Kommunale veier - brøyting og strøing

Brøyting og sandstrøing utføres i all hovedsak av private entreprenører på kontrakt med Sortland kommune. Kontraktene løper fra 2017 til 2022.

Brøytekart med roder finner du her.

Navn på entreprenørene finnes ved å søke i kartet.

 

Brøyting iverksettes ut fra utløsende standard

Vei, inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm våt snø/10 cm tørr snø. Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, dvs. fra kl 07.00 – 23.00.
Ved snøfall kveld/natt: Roden skal være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting av veier/sykkelstier mellom kl. 23.00 og kl. 05.00:
Begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero.

Ved brøyting kan is og snø komme inn på avkjørsler og privat eiendom. Det er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabo- og veglovens bestemmelser.
Grunneier eller bruker må ikke legge snø inn på offentlig vei, eller på en slik måte at det hindrer sikt.

 

Strøing

Hvis friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustete kjøretøy i å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonsfaktor ca. 0,25)

Strøing utføres som punkstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot veikryss. Gang- og sykkelvei og fortau skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Strøing omfatter også busslommer, parkeringsplasser og torg.

Når friksjonsforholdene tilsier det, skal all strøing være utført innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.
 

Henvendelser

Dersom du ikke får svar, kontakt Sortland kommune på tlf. 76 10 90 00 (10.00-14.00) eller Kåre Skivik, tlf 952 64 473.

Ved store nedbørsmengder på kort tid, ber vi om forståelse for eventuelle forsinkelser dette kan medføre mht snørydding/strøing. 

Kontaktinfo

Kåre Skivik
Kommunalteknikk
76 10 96 23
952 64 473