Sykehjem

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker. 
Et langtidsopphold er over tid, med oppfølging og tilsyn hele døgnet.
Tjenestekontoret fatter vedtak om opphold. 

Søke sykehjemsplass og info om priser
 

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold
Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Avlastning for pårørende
Avlastning for pårørende som har store omsorgsoppgaver for eldre/voksne de bor sammen med. Målet med oppholdet er å utsette innleggelse i institusjon og gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Oppholdet kan variere i lengde/hyppighet og etter individuelt behov. 

 
Opphold på lindrende avdeling
Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter fra alderen 18 år og oppover. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Brukere med komplisert kronisk lidelse eller annen alvorlig sykdom kan også tildeles korttidsplass ved lindrende avdeling. 

 

 

Ulike typer langtidsopphold

Ordinær plass
Botilbud til personer med et behov for omfattende pleie og omsorg hele døgnet.

 
Skjermet plass
Botilbud for personer med en langtkommet demenslidelse og som har behov for tettere oppfølging og tilrettelegging i et trygt miljø. 

 
Forsterket skjermet plass
Botilbud til personer som på grunn av sykdom eller skade har en utfordrende adferd og trenger ekstra hjelp og tilrettelegging for å mestre sin hverdag.
 

KAD - kommunal øyeblikkelig hjelp

Fastlegen kan legge inn pasienter som har avklarte diagnoser og ikke behøver behandling på sykehus. Oppholdet kan vare i 72 timer og er gratis.