Fett- og oljeholdig avløpsvann

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Oljeforurensning kan blant annet føre til konsekvenser for miljøet og driftsproblemer i avløpsnettet.

Driver du en virksomhet som produserer oljeholdig avløpsvann?

Det stilles krav til søknad til utslippstilatelse fra virksomheter med oljeholdig avløpsvann. Søknadskravet gjelder ved etablering av nye utslipp, endring av eksisterende oljeutslipp eller rehabilitering av eksisterende utslipp
 

Hvem trenger oljeutskiller?

Typiske virksomheter som trenger oljeutskiller er 

 • Vaskeplass
 • Smørehall
 • Servicehall eller lignende
 • Bensinstasjoner og vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy
 • Anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling 
 •  

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, sluk eller renner i gulvet, servicehall eller lignende med påslipp av motorolje, smørefett, parafin, white-sprit, bensin, diesel og liknende væsker til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel: Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet og innlagt vann som tilføres til kommunalt nett, mekaniske verksteder, sorteringsanlegg, fjernvarmsentraler, garasjeanlegg med tilgang til vann, avfallsmottak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller, vask av forskalingsutstyr og transportvirksomhet. 

For parkeringshus eller garasjeanlegg som har sluk i gulvet, men ikke har innlagt vann, kreves ikke oljeutskiller. Riktig dimensjonert sandfang med regelmessig tilsyn og tømming er påkrevet.

Søknad

For å få installert oljeutskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av oljeutskillere.  

Søknadskjema for påslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann (PDF, 424 kB)


Søknaden sendes til postmottak@sortland.kommune.no eller
Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland.

 

Søknaden må minst ha følgende vedlegg
 1. Ansvarlig navn og adresse
 2. Dokumentasjon på hvordan utslippet skal etableres og drives
 3. Beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann
 4. Situasjonsplan som viser ledningsnett, alle sluk i golv, vasker, avløpsrenner, tilkoblinger for høytrykksspylere mm, samt komplett oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) og tilkobling til avløpsnett i området.
 5. Underskrevet serviceavtale
 6. Informasjon om hvem som har vært fagkyndig ved valg av løsning
 7. Beregninger for valg av oljeutskiller
   

Standardkrav for oljeutskiller:

 • Oljeinnholdet skal ikke overstige 50 mg/liter ved normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon på analyseresultater
 • Før utslipp skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang eller liknende renseinnretning, dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akutt utslipp skal ivaretas
 • Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra renseinnretningen. Prøven skal analyseres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene
Krav til drift

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av oljeutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter. 

 • Det skal inngås en avtale med tømmefirma for regelmessig tømming.
 • Tømminger tilpasses bedriftens behov. Men minimum en ganger per år.
 • Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet. 
Krav til rapportering
 • Kopi av tømmerapporter, kontroll- og tilstandsrapporter skal sendes kommunen fortløpende
 • Tømmeavtale fra godkjent firma skal sendes kommunen hver gang det foreligger ny avtale ved samme eller annet tømmefirma
Informasjon om endringer 

Ansvarlig for bedriften plikter å gi beskjed til kommunen dersom bedriften: 

 • installerer, oppgraderer eller skifter ut oljeutskiller
 • øker eller endrer produksjon
 • bytter navn på bedriften
 • flytter til nye lokaler
 • overdras til ny eier eller opphørerFettutskiller 

Animalsk eller vegetabilsk fett eller olje i avløpsvann

Fett- eller oljeholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje. Sortland kommune som anleggseier tillater ikke animalsk eller vegetabilsk fett eller olje inn på sitt avløpsnett. Alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, SKAL ha fettutskiller.

Eksempler på virksomheter som det kreves fettutskiller er:
- Restauranter
- Kafeer og konditorer
- Catering og ferdigmatprodusenter
- Gatekjøkken og kiosker
- Pizza- og hamburgerbarer
- Kantiner
- Kjøttforedlingsbedrifter
- Matbutikker med steke-/grillavdeling

Listen er ikke uttømmende.

Artikkelliste