Kommunale veier - brøyting og strøing

Brøyting og strøing utføres av private entreprenører på kontrakt med Sortland kommune. Kontraktene løper fra 2022 til 2027. 

Informasjon om endringer i forbindelse med nye brøytekontrakter

Nye brøytekontrakter for kommunale roder gjelder fra høsten 2022. Inndelingen av rodene er endret, og det er kommet inn flere nye entreprenører. Brøyting og strøing iverksettes etter samme utløsende faktor som før. Mer informasjon om kravene til vinterdriften finnes lenger ned på denne siden. 

Nytt av året er at entreprenørene skal rapportere arbeidet de utfører digitalt. Dette gjør det mulig for kommunen og innbyggerne å følge med på vinterdriften i nær sanntid. Det er utviklet en publikumsløsning som viser antall timer siden sist en vei ble brøytet eller strødd. Antallet timer representeres med ulike farger. Disse er spesielt utvalgt med hensyn til fargeblinde. Vi opplever fremdeles utfordringer med å få alle rapporteringene til å vises i kartet. Det kan dermed være brøytet selv om kartet viser noe annet. Det arbeides med å løse dette. 

Publikumskart med status for vinterdriften.

Etter de nye brøytekontraktene har også Sortland kommune fått mulighet til å gi entreprenørene bøter dersom det kan dokumenteres at de ikke har innfridd sine kontraktsforpliktelser.
I stedet for å ringe til entreprenørene for å klage eller etterlyse brøyting, ønsker vi nå at innbyggerne sender oss en epost med bilde, samt informasjon om tid og sted, dersom det oppdages at kravene til vinterdriften ikke er innfridd. 

Kart med oversikt over brøyteroder. 

 

Hva forventer vi av deg? 

Ved brøyting og snørydding kan snø og is komme inn på privat eiendom og avkjørsler. Dette er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabo- og veglovens bestemmelser. Slik snø må ikke legges tilbake på den offentlige veien, eller på en slik måte at den hindrer sikten. Vi har stor forståelse for ulemper og frustrasjon dette kan medføre den enkelte. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at denne snøen flyttes til andre steder på eiendommen, og ikke ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. Der blir den jo liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper problemer og vanskelige forhold for fotgjengere og bilister, nødetater, vareleveranser mv. 

Videre må søppelkasser, kjøretøy og annet utstyr ikke plasseres til hinder for vinterdriften. 

 

Henvendelser

Henvendelser angående brøytingen kan sendes på epost til:
fiksgatami@sortland.kommune.no eller
postmottak@sortland.kommune.no

Ved akutte forhold eller raske avklaringer kan driftsleder Geir Henriksen kontaktes på tlf. 952 64 463. 
Mellom kl. 10:00 og 14:00 kan du også ringe Servicetorget på tlf. 76 10 90 00. 

Ved store nedbørsmengder på kort tid, ber vi om forståelse for eventuelle forsinkelser dette kan medføre med hensyn til snørydding/strøing. 

 

Utdrag fra kontraktsbestemmelsene - Utløsende faktorer for vinterdriften

Vinterdriften på kommunens brøyteroder deles inn i fire hovedaktiviteter; brøyting, strøing, snørydding og høvling. Følgende utløsende faktorer gjelder, og er tilsvarende for bilveier, gangveier og kommunale plasser: 

Brøyting iverksettes ved 10 cm tørr snø, eller 5 cm våt snø. Med våt snø menes vannmettet snø, også kalt slaps eller sørpe. Kram snø er ikke våt snø. 

Strøing iverksettes ved en friksjonskoeffisient mindre enn 0,25. Til sammenlikning har våt is en friksjonskoeffisient på mellom 0,05 og 0,15, og tørr is en friksjonskoeffisient på mellom 0,15 og 0,3. Videre gjelder at dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler i å komme opp bakker etc. skal det strøs.

Strøing av bilveier utføres som punktstrøing - i bakker på ca. 5 % stigning eller mer, i kurver, samt i  og ved veikryss. Gangveier strøs minst så godt at gående ikke velger å ferdes i kjørebanen. På veier med blandet trafikk strøs en smal stripe på en side av veien for å ivareta de gående. Strøing avsluttes alltid på et oversiktlig sted slik at trafikantene i god tid kan se hvor den slutter. Rette, flate strekninger strøs ikke, med mindre veikryss, skolevei eller andre forhold tilsier behov for strøing. 

