Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet. I menyen er de ulike mulighetene listet opp.


Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet. I menyen under finner du de ulike tilskuddsordningen med retningslinjer:

Eget næringsfond

Retningslinjene for bruk av Eget næringsfond

 1. Eget næringsfond skal bidra økonomisk til å videreutvikle næringslivet i Sortland og i regionen forøvrig.
 2. Eget næringsfond finansieres ved tilførsel av ulike økonomiske utviklingsmidler, kraftfond, renter o.l.
 3. Finansiering fra Eget næringsfond gis fortrinnsvis som tilskudd. Det kan gis lån der dette er ønskelig.
 4. Eget næringsfond skal fortrinnsvis brukes i finansiering av ulike viktige utviklingsprosjekter og bransjeovergripende utviklingsprosjekter i Sortland.
 5. Eget næringsfond kan benyttes til delfinansiering av ulike viktige utviklingsprosjekter sammen med annen offentlig og private finansiering. Fortrinnsvis bør disse utviklingsprosjektene være i Sortland.
 6. Eget næringsfond kan benyttes til å kjøpe aksjer i selskaper der dette er ønskelig.
 7. Finansiering fra Eget næringsfond til utviklingsprosjekter i enkeltbedrifter prioriteres ikke. Skal det gis slik finansiering må det begrunnes særskilt hvorfor slik finansierings skal gis.
 8. Innvilges finansiering fra Eget næringsfond kan det fastsettes vilkår knyttet til utbetaling.
Kommunalt næringsfond

Retningslinjene for bruk av Kommunalt næringsfond

 1. Kommunalt næringsfond skal bidra økonomisk til å videreutvikle næringslivet i Sortland og i regionen forøvrig.
 2. Kommunalt næringsfond finansieres ved tilførsel av ulike statlige, fylkeskommunale eller offentlige utviklingsmidler, renter o.l.
 3. Retningslinjer for bruk av Kommunalt næringsfond følger retningslinjene Fylkeskommunen i Nordland fastsetter ved tildeling.
 4. Finansiering fra Kommunalt næringsfond gis som tilskudd.
 5. Kommunalt næringsfond kan benyttes til å gi tilskudd til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter, tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) og grunnlagsinvesteringer.
Gründerfond

Retningslinjene for bruk av Gründerfond

 1. Sortland kommune skal vurdere hver enkel idé.
 • Idéen må ha potensial til å bli en varig og lønnsom virksomhet og ny(e) arbeidsplasser.
 • Søkeren må ha personlige forutsetninger for å utvikle og videreføre prosjektidéen
 • Søkeren må være i alderen 18 - 35 år.
 1. Sortland kommune skal ha en skriftlig avtale med den enkelte gründer/etablerer som mottar stipend.
 2. Gründer/etablerer må ha en konkret bedrifts-/virksomhetsidé som utvikles gjennom en avtalt periode.
 3. Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste (skal kunne brukes til søknad til bank/offentlige virkemidler).
 4. Stipendet skal kunne brukes til å kjøpe inn tjenester/konsulenttjenester, delvis livsopphold (dersom søker slutter/har permisjon fra betalt jobb) og til andre definerte kostnader ved idéutviklingen.
 5. Dersom stipendet brukestil livsopphold/lønn, må søkeren selv besørge nødvendig informasjon til ligningsmyndighetene.
 6. Gründerstipendet kan kombineres med andre virkemidler til sammensatte «pakker» med avtalt veiledning eller kopling til lokale støttefunksjoner.
 7. Stipendet kan maksimalt utgjøre kr 20.000.
 8. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å forvalte Gründerfondet og innvilge søknader i hht retningslinjene for fondet.


Skal du søke tilskudd fra næringsfond/gründerfond må du søke her regionalforvaltning.no

Kontakt oss gjerne for en prat om dine muligheter.

Artikkelliste

Kontaktinfo

Viktor Johnsen
Næringssjef
90836888
Geir Breivik
Næringskonsulent
95264380