Utviklingsoppgaver og stedsutvikling

Regulering av gang-/sykkelvei, Sigerfjord

Reguleringsplanen, som tidligere var vedtatt, er opphevet av kommunestyret og pr september 2022 på vei tilbake til politisk behandling og vedtak.

Henning Larsen AS (tidligere Rambøll AS) er ekstern planlegger.

Når planen er vedtatt politisk vil kommunen sikre rettigheter til grunn, og deretter gjennomføre anbudskonkurranse og bygging.

Kontakt: Arealplanlegger Rune Kvannli, mobil 917 65 458, runestigen.kvannli@sortland.kommune.no

Kontakt: Arealplanlegger Jan Harry Johansen, mobil 952 64 465, jan.harry.johansen@sortland.kommune.no 

Sammenknytning Bjørklundveien - Vesterveien

Formannskapet har vedtatt at sammenknytningen skal gjennomføres i tråd med gjeldende, vedtatte reguleringsplan fra 2015. Administrasjonen gjør i august - september 2022, med ekstern bistand, en prosjekteringsjobb for å avklare gjennomførbarhet samt søke bedre sikkerhet for det økonomiske anslag for hva sammenknytningen vil koste.

Norconsult AS er valgt som prosjekterende, og det skal etter planen foreligge et materiale som grunnlag for videre beslutning i månedsskiftet september/oktober 2022.

Kontakt: Prosjektleder Inge Ovesen, mobil 928 04 062, inge.ovesen@sortland.kommune.no 

Regulering av gang-/sykkelvei, Holmstad

Sortland kommune gjennomfører i 2022 reguleringsplan på Holmstad for å legge til rette for gang-/sykkelvei mellom skolen og Kvassneset.

AFRY AS er engasjert som planlegger.

Kontakt: Arealplanlegger Jan Harry Johansen, mobil 952 64 465, jan.harry.johansen@sortland.kommune.no 

Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Målet er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det fokuseres på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland og gi merverdi for Sortland.

Følg prosjektet - klikk for mer info.

 

Kontakt:  Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297, kristine.roiri@sortland.kommune.no

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - 2022-2034
 

Sortland kommune startet sommeren 2020 med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022-2034, og resultatet av arbeidet er lagt frem for politisk behandling, 1. gang.

Formannskapet vedtok den 22.06.2022 å legge planen ut til høring i  minimum 6 uker. Se egen artikkel.

​​

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Sortland er en av fire kommuner i Norge som skal bidra til å svare på dette gjennom piloter og tiltak. 

Prosjektperioden er 2019-2022.

 

Regulering av gang-/sykkelvei, Vestmarka

 Sortland kommune har satt av midler i gjeldende økonomiplan for å regulere og realisere gang-/sykkelvei mellom skibua og Aspåsveien.

Forberedende arbeider for regulering er startet i 2022. Arbeidet frem mot realisering intensiveres etter planen de tre kommende år.

Kystsoneplan for Vesterålen
 

Vesterålen regionråd vedtok på årsmøtet i 2016 å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Prosjektet startet høsten 2018 og våren 2022 forventes politisk behandling i kommunene.