Snørydding iverksettes etter samme utløsende faktor som for brøytingen. I tillegg skal siktsoner i kryss mellom kommunal vei og annen offentlig vei ryddes slik at brøyteskavler og annet ikke overstiger 0,5 meter over gateplan. 

Høvling iverksettes for å holde veiens issåle til en tykkelse mellom 2 og 10 cm, samt holde sålens spordybde under 5 cm. Før mildvær skal issålens tykkelse reduseres til et minimum for å redusere mengden smeltevann på veibanen. 

Disse kravene skal være innfridd i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, dvs. mellom kl. 07:00 og 23:00. Ved snøvær om natten skal roden være ryddet innen kl. 07:00. Av hensyn til alminnelig nattero skal arbeid mellom kl. 23:00 og kl. 05:00 begrenses. 

 

Øvrige krav til brøytingen - utdrag fra kontraktsgrunnlaget

 • Kontraktsarbeidet skal gjennomføres med tilbørlig aktsomhet overfor veiens naboer og den øvrige trafikken. Herunder skal bredden til brøyteredskap være tilpasset den aktuelle roden. 
 • Faste installasjoner langs veiene skal ikke påføres skade. Dette gjelder privat eiendom så vel som installasjoner tilknyttet vei – herunder rekkverk, trafikkskilt, gatelys, mv. 
 • Kjørebanen ryddes i full bredde. Reduseres kjørebredden som følge av snø og is inntil rekkverk eller liknende, skal tilbyder iverksette tiltak for å utbedre dette snarest mulig. 
 • Møteplasser, holdeplasser, snuplasser ol. skal så langt mulig ryddes samtidig som kjørebanen. 
 • Bilveier som har tilstøtende gangveier ryddes før gangveien. Deponeres snø på tilstøtende gangvei ved rydding av kjørebanen, skal gangveien ryddes snarest mulig. 
 • Ved brøyting av bruer som leder over bil- eller gangvei, skal det utøves særskilt aktsomhet for å hindre skade eller ulempe for trafikk under brua. Slikt arbeid utføres dermed fortrinnsvis med plog. 
 • Som utgangspunkt deponeres snø og is fra fres der en plog ville lagt den. Ved brøyting med fres langs veier i sterkt hellende terreng eller med ensidig bebyggelse, bør snøen deponeres der den utgjør minst ulempe – dvs. mot havet eller vekk fra bebyggelsen. Ved sterk vind fra høyre eller parkerte biler ol. som kan påføres skade, bør arbeidet tilpasses så langt hensiktsmessig. Snøfresing mot venstre skal ikke forekomme ved risiko for passerende trafikk. 
 • Erfaring tilsier at enkelte områder er spesielt utsatt for drivsnø (fokksnø). Tilbyder skal utarbeide rutiner for håndtering og forebygging av drivsnø. For eksempel bør utsatte områder ha økt tilsyn. Før uvær bør høyden til brøyteskavler reduseres for å redusere mengden fokksnø som kan samles opp. 
 • Tilbyder skal varsle oppdragsgiver om forhold som kan utgjøre en fare eller være til hinder for utførelsen av kontraktsarbeidet – f.eks. hukepunkt for plog eller trær inntil veibanen. 
 • Tilbyder skal varsle oppdragsgiver om aktiviteter som er til hinder eller ulempe for snøryddingen – f.eks. parkerte biler eller naboer som deponerer snø fra privat grunn ut i offentlig vei/gangvei. 
 • Tilbyder svarer ikke for mangler som oppstår som følge av definerte ekstremværhendelser, eller om snøskred eller trafikkulykker hindrer trafikal adkomst til et område. Dette med mindre det er løpt nok tid siden faren/hendelsen passerte til at det er rimelig å forvente at forholdet skulle vært rettet, og så lenge de har utført brøyting så langt som forsvarlig. 
 • Ved trafikkulykke på/langs roden skal tilbyder bidra til adkomst for nødetater, samt ellers påse å innfri hjelpeplikten etter veitrafikkloven § 12. 
 • Ved fare for liv eller personskade skal politiet kontaktes.