Skadedyr

Med skadedyr menes insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker.

Skadedyr kan også føre til materielle skader. Sykdomsfremkallende mikroorganismer (bakterier, virus, sopp) regnes ikke som skadedyr.

Helserisiko
Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker som via bitt, forurensning av matvarer og drikkevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. 

Skadedyrbekjempelse
Det er eier eller bruker av bygning eller innretningen som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak. Den som eier eller bruker en bygning kan selv utføre skadedyrbekjempelse på eget område. Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjente til formålet.

Ved bruk av firmaer til skadedyrbekjempelse skal disse være godkjent. Les om godkjente skadedyrfirmaer nederst.

Skadedyrbekjempelse i for eksempel skoler og barnehager må utføres slik at barn ikke utsettes for kjemiske bekjempelsesmidler.

Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr. Ved bruk av meldepliktige bekjempelsesmidler for skadedyr så skal disse behandles av kommunen. 

Regelverk
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
Forskrift om miljørettet helsevern

Annet
Folkehelseinstituttet - skadedyr
Godkjente skadedyrbekjempere