Radon

Radon er en radioaktiv gass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran som finnes naturlig i berggrunn og jordsmonn i varierende konsentrasjoner.

Radon kan sive inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter og konsentreres i inneluften.
Byggegrunnen er den viktigste kilden til radon konsentrasjoner inne.                                                  

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell og tilkjørte masser kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.

Radon i skoler og barnehager
Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ i oppholdsrom (grenseverdi). I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³ i oppholdsrom (tiltaksgrense).

For å finne radonnivåene i en skole eller en barnehage, må den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften sørge for at det blir utført radonmålinger etter måleprosedyre under. 

Med oppholdsrom menes rom som benyttes mer enn tilfeldig. Klare eksempler på oppholdsrom er klasserom, lekerom, kontorer, spiserom/kantine og undervisningsrom som musikkrom, sløydsal og gymsal. Ganger og korridorer kan også være oppholdsrom dersom de er mye i bruk, som for eksempel en gang utenfor klasserom eller en gang i en barnehage hvor det foregår lek.

Radon i utleieboliger
Kun en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Som utleier må du kunne dokumentere et tilfredsstillende radonnivå. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Grense- og tiltaksverdi er lik skoler og barnehager.

Målingene skal utføres etter måleprosedyre under.

Radon i øvrige boliger og eiendommer
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radon i sitt hjem eller sin eiendom.  

Måling av radon
En radonmåling (trinn I - undersøkende måling) må alltid utføres som en langtidsmåling i vinterhalvåret mellom oktober og april, i minimum 2 måneder. Når nye målinger gjennomføres, skal gjeldende måleprosedyre følges. For trinn II-målinger, se måleprosedyre for skoler og barnehager under.               

Direktoratet for strålevern og atomberedskap har fastsatt måleprosedyrer for radon:
Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager
Måleprosedyre for radon i utleieboliger

Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles. Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område.

I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, kan det være tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden. Anbefalingen gjelder alle typer bygninger.                                                                                                                     

Tiltak
Se Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin side for informasjon om tiltak.

Regelverk:
Strålevernforskriften §§ 4 r og 6
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager § 19 med veiledere
Forskrift om miljørettet helsevern § 10

Annet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Norsk radonforening