Nedgravde oljetanker

Oljefyringsanlegg for boliger og næringsbygg som fyres med mineralolje, ble faset ut 1. januar 2020.  Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming.

Lokal forskrift

Sortland kommunestyre har 27.09. 2018 vedtatt en lokal forskrift som krever at alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse, skal reingjøres og graves opp når de permanent tas ut av bruk. Det er eier av oljetanken sitt ansvar.

Fjerning av oljetank

Før tanken fjernes må den tømmes for olje og reingjøres. Til disse arbeidene trengs det kvalifisert personell. Når tanken er gravd opp skal den leveres til godkjent avfallsmottak. Fremgangsmåte ved fjerning av oljetanken finner du på oljefri.no

Krav til kompetanse og dokumentasjon
Firmaer eller personer, som påtar seg arbeider med tømming og sanering av oljetanker skal dokumentere at de har nødvendige kvalifikasjoner for å utføre arbeidene. 

Når tanken fjernes skal følgende dokumentasjon sendes til kommunen via e-post til postmottak@sortland.kommune.no eller brev til Sortland kommune, Postboks 117, 8401 Sortland.  

  • gårds- og bruksnummer, eventuelt gateadresse
  • er det stål- eller glassfibertank
  • cirka størrelse på tanken
  • tilstand på tanken
  • hvem har tømt og reingjort tanken
  • kvittering for levering av oljetanken til godkjent mottak
  • kvittering for levering av oljerester og vaskevann til mottak

Før arbeidene starter må det foreligge gravetillatelse - gravemelding
 

Generell informasjon om nedgravde oljetanker

Mange boliger bygd i perioden ca.1960-1980 har, eller har hatt, oljefyringsanlegg. I dag har mange gått bort fra denne løsningen, men oljetanken ligger fortsatt nedgravd i hagen, kanskje med litt olje på bunnen. Gjennom vedtak om fjerning av alle oljetanker som tas ut av bruk, ønsker kommunen å unngå forurensninger.

Lekkasje fra nedgravd oljetank
Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende kilde til forurensning i grunnen. Dess eldre tanken blir, dess større fare er det for at det allerede har rustet hull i den, eller at glassfibertanken er blitt sprø i godset. Denne type skader kan føre til at olje siver ut i grunnen, inn i dreneringen og under huset ditt, eller naboens hus, og grunnvannet kan bli skadet. Dette kan føre til store skader og ytterste konsekvens er at huset blir ubeboelig. Det er derfor viktig at du ikke bare fjerner oljekaminen i stua eller oljefyren i kjelleren, men også sørger for at oljetanken tømmes, reingjøres og fjernes. 

Har du fått påvist hull eller skader på oljetanken din etter tømming og rensing?
Oppdager man hull eller skader på oljetanken etter tømming og rensing tanken graves opp.  Sortland kommune skal varsles og konsulentfirma med rett kompetanse må kontaktes for å gjennomføre lukttester og prøvetakninger. Dersom testene viser at det har vært lekkasje til grunnen, skal forurensningen avgrenses og alt av forurensede masser  graves opp og leveres til godkjent mottak.
Forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning.  Et hull eller en skade på en oljetank medfører fare for forurensning i strid med loven. Når det er fare for forurensning, skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer.
Sortland kommune er forurensningsmyndighet og kan pålegge undersøkelser og opprydding.
Ved akutt forurensning, kontakt Brann og Redning på nødnummer 110.

Det er du som eier av tanken (grunneier), som må betale kostnadene ved å fjerne oljesøl og forurenset masse, dersom ikke forsikringen din dekker slike forhold. Det kan derfor være lurt å sjekke dette først av alt. 

Oljetank som allerede er tatt ut av bruk
Tanker som midlertidig er tatt ut av bruk, skal være tømt for olje. Oljetanker som ikke lenger er i bruk kan likevel inneholde rester av olje og er en forurensningsrisiko. Dersom man ikke har sørget for tømming og reingjøring av tanken er det alltid en oljerest igjen, noe som kan føre til forurensning av grunnen i nærområdet.

Meld fra til kommunen selv om arbeidene er gjort for en tid tilbake

Dersom du allerede har fått fjernet oljetanken, men ikke gitt beskjed til kommunen, ber vi om at du gjør det. Oppgi gårds- og bruksnummer eller gateadresse, når du fikk fjernet tanken og hvem som utførte arbeidene, hvis dette er kjent informasjon.
Send en e-post til postmottak@sortland.kommune.no og vi registrerer endringene på din eiendom.

Endringer på ildstedet
For ordens skyld vil også opplyse om at endringer på selve ildstedet skal meldes, les mer om dette i egen artikkel  . Her finner du også skjema for endringene på ildstedet.

Støtteordninger
Enova kan gi støtte til fjerning av oljetank på visse vlikår. Les mer om støtteordninger på www.enova.no .

Kontaktinfo

Lene Kristin Tronrud
Rådgiver forurensning
95264489