Oljeholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin, diesel og liknende væsker.

Oljeutskiller

Driver du en virksomhet som produserer oljeholdig avløpsvann?

Da er du pålagt å følge kravene gitt i forurensningsforskriften kap. 15 "krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann". Oljeforurensning kan bl.a. føre til konsekvenser for det økologiske miljøet og driftsproblemer i avløpsnettet. 

Virksomhet som krever oljeutskiller:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknende

Garasjeanlegg/verksteder med vaskemuligheter, sluk eller renner i gulv etc., der det håndteres motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin, diesel og liknende væsker krever også oljeutskiller.

Kommunen er myndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra denne type virksomhet. Før etablering av oljeutskiller og påkobling til kommunalt avløp/utslipp til privat avløpsanlegg skal kommunen gi tillatelse  jf. forurensningsforskriften kap. 15.
 

Søknad

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal du på forhånd søke Sortland kommune om utslippstillatelse. Søknadskjema "søknad om utslipp av oljeholig avløpsvann" (PDF, 166 kB) skal benyttes.

Søknadskravet gjelder ved etablering av nye utslipp, endring av eksisteernede utslipp eller vesentlig økning av oljeutslipp.

Kravet gjelder også for eksisterende virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann, som ikke tidligere har søkt om utslippstillatelse.

Forurensningsforskriften kap. 15 § 15-4 angir krav til søknaden. Søknaden skal minst ha følgende vedlegg:

 • Situasjonsplan som viser ledningsnett, alle sluk i golv, vasker, avløpsrenner, tilkoblinger for høytrykksspylere mm, samt komplett oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) og tilkobling til avløpsnett i området.
 • Underskrevet serviceavtale
 • Informasjon om hvem som har vært fagkyndig ved valg av løsning
 • Beregninger for valg av oljeutskiller

NB! Etablering av oljeutskiller er også søknadspliktig jf. plan og bygningsloven § 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene.  Se mer informasjon. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger igangsettingstillatelse. 

Søknadsskjema (PDF, 166 kB)

 

Standardkrav til utslipp av oljeholdig avløpsvann:

 • Oljeinnholdet skal ikke overstige 50 mg/liter ved normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon på analyseresultater.
 • Før utslipp skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang eller liknende renseinnretning, dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akutt utslipp skal ivaretas.
 • Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra renseinnretningen. Prøven skal analyseres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene.
   

Fettutskiller 

Animalsk eller vegetabilsk fett eller olje i avløpsvann

Fett- eller oljeholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje. Sortland kommune som anleggseier tillater ikke animalsk eller vegetabilsk fett eller olje inn på sitt avløpsnett. Alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, SKAL ha fettutskiller.

Eksempler på virksomheter som det kreves fettutskiller er:
- Restauranter
- Kafeer og konditorer
- Catering og ferdigmatprodusenter
- Gatekjøkken og kiosker
- Pizza- og hamburgerbarer
- Kantiner
- Kjøttforedlingsbedrifter
- Matbutikker med steke-/grillavdeling

Listen er ikke uttømmende.