Plan- og byggesak

Plan- og bygningsloven og folkehelseloven pålegger kommunene å ha et helhetlig og sektorovergripende fokus i kommuneplanleggingen. 

olkehelsearbeid handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning. Miljørettet helsevern skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.

Plan- og byggesaker som miljørettet helsevern bør få til uttalelse:

 • Rullering og utarbeidelse av kommuneplaner og kommunedelplaner
 • Utarbeidelse av reguleringsplaner som har helse- og miljøforhold som for eksempel støy og støv, ulykkespunkter eller drikkevannforurensning
 • Utarbeidelse av større planer som hovedplaner for vannforsyning og avløp og trafikksikkerhetsplaner
 • I byggesaker hvis ikke den helsemessige delen ivaretas gjennom plan- og bygningsloven

Det er viktig at miljørettet helsevern blir involvert så tidlig som mulig i slike prosesser. 

Miljørettet helsevern skal godkjenne nye skoler og barnehager, og eksisterende skoler og barnehager som skal renoveres, utvides eller bygges om. Godkjenning gjelder også lokaler for tatovering og hulltaking.

Følgende virksomheter skal sende inn meldeskjema til miljørettet helsevern ved nybygg, større ombygninger, nye lokaler mv.:

 • Badeanlegg, basseng, boblebad
 • Frisør og hudpleie
 • Solarier
 • Campingplasser og lignende virksomheter
 • Asylmottak, hospits
 • Undervisnings- og forsamlingslokaler
 • Kjøletårn og luftskrubbere

Hvis bygget/lokalet skal behandles av byggesaksmyndigheten, skal godkjennings- og meldeskjema sendes miljørettet helsevern så tidlig som praktisk mulig, gjerne samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken. 

De bygg/lokaler som krever godkjenning, kan ikke tas i bruk før de er godkjent av miljørettet helsevern.

Godkjennings- og meldeskjema
Inntil videre kan skjema bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Regelverk
Plan- og bygningsloven, blant annet §§ 1-4 og 21-5 (utenfor miljørettet helseverns område)
Folkehelseloven §§ 4 og 10
Forskrift om miljørettet helsevern § 3 og kapittel 3, 3a og 4
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §§ 6 og 8
Forskrift om hygienekrav for frisører, hudpleie, tatovering hulltaking § 5
Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstue § 6