Utviklingsoppgaver og stedsutvikling

I lag om ny hall/aktivitetsarena på Sortland 

 

Bygging av ny hall ligger inne i årets budsjettforslag og en bredt sammensatt prosjektgruppe jobbe med et programdokument som skal vurdere  innhold, drift- og finansieringsmuligheter for en ny hall med tilleggsfunksjoner. Frivillige, næringsliv og innbyggere vil bli involvert i prosessen etter nyttår. 

Målet er at hallen skal bidra til at innbyggerne kan delta i organisert og uorganisert fritids- kultur og idrettsaktiviteter. Noe som igjen vil bidra til økt bo- og bli-attraktivitet i regionen.   

Målsettingen ikke bare er å ivareta  den organiserte idrettens behov, men også uorganisert idrett, folkehelse, inkludering og skolenes behov. Med dette som utgangspunkt har prosjektet fått arbeidstittelen Sortland aktivitetsarena. Det er planlagt en bred medvirkningsprosess. 

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no  

Utvikling av Natsteinsøyra

 

Natsteinsøyra er et  viktig utviklingsområde for Sortland sentrum, med stort potensiale for etablering av fremtidige boliger, næring, offentlige formål. Området skal også inneholde store sjønære rekreasjons-områder for befolkningen. Området strekker seg fra Kjempenhøy boligområde i nord og inkluderer SMT i sør. Når det er er ferdig utfylt vil det bli ca. 100 daa.

Sortland kommune er en stor grunneier i området. Sammen med de tre andre grunneierne ble det i høst igangsatt en prosess for helhetlig utvikling av Natsteinsøyra. Dette innbefatter både stedsutviklingsprosesser og konkret regulering av området, med høye ambisjoner for både prosess og endelig resultat.

Prosjektet vil bestå av to hovedfaser:

Fase 1: Prinsipielle avklaringer for utvikling av området med ambisjoner om å benytte flere arkitektteam til en mulighetsstudie for helhetlig utforming

Fase 2:  Utarbeidelse av reguleringsplan i henhold til valgte prinsipper/konsept. 

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no  

Eiendomsforvalter Silje Rognlien Brekke, mobil 482 26 354  silje.brekke@sortland.kommune.no

GNIST- Byens møte mellom land og vann og etablering av en Byforening

 

Sortland kommune har siden mars i år deltatt i GNIST, som er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som ønsker å jobbe innovativt med steds- og næringsutvikling.  Et tverrfaglig designteam har siden mai jobbet tett med befolkning og næringsliv for å kartlegge utfordringer og muligheter. Teamet har utarbeidet forslag og anbefalinger til hvordan vi kan jobbe videre for å utvikle en attraktiv by.

Se beskrivelse av prosjektet her 

Gjennom GNIST er det skapt engasjement og det er etablert et interim-styre for en BYFORENING. dette er en samarbeidsplattform for utvikling av byen, som inkluderer både næringsliv, kultur og frivillige.

Det er produsert en 3 m lang BYLIVSMODELL som viser havnepromenaden  med forslag til 4 tiltak; Havgapet, Stille blå, Naustet og Havneparken, med utgangspunkt i innspill fra befolkningen. Håpet er at disse gjennom godt samarbeid kan realiseres og skape mer liv i møte mellom land og vann og bidra til at vi blir en mer attraktiv by.  Bymodellen er utstilt i Bylaben i Kulturfabrikken. 

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no

Trafikk- og parkeringsplan for Sortland sentrum

 

Sortland kommune er i gang med å utarbeide en parkeringsløsning for gateparkering og de kommunale parkeringsarealene i sentrum.  Mål og strategi for arbeidet ble vedtatt av kommunestyret 14.10.2021 i sak 063/21

Link til saken

Målet med arbeidet er:  

  • i samarbeid med næringslivet å legge til rette for god tilgjengelighet og besøks- og handleopplevelse for alle brukere,
  • å ivareta trafikksikkerhet og  bidra til at byen blir et attraktivt sted å være 
  • å bidra til grønn mobilitet og langsiktig bærekraftig utvikling

Konsulentfirma Rambøll er ekstern rådgiver i prosjektet. De har utarbeidet et forslag til parkeringsløsning som også inkluderer drift og organisering. Dette ble presentert  i åpent møte 26.okt og for formannskapet 27.okt.  Link til presentasjon

Mer info finner du her

Kontakt: Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297
kristine.roiri@sortland.kommune.no

Vestmarka næringsområde - N01

Næringsområdet nærmer seg en realisering: Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i perioden nov - des i 2022. Når planen er godkjent vil Sortland kommunen gå videre med grunnerverv.

