framtidige tiltak i skogbruket.

Kommunen forvalter lovverk i forbindelse med deling og omdisponering av utmark (jordlova)
Bygging av landbruksveier krever tillatelse fra kommunen før bygging kan igangsettes.
Kommunen forvalter også tilskuddsordninger knytta til tiltak i skogbruket. De viktigste tiltakene er:

  • Tilskudd til planting etter hogst
  • Tilskudd til treslagsskifte
  • Tilskudd til bygging av skogsveg
  • Tilskudd til rydding i plantefelt
  • Tynningshogst i eldre plantefelt
  • Gjødsling av plantefelt med dårlig tilvekst

 


Forvaltning/veiledning, tilskuddsordninger og skogavgift

Dersom du ønsker å gjennomføre tiltak i skogen på din eiendom, kan du få råd om planting, ungskogpleie, tynning, slutthogst, gjødsling, veibygging m.m.

Kommunen har et godt grunnlag for å bistå i planlegging av tiltak på den enkelte eiendom.

Skogbruket er pålagt å ta miljøhensyn i samsvar med miljøstandarder. Dette medfører blant annet hensyn til hekkelokaliteter for sjeldne fuglearter og vegetasjonssoner langs vassdrag.


Meldeplikt ved hogst

Etter gjeldende vernskogregler skal skogeier sende melding til kommunen om hogst. Dette gjelder for all hogst i plantefelter og for hogst i lauvskog over 2 dekar. Meldingen skal sendes senest 3 uker før planlagt hogst.
​Melding om hogst


Tilskudd til bioenergi

Myndighetene ønsker å bidra til en utvikling innen bioenergi. Dersom du tenker på å installere vannbåren varme basert på flisfyring i bolig på gårdsbruk, hele gårdsbruket, større institusjon eller bedrift, levere varme til boligfelt el.l.

 

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Forskrift om skogfond

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Ordninger for skogbruk

Artikkelliste