Internkontroll

Hensikten med internkontroll er å sikre og dokumentere virksomhetens aktiviteter og etterlevelse av regelverk. Internkontrollen skal bidra til å oppdage problemer og mangler, og unngå gjentakelse av disse.

Ansvar
Virksomhetens eier/leder er ansvarlig for å etablere et internkontrollsystem og sørge for at regelverket til enhver tid følges. Innføring og utøvelse av internkontroll skjer i samarbeid med ansatte. For skoler og barnehager skal foresatte/foreldre delta i utarbeidelse og oppdatering av internkontrollsystemet.

Det stilles krav til internkontroll i forskriftene nederst. Ved tilsyn vil virksomhetens internkontroll bli gjennomgått.

Dette skal være skriftlig:

  • Mål for virksomheten

  • Oppdatert organisasjonskart/ansvarsbeskrivelse

  • Risikovurderinger

  • Tiltak og rutiner basert på risikovurderinger

  • Rutiner for avvikshåndtering (alle brudd på regelverket og interne rutiner)

  • Rutiner for regelmessig/årlig gjennomgang av internkontrollsystemet

Eksempel på utarbeidelse av internkontroll
Skaff oversikt over hvilket regelverk som er aktuelle for virksomheten (se liste nederst).
Bruk de rutiner som allerede finnes i virksomheten. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, renhold, vedlikehold mv. Disse vil inngå i internkontrollsystemet.

Kartlegg virksomheten med tanke på risiko.

En enkel risikoanalyse kan bestå i stille tre enkle spørsmål:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra virksomhet til virksomhet. Det kan dreie seg om støy, ulykker, dårlig inneklima, manglende renhold, Legionella mv. Kartleggingen og risikovurderingen gir en oversikt over hvilke risikoforhold som er tilstede i virksomheten og hvilke tiltak arbeidet bør fokusere på for å redusere risikoen.

Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen og risikovurderingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Utarbeidelse av rutiner vil være en del av en handlingsplan.
Sørge for at tiltakene blir gjennomført.

Veiledninger og merknader til forskrifter kan bidra til tolking av regelverket og hvilke krav som stilles.

Bransjeorganisasjoner kan bidra med etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer.
Arbeidstilsynet stiller krav om internkontroll etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Regelverk
Folkehelseloven § 8
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu      
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (radon og solarier)
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)