Egenbetaling for opphold i institusjon

For opphold i sykehjem m.v. skal det beregnes en egenbetaling av alle som har fått tildelt plass av Sortland kommune.

Egenbetalingen er regulert i "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v." fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26.04.95 med endringer 18.12.98 og senest 05.01.01 med hjemmel i lov av 19.11.82 nr.66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov av 13.12.91 nr.81 om sosiale tjenester, § 11-2.

De viktigste bestemmelsene er som følger:

Korttids- og dagopphold

Betaling for korttidsopphold inntil 60 døgn pr. kalenderår: kr. 165 pr. døgn (2019)
Betaling for dag-/nattopphold i institusjon: kr. 85 pr. dag (2019)

Dersom korttidsoppholdet varer utover 60 døgn pr. kalenderår, skal det betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned. (Se forklaring vedr. langtidsopphold).


Langtidsopphold - egenbetaling i forhold til inntekt

Når en beboer har fått tildelt et langtidsopphold skal det ikke betales vederlag for oppholdet for den første måned, regnet fra innflyttingsdato. Bestemmelsen sikrer vedkommende èn måneds betalingsfritak. Dersom beboer flytter direkte fra annen institusjon (herunder sykehus) skal tiden for opphold i denne institusjonen medregnes.
Det samme gjelder dersom beboer allerede har hatt korttidsopphold i sykehjem over 60 døgn inneværende kalenderår. Da innvilges det ikke friperiode, men egenbetalingen betales ut fra inntekt fra første dag.

Egenbetaling beregnes av følgende inntekter:

  • Ytelser fra folketrygden
  • Ytelser fra andre pensjonsordninger
  • Arbeidsinntekt
  • Næringsinntekt
  • Leieinntekter av egen bolig/næring
  • Renter og annen avkastning av formue

Egenbetalingen beregnes etter at utlignet skatt og dokumentert betalte gjeldsrenter er trukket i fra.

Dersom beboer sitter i uskiftet bo, beregnes egenbetaling av halvparten av de totale kapitalinntektene.

For beboer med hjemmeboende ektefelle fordeles kapitalinntekter som f.eks. leieinntekter og renteinntekter i samsvar med utskrift av ligning. Er ektefellenes råderett over felles kapitalinntekt fordelt på en annen måte enn det ligningen viser, bør beboer opplyse om dette.

Egenbetalingen for langtidsopphold i institusjon beregnes slik:
1. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (f.t. kr. 96 883,-/år) fratrukket et fribeløp på kr. 8 400 pr. år betales det 75 %. (kr. 96 883 - kr. 8 400 = kr. 88 483 x 75 % = kr 66 352 - gjeldende fra 1. januar 2019)
2. Av alle andre inntekter, utover folketrygdens grunnbeløp, betales 85 % etter at skatt er trukket fra.

Unntak: Krigspensjonister er garantert å beholde 37 % av full krigspensjon minus evt. skatt. Dersom pensjonæren kommer best ut med vanlig vederlagsberegning, skal slik beregning danne grunnlag for betalingen.

Fradrag i vederlaget for opphold i institusjon:
Det kan gis fradrag for faste, dokumentert betalte utgifter f.eks. til husleie, kommunale avgifter, strøm, forsikring (innbo, hus), fastavgift telefon, tv-lisens o.l. Fradraget gis etter en nærmere vurdering av den enkeltes økonomiske forhold, og etter gitte retningslinjer. Fradrag gjelder ikke i den perioden det betales kr. 165 pr. døgn (første 60 døgn av korttidsopphold).

Fradrag for boutgifter for beboer uten ektefelle:
Ved korttidsopphold utover 60 døgn kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer har en likvid formue¹ under 2 G (2G =193 766 pr. 1.5.18). Boutgifter det kan gjøres fradrag for er: Husleie, kommunale avgifter, strøm, annen oppvarming, forsikring innbo/hus, fastavgift telefon og tv-lisens.

For beboere som har fått tildelt fast plass kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer har en likvid formue¹ under 1 G (96 883 pr. 1.5.18). Fradrag for boutgifter gis da kun i en avviklingsperiode på inntil 6 mnd. fra beboer begynner å betale. Boutgifter det kan gjøres fradrag for er: Husleie, kommunale avgifter, forsikring og et standardfradrag for strøm på kr. 500,-pr.mnd.


Fradrag for boutgifter for beboer med hjemmeboende ektefelle:

Ved korttidsopphold utover 60 døgn kan det gis fradrag for boutgifter dersom beboer og ektefelle har en felles likvid formue¹ på under 4 G (kr 387 532 pr. 1.5.18). Fradrag for 1/2 parten av dokumenterte boutgifter kan gis som et alternativ til såkalt tenkt etterlattepensjon. Kommunen legger til grunn det beløpet som gir det høyeste fradraget for beboer.

For beboer som har fått tildelt fast plass innvilges det ikke fradrag for boutgifter. Fradrag gis her kun i form av fradrag for tenkt etterlattepensjon. (jfr. Nærmere forklaring om etterlattepensjon nedenfor).

