Støy

Støy er definert som uønsket lyd. Hva som er uønsket lyd, vil variere fra person til person og fra situasjon til situasjon.

Støy og helse
Om lag to millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå ved boligen. Noen typer støy kan gi hørselstap og plager med øresus.
Støy kan øke risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom, redusere livskvaliteten og helsen.

De viktigste støykildene til støy i samfunnet er samferdsel, industri, tekniske installasjoner, naboaktiviteter og bygge- og anleggsvirksomhet.

Krav til støy
Det er stilt krav til lyd- og støyforhold i forskrifter om miljørettet helsevern.   
For nye bygg reguleres lyd/støy også gjennom byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Retningslinjen T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven.   

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 8

Annet
Folkehelseinstituttets temaside om støy
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2021
Musikkanlegg og helse, en veileder
Veileder for støyvurdering ved nærmiljøanlegg