Kulturminneplan for Sortland kommune

Formannskapet i Sortland vedtok i januar 2017 planprogram for utarbeiding av kulturminneplan for Sortland.

Planarbeidet ble sluttført våren 2020 og kommunestyret vedtok planen i sitt møte 11.06.2020 i sak 034/20. 

Kulturminneplan for Sortland 2020 - 2030 (PDF, 8 MB)

Bakgrunn

I Sortland kommune er det gjennomført både kartlegginger og registreringer av kulturminner fra
slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Imidlertid har kommunen per i dag ingen kulturminneplan.

Utarbeidelse av Kulturminneplan for Sortland er tatt med i planstrategien for Sortland, som rådmannen fremmer for politisk behandling. I denne er det forutsatt at planen skal være en kommunedelplan, og følge kravene i Plan- og bygningsloven, i tillegg til at føringene i Kulturminneloven.

Planprogram for kulturminneplanen ble vedtatt i januar 2017.
 

Målsetting

En kulturminneplan gir kommunen et verktøy for å skaffe seg oversikt over kulturminner og deres vurderte verdi, som er viktig for kommunens planarbeid og øvrige virksomhet.

Målsettingen med planen er å få en oppdatert kartlegging av kulturminner og en plan for forvaltning av disse, som gjør at det kan legges til rette for vekst og stedsutvikling i Sortland, samtidig som kulturminner sikres og ivaretas. 
 

Organisering og finansiering

Planarbeidet skal gjennomføres av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Gruppen er sammensatt slik:

  • Mathis Mathisen, Sortland historielag
  • Ane Høyem, Sortland museum
  • Brynjar Pettersen, Museum Nord
  • Helle Næss, Sortland kommune, Plan og utvikling
  • Sigbjørn Throndsen, Sortland kommune, Plan og utvikling
  • Mona Dahl, Kulturfabrikken KF

I tillegg bistår en rekke ressurspersoner i ulike deler av planarbeidet. 

I januar 2017 vedtok Sortland formannskap planprogram for utarbeiding av en kulturminneplan. Etter at planprogrammet ble vedtatt, ble det søkt om tilskudd fra Riksantikvaren til arbeidet. Sortland kommune fikk tildelt 100.000,- kr i støtte. I tillegg er det avsatt 184 000 kr fra Sortland kommune til planarbeidet. 

 

Prosess og medvirkning

Arbeidsgruppen planlegger å invitere til møter rundt om i bygdene og på tettstedet.

I løpet av høsten 2018 starter dette arbeidet på Hinnøya-siden av Sortland. I tillegg vil arbeidsgruppa invitere lag, foreninger, næringsliv, institusjoner og enkeltpersoner til å bidra i prosessen for å få gode møteplasser med kunnskapsformidling og diskusjoner frem mot en ferdig kulturminneplan for Sortland.

 

Forelesninger og møter 

Aktuelle dokumenter og ressurser i prosjektet