Plan- og byggesak

Plan- og bygningsloven og folkehelseloven pålegger kommunene å ha et helhetlig og sektorovergripende fokus i kommuneplanleggingen. 

Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning. Miljørettet helsevern bistår kommunene i medvirkning og uttalelse til ulike planer for å ivareta helsehensynet i planleggingen.

Plan- og byggesaker som miljørettet helsevern bør få til uttalelse:

 • Rullering og utarbeidelse av kommuneplaner og kommunedelplaner
 • Utarbeidelse av reguleringsplaner som har helse- og miljøforhold som for eksempel støy, ulykkespunkter eller vannforurensning
 • Utarbeidelse av større planer som hovedplaner for vannforsyning og avløp og trafikksikkerhetsplaner
 • I byggesaker hvis ikke den helsemessige delen ivaretas gjennom plan- og bygningsloven

Miljørettet helsevern skal godkjenne nye skoler og barnehager, og eksisterende skoler og barnehager som skal renoveres eller bygges om. Det samme gjelder lokaler for tatovering og hulltaking.

Følgende virksomheter skal sende inn meldeskjema til miljørettet helsevern ved nybygg og større ombygninger mv.:

 • Badeanlegg, basseng, boblebad
 • Frisør og hudpleie
 • Solarier
 • Campingplasser og lignende virksomheter
 • Asylmottak, hospits
 • Undervisnings- og forsamlingslokaler
 • Kjøletårn og luftskrubbere

Regelverk
Plan- og bygningsloven
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
Forskrift om hygienekrav for frisører, hudpleie, tatovering hulltaking
Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstue