Støy

Støy er definert som uønsket lyd. Hva som er uønsket lyd, vil variere fra person til person og fra situasjon til situasjon.

Støy og helse
Om lag to millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå ved boligen. Støyforurensning øker og kan gi ulike helseplager. Noen typer støy kan gi hørselstap og plager med øresus.
Støy kan øke risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom, redusere livskvaliteten og helsen.

De viktigste støykildene til støy i samfunnet er samferdsel, industri, tekniske installasjoner, naboaktiviteter og bygge- og anleggsvirksomhet.

Krav til støy
Det er stilt krav til støyforhold i forskrifter om miljørettet helsevern.   
Støy innendørs reguleres også gjennom byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.   

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Annet
Folkehelseinstituttets temaside om støy
Veileder til behandling av støy i arealplanleggingen
Musikkanlegg og helse, en veileder
Veileder for støyvurdering ved nærmiljøanlegg