Skadedyr

Med skadedyr menes insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker.

Skadedyr kan også føre til materielle skader.                                                                                                                      Sykdomsfremkallende mikroorganismer (bakterier, virus, sopp) regnes ikke som skadedyr.

Helserisiko
Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker som via bitt, forurensning av matvarer og drikkevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. 

Skadedyrbekjempelse
Eier eller bruker av en bygning, innretning mv. med tilliggende uteområder, plikter å sette i verk nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og bekjempe skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse. Forskriften gjelder for all bekjempelse av skadedyr enten den er foretatt av privatpersoner i sitt eget hjem, det offentlige eller private som eier av bygning og lignende eller av et profesjonelt skadedyrfirma på vegne av privat eller offentlig oppdragsgiver.

Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjente til formålet.

Ved bruk av firmaer til skadedyrbekjempelse skal disse være godkjent. Les om godkjente skadedyrfirmaer nederst.

Det bør settes ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler. Hvis det oppdages skadedyr i skole eller barnehage, skal det så langt det er mulig brukes andre bekjempelsesmetoder enn kjemiske bekjempningsmidler. Dette fordi barn tilbringer lange perioder på disse stedene, samt at barn generelt er mer sårbare overfor kjemiske bekjempingsmidler enn voksne.

Kommunen ved miljørettet helsevern kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr. Ved bruk av meldepliktige bekjempelsesmidler for skadedyr så skal disse behandles av kommunen. 

Regelverk
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Forskrift om miljørettet helsevern

Annet
Folkehelseinstituttet - skadedyr
Folkehelseinstituttet - skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler
Folkehelseinstituttet - godkjente skadedyrbekjempere