Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har delegert myndighet til formannskapet, andre utvalg og til kommunedirektøren i delegasjonsreglementet. (PDF, 792 kB)
 

Formannskapet

Formannskapet har ansvar for overordnet planlegging, næringsutvikling, regionalt og interkommunalt samarbeid, strategisk overordnet styring og utvikling, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler og er fondsstyre for næringsfondet.
 

Driftsutvalget

Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatte planer og budsjett.
 

Råd og utvalg

I kommuneloven er det krav til at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.


Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. 
Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.


Ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.
Veileder for ungdomsråd