SLT-koordinator i Sortland kommune

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak og er et samarbeid mellom Sortland kommune og Sortland lensmannskontor.

SLT-koordinators hovedoppgave er å «..legge til rette for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne (0-23år) som kommunen er bekymret for. SLT-koordinator skal sammen med kommunedirektør og politi utarbeide og angi klare mål og prioriteringer for dette arbeidet. SLT- koordinator sørger for at målene innarbeides i relevante kommunale planverk».


SLT- modellen skal koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Næringsliv, enkeltpersoner, offentlige instanser og frivillige organisasjoner hører også med i dette nettverket. SLT-koordinator sikrer at alle som arbeider med rus og kriminalitetsforebygging møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Koordinatoren skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen. Samordningen skal fange opp signaler slik at tiltak kan settes inn tidligere og mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

Målet er at alle barn, unge og deres foreldre/foresatte skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Les mer om SLT-modellen på kriminalitetsforebygging.no
 

SLT-koordinator arbeider på system, administrativt og operativt nivå. Arbeidsoppgaver vil derfor være varierte og her er noen nøkkeloppgaver:

  • Identifisere styrker og utfordringer i kommunens tverrfaglige forebyggende arbeid for barn og unge
  • Være en pådriver og koordinere samarbeidet om forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet
  • Initiere tiltak i henhold til avdekte behov
  • Formidle kunnskap om rus, kriminalitet og tverrfaglig arbeid
  • Saksbehandling innenfor sitt felt
  • Sekretær for politirådet
  • Individuell oppfølging av risikoungdom


Alle kan kontakte SLT, men dersom det føles mer naturlig kan skole, helsestasjon, barnevern eller politi kontaktes direkte.

Kontaktinfo

Randulf Nedrum
SLT-koordinator
45171747