Tilrettelagt transport (TT-kort)

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

Hvem kan få TT-kort

  • Du som har en fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Funksjonshemmingen antas å vare over et år
  • Akutt funksjonshemming
  • Det er behovsprøvd mot inntekt. Bortsett fra hvis man er avhengig av spesialbil for rullestol eller er blind eller veldig svaksynt.
     

Hvordan søke TT-kort

Du kan også få søknadsskjema og legeerklæringsskjema ved henvendelse til Servicetorget. Husk å levere passfoto med søknaden.
Utfylte søknadsskjemaer leveres til Servicetorget for videre behandling eller sendes til:
Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland

Legeerklæring må følge søknaden til kommunen.
Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Søknadsskjema
 

Bruk av kortet

Kortet belastes ved transport, og turen blir umiddelbart trukket av kortet. Det er egenandel på 10% men minstesats skal være lik honnørbillett for buss.

Opplysning om saldo, skadet og mistet TT-kort og adresseendring, ring Nordland Taxi tlf. 909 88 335 ( åpent 24t i døgnet)

TT-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.
 

Ønsker du mer informasjon om:

  • hvordan du bruker kortet
  • reglement for søkere
  • reglement for kommunene

Nordland fylkeskommune TT-kort
TT-kort informasjon fra Helsenorge