Utviklingsoppgaver og stedsutvikling

​​

Haldstranda avløpsområde

Område på Haldstranda der kommunen planlegger oppsamling av avløpsvann. - Klikk for stort bilde

03.08.23
Sortland kommune vedtok i desember 2022 ny "Kommunedelplan for avløp og vannmiljø". Ett av tiltakene i planen er å samle avløpsvannet fra den delen av boligbebyggelsen på Haldstranda der kommunen har ansvar for avløpet, og føre dette til nytt renseanlegg/septiktank som er installert i samarbeid med utbygger Tre-Bo AS.

I løpet av barmarkperioden 2023 vil kommunen gjøre forberedende, undersøkende arbeider med tanke på bygging av ledningsanlegg og pumpestasjon i 2024/2025.

Kontakt: Prosjektleder Rolf Helge Karlsen, mobil 90687943 rolf.karlsen@sortland.kommune.no 

 

Regulering av gang-/sykkelvei, Vestmarka

Aktuell strekning for bygging av gang-/sykkelvei mellom skibua og Aspåsveien markert med rødt. - Klikk for stort bilde

27.07.2023:
Sortland kommune har, gjennom budsjettregulering 2/23 den 22.06.23, satt av midler for å regulere  gang-/sykkelvei mellom skibua og Aspåsveien.

Det ble i 2022 søkt om tilskudd til reguleringsarbeidet, og kommunen har fått tilsagn om slikt tilskudd.

Forberedende arbeider for regulering startet i 2022. Konkurranse om reguleringsarbeidet er utlyst, og reguleringsprosessen starter 2. halvår i 2023.

Videre prosess mot regulering vil ventelig bli omtalt i økonomiplanen som vedtas av kommunestyret i desember 2023.

Kontakt: Arealplanlegger Jan-Harry Johansen, mobil 952 64 465   jan.harry.johansen@sortland.kommune.no

 

Ny Sortland flerbrukshall


23.06.23

Sortland kommune skal bygge ny flerbrukshall!  Det siste halve året har det vært jobbet intens for å kartlegge krav og behov, for å få en best mulig hall innfor de økonomiske rammene. Frivillige, lag og foreninger, næringsliv og kommunens ulike fagenheter har bidratt i kartleggingsarbeidet.  Innholdet i hallen ble vedtatt av Kommunestyret 22.06.23

I prosessen er det avdekket er stort behov og det er derfor lagt opp til følgende konsept:

Et HOVEDKONSEPTET bestående av parketthall dimensjonert for to håndballflater med tribuneplass til 540 personer, romslig kafe og fellesareal, en multiaktivitetssal, rom for kampsport, E-sportrom og frisklivssentral, som kan realiseres innfor kommunalt budsjett.

Det skal jobbes videre med å få til OBSJONSKONSEPTET, bestående av basishall og klasserom/kontorer og et KOMERSIELT KONSEPT bestående av klatrehall , treningssenter og squashall mm. Realisering av disse vil avhenge av ekstern finansiering.

Du kan lese mer om prosjektet HER

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no  

Regulering Strandskog

Reguleringsområdet på Strandskog. - Klikk for stort bildeIllustrasjon. Tidligere forslag som viser det aktuelle området.

07.06.23

Reguleringsplanarbeidet for næringsområdet på Strandskog har pågått lenge; arbeidet har av ulike årsaker trukket i langdrag.

Pr april 2023 er det ny bevegelse i saken: Det er kommet avklaringer fra Nordland fylkeskommune rundt kryssløsninger, og det er grunn til å være optimistisk med tanke på en løsning.

Det pågår (igjen) drøftinger omkring T-kryss eller rundkjøring i krysset Steiroveien - Vesterålsgata. 

Sortland kommune vil kontakte berørte grunneiere; tidlig høst 2023.

 

Kontakt: Arealplanlegger Jan-Harry Johansen, mobil 952 64 465   jan.harry.johansen@sortland.kommune.no 

Regulering av gang-/sykkelvei, Holmstad

Reguleringsområdet mellom Holmstad skole og Kvassneset. - Klikk for stort bilde

07.06.23

Sortland kommune gjennomfører i 2022/2023 reguleringsplan på Holmstad for å legge til rette for gang-/sykkelvei mellom skolen og Kvassneset.

1. gangs politiske behandling med utlegging av planforslag til offentlig ettersyn kan ventes 2. halvår 2023.

AFRY AS er engasjert som planlegger.

Kontakt: Arealplanlegger Jan Harry Johansen, mobil 952 64 465, jan.harry.johansen@sortland.kommune.no 

Regulering av gang-/sykkelvei, Sigerfjord

Regulering av gang-/sykkelvei, her søndre del fra Langbakken til Sigerfjord skole. - Klikk for stort bilde

07.06.23

Reguleringsplanen, som tidligere var vedtatt, er opphevet av kommunestyret og pr juni 2023 på vei tilbake til politisk behandling og vedtak.

Henning Larsen AS (tidligere Rambøll AS) er ekstern planlegger.

Når planen er vedtatt politisk vil kommunen sikre rettigheter til grunn, og deretter gjennomføre anbudskonkurranse og bygging.

Kontakt: Arealplanlegger Oda Engesæth, mobil 952 64 318, oda.engesaeth@sortland.kommune.no

Kontakt: Arealplanlegger Jan Harry Johansen, mobil 952 64 465, jan.harry.johansen@sortland.kommune.no 

 

Sammenknytning Bjørklundveien - Vesterveien

07.06.23

Formannskapet har vedtatt at sammenknytningen skal gjennomføres i tråd med gjeldende, vedtatte reguleringsplan fra 2015.