Når kommunen eier grunnen vil det være mulig for næringsdrivende til å kjøpe areal i næringsområdet. Tidsmessig ventes dette å være mulig i første halvår 2023. Kommunen har også i sine planer et tiltak for å bygge ut areal som vil være som byggeklart.

Kontakt: Næringssjef Viktor Johnsen, mobil 908 36 888, viktor.johnsen@sortland.kommune.no

​​

Regulering av gang-/sykkelvei, Sigerfjord

Reguleringsplanen, som tidligere var vedtatt, er opphevet av kommunestyret og pr september 2022 på vei tilbake til politisk behandling og vedtak.

Henning Larsen AS (tidligere Rambøll AS) er ekstern planlegger.

Når planen er vedtatt politisk vil kommunen sikre rettigheter til grunn, og deretter gjennomføre anbudskonkurranse og bygging.

Kontakt: Arealplanlegger Rune Kvannli, mobil 917 65 458, runestigen.kvannli@sortland.kommune.no

Kontakt: Arealplanlegger Jan Harry Johansen, mobil 952 64 465, jan.harry.johansen@sortland.kommune.no 

Sammenknytning Bjørklundveien - Vesterveien

Formannskapet har vedtatt at sammenknytningen skal gjennomføres i tråd med gjeldende, vedtatte reguleringsplan fra 2015. Administrasjonen gjør i august - september 2022, med ekstern bistand, en prosjekteringsjobb for å avklare gjennomførbarhet samt søke bedre sikkerhet for det økonomiske anslag for hva sammenknytningen vil koste.

Norconsult AS er valgt som prosjekterende, og det skal etter planen foreligge et materiale som grunnlag for videre beslutning i månedsskiftet september/oktober 2022.

Kontakt: Prosjektleder Inge Ovesen, mobil 928 04 062, inge.ovesen@sortland.kommune.no 

Regulering av gang-/sykkelvei, Holmstad

Sortland kommune gjennomfører i 2022 reguleringsplan på Holmstad for å legge til rette for gang-/sykkelvei mellom skolen og Kvassneset.

AFRY AS er engasjert som planlegger.

Kontakt: Arealplanlegger Jan Harry Johansen, mobil 952 64 465, jan.harry.johansen@sortland.kommune.no 

Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Målet er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det fokuseres på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland og gi merverdi for Sortland.

Følg prosjektet - klikk for mer info.

 

Kontakt:  Kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 952 73 297, kristine.roiri@sortland.kommune.no

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - 2022-2034
 

Sortland kommune startet sommeren 2020 med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022-2034, og resultatet av arbeidet er lagt frem for politisk behandling, 1. gang.

Formannskapet vedtok den 22.06.2022 å legge planen ut til høring i  minimum 6 uker. Se egen artikkel.

​​

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Sortland er en av fire kommuner i Norge som skal bidra til å svare på dette gjennom piloter og tiltak. 

Prosjektperioden er 2019-2022.

 

Regulering av gang-/sykkelvei, Vestmarka

 Sortland kommune har satt av midler i gjeldende økonomiplan for å regulere og realisere gang-/sykkelvei mellom skibua og Aspåsveien.

Forberedende arbeider for regulering er startet i 2022. Arbeidet frem mot realisering intensiveres etter planen de tre kommende år.

Kystsoneplan for Vesterålen
 

Vesterålen regionråd vedtok på årsmøtet i 2016 å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Prosjektet startet høsten 2018 og våren 2022 forventes politisk behandling i kommunene.