Tjenestebeskrivelse - vann

Formål med tjenesten
Å sørge for at innbyggerne og virksomheter i Sortland kommune har tilfredsstillende løsninger for vannforsyningen.

Målgruppe
Alle abonnenter som er tilknyttet distribusjonsnett for kommunalt vann.

Tjenestens innhold
Å tilfredsstille brukerkrav fra abonnenter ved at det leveres nok, godt og hygienisk betryggende drikkevann fra de kommunale vannverkene.

Hva kan du forvente av oss:

 • Å bli forsynt med trygt og godt drikkevann i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
 • På dagtid (kl. 07:00-20:00) skal avbrudd i vannforsyningen ikke overstige 6 timer.
 • Å bli varslet tre dager før planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider som fører til bortfall av vannet. Varsling skjer via kommunens hjemmeside og lokalpresse.
 • Å bli informert så snart som mulig ved vesentlige avvik fra kravene i drikkevannsforskriften.
 • Å bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan ha betydning for din vannforsyning.
 • Å få et vanntrykk ved kommunalt tilknytningspunkt på 3 - 9 bar.
 • At du ved direkte henvendelse til oss på våre internettsider, får nødvendig informasjon om virksomheten innenfor drikkevannsforsyning, kundeservice, prisforhold osv.

Saksbehandlingstid:
Sortland kommune tar hånd om innmeldte forhold så raskt det er mulig, og i tråd med prioritet og innenfor økonomisk ramme.
Henvendelser om større forhold enn løpende vedlikehold, følger bestemmelsene i Forvaltningsloven med hensyn til saksbehandling/svar.

Opplysning om klageadgang:
Klageadgang oppstår kun når det fattes enkeltvedtak; jfr. Forvaltningsloven.

 

Dersom kommunen ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser:

 • At vi bringer vann i tanker/kanner til nærområdet, dersom vannavbruddet varer i mer enn 6 timer på dagtid (07:00-20:00). Dette vannet må normalt kokes dersom det brukes til mat/drikke.
 • At du får informasjon fra kommune/helsemyndigheter dersom vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.
 • At du får erstatning dersom brudd på kommunal vannledning medfører skader.
 • At du etter krav billighetserstatning få kr 250 dersom :
 • avbruddet i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer
 • den hygieniske vannkvaliteten er så dårlig at det må innføres kokepåbud
 • den bruksmessige kvaliteten er ekstraordinær dårlig. Dette gjelder likevel ikke konsekvenser av planlagte  drifts- og vedlikeholdstiltak, vannledningsbrudd eller brann.

Saksbehandlingstid

Opplysning om klageadgang

Hva vi forventer av deg:

 • At du varsler oss så snart som mulig ved forstyrrelser / uregelmessigheter i vannforsyningen / avløpshåndteringen. Se under kontaktinformasjon.
 • At du leverer skriftlig krav på billighetserstatning innen 14 dager. Krav senere enn dette avvises.
 • At du retter deg etter vannings- og frosttappingsforbud.
 • At du snarest mulig utbedrer feil og mangler ved egen stikkledning, eget ledningsanlegg, og fellesledning.
 • At du leser av eventuell vannmåler og returnerer selvavlesningskortet innen fristen.
 • At du betaler regningen ved forfall.
 • At du ikke sløser med vann.
   

Forskrift om vannforsyning og drikkevann