Det er gjort en prosjekteringsjobb med bistand fra Norconsult AS for å avklare gjennomførbarhet samt søke bedre sikkerhet for det økonomiske anslag for hva sammenknytningen vil koste. Formannskapet er orientert om resultatet. I neste omgang legges det fram forslag til justert reguleringsplan for sammenknytningen; ventelig for kommunestyret i november 2023. Formannskapet fikk også (27.04.2023) tilbakemelding på vedtak om å se på en annen løsning. Etter foranstående behandlinger vil det være etablert et grunnlag for å gå videre med prosjektet; først gjennom økonomiplanbehandlingen i des 23.

Kontakt: Prosjektleder Inge Ovesen, mobil 928 04 062, inge.ovesen@sortland.kommune.no 

Enhetsleder Brynjuv Øverby, mobil 957 30 976, brynjulv.overby@sortland.kommune.no 

Vestmarka næringsområde - N01

Næringsområdet nærmer seg en realisering: Reguleringsplanen var delvis vedtatt i kommunestyret 16.02.2023. Det arbeides pr april 2023 med avklaringer knyttet til næringsarealene i planen opp mot Statsforvalter. Når planen er godkjent vil Sortland kommunen gå videre med grunnerverv.

Prosjekt Markveien er avhengig av avklaringer med grunneiere/erverv av grunn. Prosjektet står pr april 2023 på vent for slike avklaringer.

Når kommunen eier grunnen vil det være mulig for næringsdrivende til å kjøpe areal i næringsområdet. Tidsmessig ventes dette å være mulig i andre halvår 2023. Kommunen har også i sine planer et tiltak for å bygge ut areal som vil være som byggeklart.

Kontakt: Næringssjef Viktor Johnsen, mobil 908 36 888, viktor.johnsen@sortland.kommune.no


Utvikling av Natsteinsøyra

 

Natsteinsøyra er et  viktig utviklingsområde for Sortland sentrum, med stort potensiale for etablering av fremtidige boliger, næring, offentlige formål. Området skal også inneholde store sjønære rekreasjons-områder for befolkningen. Området strekker seg fra Kjempenhøy boligområde i nord og inkluderer SMT i sør. Når det er er ferdig utfylt vil det bli ca. 100 daa.

Sortland kommune er en stor grunneier i området. Sammen med de tre andre grunneierne ble det i høst igangsatt en prosess for helhetlig utvikling av Natsteinsøyra. Dette innbefatter både stedsutviklingsprosesser og konkret regulering av området, med høye ambisjoner for både prosess og endelig resultat.

Prosjektet vil bestå av to hovedfaser:

Fase 1: Prinsipielle avklaringer for utvikling av området med ambisjoner om å benytte flere arkitektteam til en mulighetsstudie for helhetlig utforming

Fase 2:  Utarbeidelse av reguleringsplan i henhold til valgte prinsipper/konsept. 

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no  

Eiendomsforvalter Silje Rognlien Brekke, mobil 482 26 354  silje.brekke@sortland.kommune.no

GNIST- Byens møte mellom land og vann og etablering av en Byforening

 

Sortland kommune har siden mars i år deltatt i GNIST, som er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som ønsker å jobbe innovativt med steds- og næringsutvikling.  Et tverrfaglig designteam har siden mai jobbet tett med befolkning og næringsliv for å kartlegge utfordringer og muligheter. Teamet har utarbeidet forslag og anbefalinger til hvordan vi kan jobbe videre for å utvikle en attraktiv by.

Se beskrivelse av prosjektet her 

Gjennom GNIST er det skapt engasjement og det er etablert et interim-styre for en BYFORENING. dette er en samarbeidsplattform for utvikling av byen, som inkluderer både næringsliv, kultur og frivillige.

Det er produsert en 3 m lang BYLIVSMODELL som viser havnepromenaden  med forslag til 4 tiltak; Havgapet, Stille blå, Naustet og Havneparken, med utgangspunkt i innspill fra befolkningen. Håpet er at disse gjennom godt samarbeid kan realiseres og skape mer liv i møte mellom land og vann og bidra til at vi blir en mer attraktiv by.  Bymodellen er utstilt i Bylaben i Kulturfabrikken. 

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no

Trafikk- og parkeringsplan for Sortland sentrum

 

Sortland kommune er i gang med å utarbeide en parkeringsløsning for gateparkering og de kommunale parkeringsarealene i sentrum.  Mål og strategi for arbeidet ble vedtatt av kommunestyret 14.10.2021 i sak 063/21

Link til saken

Målet med arbeidet er:  

  • i samarbeid med næringslivet å legge til rette for god tilgjengelighet og besøks- og handleopplevelse for alle brukere,
  • å ivareta trafikksikkerhet og  bidra til at byen blir et attraktivt sted å være 
  • å bidra til grønn mobilitet og langsiktig bærekraftig utvikling

Konsulentfirma Rambøll er ekstern rådgiver i prosjektet. De har utarbeidet et forslag til parkeringsløsning som også inkluderer drift og organisering. Dette ble presentert  i åpent møte 26.okt og for formannskapet 27.okt.  Link til presentasjon

Mer info finner du her

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no

​​

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Sortland er en av fire kommuner i Norge som skal bidra til å svare på dette gjennom piloter og tiltak. 

Prosjektperioden er 2019-2022.