Gebyr etter forurensningsforskriften

Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker og saker etter forurensingsforskriften er vedtatt av Sortland kommunestyre 17.12.2020. Revisjon 15.12.2022

For behandling av søknader om enkeltutslipp etter forskrift for separate avløpsanlegg/minirenseanlegg mv.

Type sak

Pris

Utslippstillatelse eller større endringer av gitt tillatelse, anlegg til og med 15 personekvivalenter, jfr forurensingsforskriften § 11-3 bokstav m (pe)

3 870 kr

Utslippstillatelse eller større endringer av gitt tillatelse, anlegg over 15 pe

9 610 kr

Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg til og med 15 pe

1 440 kr

Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg over 15 pe

2 880 kr

Kontroll av avløpsanlegg, fritidsboliger pr. kontroll

1 440 kr

Kontroll av avløpsanlegg, anlegg til og med 15 pe, pr. kontroll

1 770 kr

Kontroll av avløpsanlegg, anlegg over 15 pe, pr. kontroll

5 520 kr

Oljeholdig avløp, utslippstillatelse eller større endringer av gitt tillatelse

3 870 kr

Kontroll av anlegg, fast gebyr  + analysekostnader

1 770 kr

Forurenset grunn; behandling av søknader om gravearbeid og annet terrenginngrep

6 080 kr

Tilsyn med graving i forurensa grunn

1 770 kr

 

 Forurensingsgebyr etter pålegg (§ 73), gebyr tilfaller staten

Gebyr innkreves etter 2. pålegg om utbedring av separat avløpsanlegg. Gebyrer økes med et tilsvarende beløp for hvert etterfølgende pålegg inntil pålagte 6 utbedring er utført. Det skal gå minst ett år mellom påleggene; kr 5 080,-

 

Last ned "Gebyrforskrift - Byggesak, regulering og forurensingsforskriften - 2023" (PDF, 160 kB)