Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen (kommunelovens § 77). Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betyggende måte
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Etter Sortland kommunes rutiner for varsling kan varsling om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljølovens § 2-4 også skje til kontrollutvalget.
 

K-sekretariatet

Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets sekretariat.
 

Revisjon

Revisjon utføres av KomRev NORD IKS.

Postboks 823
9488 Harstad
Telefon 77 04 14 00
E-post: post@komrevnord.no

 

 

Adresse

K-Sekretariatet IKS
Harstad kommune
Postmottak
9479 Harstad

e-post
K-Sekretariatet