Folkehelse

Folkehelse angår oss alle, og handler først og fremst om å legge til rette for en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse. Utviklingen av helse i befolkningen er nært knyttet til oppvekstvilkår og de forholdene vi lever under.

I folkehelsearbeidet blir derfor ansvaret for barn og unge et særlig viktig fokus og grunnlag for folkehelsesatsningen.

Folkehelsesatsingen i Sortland er et tverrfaglig samarbeid som koordineres av folkehelsekoordinator i 70 % stilling.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Sortland (PDF, 2 MB)
Lov om folkehelsearbeid

Sortland kommune har en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet og har prioritert satsing på:

  • Helsefremmende skoler og barnehager
  • Seksuell helse – forebygging av seksuelle overgrep
  • Prosjekt rusforebygging – et helsefremmende ungdomsprosjekt
  • Fysisk aktivitet – samarbeid med frivillige

Generasjonslekene 2023

Sortland kommune er etter en søknadsrunde valgt ut til å arrangere Generasjonslekene i 2023 med hjelp fra Senteret for et aldersvennlig Norge. Vi skal arrangere Generasjonslekene 2. september kl. 11-15 utenfor Kulturfabrikken og Kvitbrygga.

Folkehelseuka 2023

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.
Folkehelseuka arrangeres på høsten og programmet er variert og innholdsrikt. Programmet legges ut her og annonseres i media.

Program
 

Seniordag 2024

Hvert annet år arrangeres en temadag for seniorer som fyller 77 og 78 år. På temadagen ønsker vi å informere om kommunens tilbud og aktiviteter, samt skape bevissthet rundt egen helse og hva man selv kan bidra med for å holde seg frisk lengst mulig. I tillegg gir dagen rom for sosialt samvær.