NB. Ved vurdering av formuesgrensen benyttes dokumenterte opplysninger (bankutskrift e.l.) på det tidspunkt vedtaket gjøres gjeldende fra. Det gjøres alltid fradrag i egenbetalingen for følgende: (jfr. vederlagsforskriften § 5)

Det gjøres alltid fradrag i egenbetalingen for følgende: (jfr. vederlagsforskriften § 5)

  • Dersom den som oppholder seg i institusjon m.v. har hjemmeboende ektefelle eller mindreårig barn, eller helt eller delvis forsørger barn over 18 år, skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget.
  • Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser som ektefelle/barn ville fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboer var død. Dersom ektefelle/barn mottar egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal den beregnede brutto pensjonsytelser i forrige punktum (dvs. fradraget) reduseres krone for krone mot ektefelles/barns arbeidsinntekter og pensjon fra folketrygden.
  • I tillegg gjøres det fradrag med et beløp som tilsvarer 50 % av beboers brutto offentlige pensjoner (utenom ordinær folketrygd) etter samordning og 50 % av beboers brutto private pensjonsytelser".
  • Dokumentert betalte gjeldsrenter.


Dersom hjemmeboende ektefelle ønsker ytterligere informasjon vedr. fradrag for "tenkt etterlattepensjon" kan de ta kontakt med Omsorg v/saksbehandler.
Opplysninger om beboers og evt. ektefelles inntekt må innsendes.

Etteroppgjør i forbindelse med skattoppgjøret:
For beboere som skal betale for langtidsopphold (jfr. s.1), er det årets disponible inntekt - etter skatt og fradrag for gjeldsrenter - som danner grunnlag for vederlaget til kommunen.
Etteroppgjør med korrekt egenbetaling vil bli foretatt når skatteoppgjøret for det enkelte år foreligger.
Det vil da bli korrigert for riktig skatt, pensjoner og kapitalinntekt, samt eventuell næringsinntekt, arbeidsinntekt, leieinntekt m.m. Videre beregnes korrekte fradrag (forsørgerfradrag, fradrag for gjeldsrenter m.v.)

Det er viktig at beboer/pårørende sender oss kopi av utskrift av ligning og skatteoppgjøret for hvert år straks dette foreligger.

Viktig å merke seg:
I forbindelse med skatteoppgjøret hvert år vil det bli foretatt et etteroppgjør/sluttoppgjør for foregående år. Beboer plikter å betale for oppholdet t.o.m. den dagen oppholdet opphører. Det vil ved opphør av oppholdet bli foretatt et etteroppgjør/sluttoppgjør. Saksbehandlingen for denne type oppgjør kan ta lang tid (opptil 1,5 år) dersom vi ikke mottar lignings-/skatteoppgjør ved evt. forhåndsligning.

Hvordan betales egenbetalingen:
For den del av egenbetalingen som er beregnet av pensjon m.v. fra trygdekontoret, overføres trekket direkte til kommunen etter fradrag av skatt. Beboer får så utbetalt det resterende fra trygdekontoret ("lommepenger"). Vi igangsetter trekket i trygdeytelsene f.o.m. den første hele måneden beboer skal betale egenbetaling for institusjonsoppholdet. (jfr. side 1).

For egenbetaling beregnet av annen netto pensjon og andre inntekter, anbefaler vi at det opprettes betalingsordning med bank for fast overførsel til kommunen hver måned. Dette står i vedtaket som sendes beboer.
Ved endring i trygd eller andre inntekter m.m. vil vederlaget bli justert så snart kommunen v/Omsorg får kjennskap til endringen. Endring i vederlaget vil normalt gjøres med samme virkningstidspunkt som inntektsendringen. Behandlingstid kan i slike tilfeller gjøre at vi må sende krav om etterbetaling eller at endringen tas med i forbindelse med etteroppgjøret for hvert kalenderår.

Inntektsopplysninger:
Kommunen kan innhente opplysninger om pensjon hos NAV. Dersom beboeren har andre inntekter, f.eks. andre pensjoner, plikter beboer å gi beskjed til kommunen om det.

Dersom inntekts-/utgiftsforhold endres under institusjonsoppholdet er man pliktig til skriftlig å melde fra om dette til Sortland kommune, Omsorg, Boks 117, 8401 Sortland.

Maksimal betaling:
Egenbetalingen skal maksimalt fastsettes til det en institusjonsplass reelt koster. For år 2019 (beløpene reguleres hvert år) er maksimalbeløpene fastsatt til kr 45 000,- pr. mnd.

Klageadgang:
Vedtak om egenbetaling kan påklages til Fylkesmannen, jfr. Forvaltningsloven §§ 28 - 34. Klage kan også fremsettes av nærmeste pårørende og verge.
Klager kan kreve innsyn i sakens dokumenter etter Forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Klagen må nevne det vedtak det klages over og den endring som ønskes.

Klagen sendes til: Sortland kommune, Omsorg, boks 117, 8401 Sortland.