Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt i Sortland kommune. 
Eiendomsskatten skrives ut i samsvar med eiendomsskatteloven,
samt vedtekter vedtatt av kommunestyret.

Eiendomsskattelister

Listen legges ut til offentlig ettersyn 1. mars hvert år i Servicetorget og på Sortland bibliotek. Listen er offentlig i minst tre uker.

Skatteliste 2024 (PDF, 519 kB)

Fritaksliste 2024 (PDF, 4 MB)
 

Spørsmål og svar rundt eiendomsskatten

Hvem blir ilagt eiendomsskatt?

Alle grunneiere, boligeiere, hytteeiere og næringer i Sortland kommune blir ilagt eiendomsskatt.
Eiendomsskattens rammer gjelder for alle, enten du bor sentralt eller i utkantstrøk.

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Sakkyndig nemnd har utarbeidet rettledende verdier for grunn og ulike typer bygg. Dette danner grunnlag for taksten og dermed skatten.

I Sortland er skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer i 2021 satt til 4 promille av takst.
Skattesatsen for næringseiendommer er på 7 promille.

Det gjøres oppmerksom på at svært få eiendommer er helt identisk, slik at tilsynelatende like eiendommer kan ha for eksempel ulikt tomteareal eller bygningsmessig areal, slik at taksten blir ulik.

Når kommer faktura for eiendomsskatt?

Kravet for eiendomsskatt kommer på samme faktura som de øvrige kommunale eiendomsgebyrene.
Disse sendes ut 2 ganger i året, februar og august.

Hvem bestemmer promillen som legges til grunn for eiendomsskatten?

Kommunestyret i Sortland vedtar hva bunnfradraget og promillesatsen skal være. Dette gjøres i forbindelse med budsjettvedtaket i desember hvert år.

Hvis jeg eier en tomt som er ubebygd, skal jeg da betale eiendomsskatt?

Ubebygde tomter innenfor sone 1 (Sortland) som er regulert til boligformål og næring blir ilagt eiendomsskatt. 

Huset mitt er under oppføring, får jeg eiendomsskatt på det da?

Det er status på bygg pr 01.01 som gjelder. Hvis boligen din er registrert med ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller er tatt i bruk pr. 1 januar i gjeldende skatteår, får du eiendomsskatt på boligen.

Hva skjer hvis jeg selger boligen min i løpet av året?

Når nye eierforhold blir registrert i eiendomsregistret via tinglysningen går det automatikk i dette. Du trenger ikke gi beskjed til kommunen. Når ny eier blir registrert blir kravet for kommunale eiendomsgebyr rettet mot han/henne. Dersom eiendommen blir solgt midt i en termin, blir oppgjøret mellom selger og kjøper for den perioden de har eid eiendommen i løpet av terminen.

Hvordan beregner Sortland kommune arealet i takstgrunnlaget?

Vi benytter bruksareal (BRA) som er registrert i matrikkelen som et utgangspunkt.

Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Ja, alle kan klage på den utskrevne eiendomsskatten, dette i henhold til Eigedomsskattelova § 19.
Klagefristen er 6 uker fra listene legges ut til offentlig ettersyn. Klagen bør være så kortfattet og så spesifikk som mulig for å sikre effektiv saksbehandling. Du kan ikke klage flere ganger med samme begrunnelse.

Skjema for klage på takst

Hvordan klager jeg på eiendomsskatten og hvem skal jeg klage til?

Hvis du har takstgrunnlag beregnet av Sortland kommune kan du sende en klage på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no eller sende dette som brevpost til:

Sortland kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 117
8401 Sortland

Jeg bruker bare boligen noen uker i året, kan jeg slippe eiendomsskatt eller få en reduksjon for dette?

Nei. Eiendomsskatten forblir den samme hele året uavhengig av bruk. 

Kan jeg søke fritak for eiendomsskatt?

Historiske bygg oppført før 1920, og som har beholdt sitt arkitektoniske og bygningsmessige særpreg, kan søke om fritak.

Vi er flere eiere av en bolig/eiendom, kan kravet for eiendomsskatt deles opp og sendes til hver av oss separert?

Nei. Kravet for eiendomsskatt kan ikke deles opp, og kan bare sendes til én av de registrerte eierne.

Jeg har flere hytter som står oppført på min eiendom, kan eiendomsskattekravet rettes direkte til eierne av disse hyttene?

Nei, eiendomsskattekravet kan bare rettes til én registrert eier. Hvis kravet på kommunale avgifter skal rettes til en hytteeier må hytten stå på en fradelt tomt eller ha et punktfeste i eiendomsregisteret.

Du kan søke om oppmåling og fradeling av tomt til Sortland kommune.

Kan jeg betale hele eiendomsskatten i én innbetaling?

Nei, du kan ikke betal eiendomsskatten for hele året i én innbetaling. Du vil motta faktura for hvert halvår.

Kan jeg få betalingsutsettelse?

Ja, det kan gis betalingsutsettelse eller betalingsavtale på fakturaer du mottar fra Sortland kommune, men da må du be om dette. Vi gjør oppmerksom på at det beregnes renter fra forfallsdato til innbetaling skjer. Henvendelse om betalingsutsettelse må skje før forfall.

 

Nyttige lenker

Areal- og etasjedefinisjon i GAB (PDF, 106 kB)
Rammer og retningslinjer (PDF, 121 kB)
Skatt og innfordring
MinEiendom
Avtalegiro (PDF, 203 kB)

Kontaktinfo

Mona Klæboe
Konsulent
Send e-post 

952 64 014
(12.00 -14.00)