Radon

Radon er en radioaktiv gass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran som finnes naturlig i berggrunn og jordsmonn i varierende konsentrasjoner.

Radon kan sive inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter og konsentreres i inneluften.
Byggegrunnen er den viktigste kilden til radon konsentrasjoner inne.                                                  

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell og tilkjørte masser kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.

Radon i skoler og barnehager
Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ i oppholdsrom (grenseverdi). I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense).
For å finne og dokumentere radonnivåene i en skole eller en barnehage, må byggeier sørge for at det blir utført radonmålinger.

Radon i utleieboliger
Kun en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Som utleier må du kunne dokumentere et tilfredsstillende radonnivå. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Grense- og tiltaksverdi er lik skoler og barnehager.

Radon i øvrige boliger og eiendommer
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt eller sin eiendom.  

Måling av radon
En radonmåling (trinn I - undersøkende måling) må alltid utføres som en langtidsmåling i vinterhalvåret mellom oktober og april, i minimum 2 måneder. Når nye målinger gjennomføres, skal gjeldende måleprosedyre følges.                

Direktoratet for strålevern og atomberedskap har fastsatt måleprosedyrer for radon:
Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager
Måleprosedyre for radon i utleieboliger

Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles. Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område. I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden. Anbefalingen gjelder alle typer bygninger.

Tiltak
Se Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for informasjon om tiltak.

Regelverk:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
Strålevernforskriften
Forskrift om miljørettet helsevern

Annet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Radonforeningen