Fett- og oljeholdig avløpsvann

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Oljeforurensning kan blant annet føre til konsekvenser for det økologiske miljøet og driftsproblemer i avløpsnettet.


Oljeutskiller

Driver du en virksomhet som produserer oljeholdig avløpsvann?

Det stilles krav til søknad om utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter med vaskemuligheter, sluk eller renner i gulvet etc., der det håndteres motorolje, smørefett, parafin, white-sprit, bensin, diesel og liknende væsker. Søknadskravet gjelder ved etablering av nye utslipp og endring av eksisterende oljeutslipp. Kravet gjelder også for eksisterende virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann, som tidligere ikke har søkt om utslippstillatelse.

Kommunen er myndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter listet opp nedenfor. Før etablering av oljeutskiller og påkobling til kommunalt avløp/utslipp til privat avløpsanlegg skal kommunen gi tillatelse  jf. forurensningsforskriften kap. 15.
 

Virksomhet som krever oljeutskiller:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknende
   

Søknad

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal du på forhånd søke Sortland kommune om utslippstillatelse. Søknadskjema "søknad om utslipp av oljeholig avløpsvann" (PDF, 166 kB) skal benyttes.

Forurensningsforskriften kap. 15 § 15-4 angir krav til søknaden. Søknaden skal minst ha følgende vedlegg:

 1. Situasjonsplan som viser ledningsnett, alle sluk i golv, vasker, avløpsrenner, tilkoblinger for høytrykksspylere mm, samt komplett oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) og tilkobling til avløpsnett i området.
 2. Underskrevet serviceavtale
 3. Informasjon om hvem som har vært fagkyndig ved valg av løsning
 4. Beregninger for valg av oljeutskiller
   

Forurensningsforskriften kap. 15 § 15-7 angir standarkrav for oljeutskiller:

 • Oljeinnholdet skal ikke overstige 50 mg/liter ved normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon på analyseresultater
 • Før utslipp skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang eller liknende renseinnretning, dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akutt utslipp skal ivaretas
 • Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra renseinnretningen. Prøven skal analyseres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene
   

NB! Etablering av oljeutskiller er også søknadspliktig jf. plan og bygningsloven § 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene.  Se mer informasjon. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger igangsettingstillatelse. 

Søknadsskjema (PDF, 166 kB)

 

Fettutskiller 

Animalsk eller vegetabilsk fett eller olje i avløpsvann

Fett- eller oljeholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje. Sortland kommune som anleggseier tillater ikke animalsk eller vegetabilsk fett eller olje inn på sitt avløpsnett. Alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, SKAL ha fettutskiller.

Eksempler på virksomheter som det kreves fettutskiller er:
- Restauranter
- Kafeer og konditorer
- Catering og ferdigmatprodusenter
- Gatekjøkken og kiosker
- Pizza- og hamburgerbarer
- Kantiner
- Kjøttforedlingsbedrifter
- Matbutikker med steke-/grillavdeling

Listen er ikke uttømmende.