Vern av voldsutsatte voksne

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten, eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

 

Hva er TryggEst?

Om TryggEst
TryggEst er en modell for å håndtere mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, og skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?
Sortland kommune har innført TryggEst, og har et eget TryggEst-team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person. Personer som selv er utsatt for vold eller overgrep kan kontakte TryggEst-teamet direkte.
TryggEst-teamene består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

Hvem kan kontakte TryggEst?

Alle kan kontakte TryggEst dersom de blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Også pårørende, venner, kollegaer eller ansatte i hjelpeapparatet kan ta kontakt dersom de er bekymret for at en risikoutsatt voksen blir utsatt for denne type krenkelser.

Melde bekymring for en voksen

Melde fra om vold og overgrep 
Hvis du mistenker ellr er bekymret for at en voksen risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep, kan du kontakte TryggEst og/eller politiet. 

Telefon 952 64 141
Hverdager mellom kl. 10.00-14.00

Når skal du melde fra til politiet?
I en alvorlig og akutt situasjon.
Situasjonen er alvorlig og akutt både hvis et overgrep nylig har skjedd eller hvis det kan være i ferd med å skje.

Hva skjer når du kontakter TryggEst?

Etter mottak av en bekymringsmelding vil TryggEst-teamet gjøre en risikovurdering og iverksette egnede tiltak for å stoppe volden.
TryggEst-teamet er tverretatlig og består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

Risikoutsatte voksne

Risikoutsatte voksne er mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv, og som mottar, eller burde motta offentlige eller private tjenester. Det kan være hjemmeboende, beboere på sykehjem eller andre institusjoner.
Å være særlig risikoutsatt innebærer å leve i en situasjon som gir økt risiko for å oppleve vold, overgrep eller omsorgssvikt. Noen kan være i en risikoutsatt situasjon hele livet, mens andre kan være det i deler av livet.

Det kan være mennesker med:

 • høy alder og demens
 • rusbrukslidelser
 • psykiske vansker eller lidelser
 • utviklingshemming
 • funksjonsnedsettelser
 • situasjonsbetinget sårbarhet for eksempel på bakgrunn av voldsutsatthet eller langvarig sykdom
 • minoritetsbakgrunn,
  • kulturelle og religiøse minoriteter
  • LHBTIQ
  • Urfolk, nasjonale og etniske minoriteter

Hva kan gjøre et menneske særlig risikoutsatt?

 • Avhengighet til voldsutøver
 • Stor omsorgsbyrde hos voldsutøver
 • Lite kunnskap om, eller tillit til hjelpeapparatet
 • Manglende kommunikasjonsferdigheter
 • Lite nettverk utover voldsutøver
 • Manglende kognitive evner til å forstå, sette grenser og be om hjelp
Hva er vold, overgrep og omsorgssvikt?

Eksempler på ulike typer av vold

 • Fysisk (slag, spark, bitt, kvelertak, fastholdning, risting, stikking, kutting, brennemerking, fysisk vold med bruk av gjenstander, våpen)
 • Psykisk (trusler, trakassering, ydmykende atferd, kontrollerende atferd eller sjalusi) 
 • Seksuell (å bli presset til uønskede seksuelle handlinger, seksuell trakassering, voldtekt, incest)
 • Materiell (knuse eller ødelegge gjenstander, slå i dører eller vegger, rive i stykker klær)
 • Sosial (begrense sosial deltakelse med venner, familie og naboer - isolasjon) 
 • Økonomisk (kontroll over økonomiske ressurser, bli presset eller lurt til å ta opp gjeld, bli fratatt muligheten for yrkesdeltakelse)
 • Latent (når redselen for at vold kan oppstå, evner å styre noens handlinger)
 • Digital (trakasserende og stygge meldinger postet på nett eller sendt på mobil, trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer, overvåking og kontroll via mobil eller sosiale medier)
 • Strukturell (En form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles)
 • I oppdragerhensikt (Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge)
 • Æresrelatert (Volden utløses av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære eller anseelse)
 • Negativ sosial kontroll (ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer)
 • Funksjonsrelatert (vold som skjer på bakgrunn av din funksjonsevne, feks sette ting i veien for noen som er blinde slik at de skal falle)
   

Hva er et overgrep, og hva betyr det?
Begrepet overgrep er ikke definert i straffeloven slik som voldtektsbegrepet.  
Betegnelsen overgrep henspiller ofte til noe seksuelt. En sier gjerne at en person har blitt offer for et seksuelt overgrep. Begrepet seksuelle overgrep rammer på sin side bredere enn begrepet voldtekt.

Voldtekt er et seksuelt overgrep, men ikke alle seksuelle overgrep vil være voldtekt. Begrepet seksuelle overgrep omfatter både mindre alvorlige og grove seksuelle overgrep som ikke oppfyller gjerningsbeskrivelsen i straffebudet for voldtekt.

For eksempel kan dette være overgrep mot sårbare voksne, barn, beføling av kjønnsorganer eller seksuell trakassering. Dette vil være seksuelle overgrep, men ikke voldtekt.  

Hva er omsorgssvikt?
Mange voksne mennesker er avhengige av hjelp for å klare seg i hverdagen. Når de ikke får den hjelpen de trenger, definerer vi dette som omsorgssvikt eller forsømmelse.

Eksempler på omsorgssvikt

 • Manglende stell og pleie
 • Mangelfull hjelp til hygiene og påkledning
 • Mangel på nødvendig tilsyn
 • Mangelfull ernæring
 • Manglende oppfølging av nødvendig medisinsk behandling og helsetjenester
 • Skader og forgiftninger på grunn av manglende tilsyn
 • Omsorgspersoner tar ikke kontakt med helsepersonell til tross for åpenbar sykdom
 • Ektefelle, samboer eller andre nærpersoner tillater ikke nødvendig hjelp i hjemmet
 • Mangel på nødvendige tiltak ovenfor en risikoutsatt voksen som utsetter andre for vold og overgrep

Kontaktinfo

TryggEst Teamet
952 64 141
Hverdager kl. 10.00-14.00
tryggest@sortland.kommune.no
 

Ved akutt fare for liv og helse, 
ring nødnummer:
113 Ambulanse
112 Politi