Gebyr for geodatatjenester - kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ for geodatatjenester er vedtatt av Sortland kommunestyre 17.12.2020. 

 Last ned vedtatt "Gebyrregulativ for geodatatjenester - 2021" (PDF, 335 kB)

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Størrelse

Pris

0  - 250 m2

12 200 kr

251  - 1000 m2

20 800 kr

1001  - 2000 m2 29 500 kr
2001  -   20.000 m2 – pr påbegynt 1000 m2 2 400 kr
over 20.001 m2 – pr påbegynt 1000 m2 330 kr

Gjelder oppretting av grunneiendommen erverv til uendret bruk i LNFR-områder gis det 50 % rabatt

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret pr sak:

Antall saker Reduksjon
6-10  15 %
11 og flere  20 %

 

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn. § 31 i matrikkelforskriften

Beregnes ut fra samme gebyrsats som 1.1. 

Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 30 % reduksjon (jfr. MI § 34 og forskriftens § 40).

 

Etablering av uteareal på eierseksjon, jfr. matrikkellovens § 34, forskriften § 35

Størrelse

Pris

0  - 50 m2

8 100 kr

51  -   250 m2

12 200 kr

251  - 2000 m2 16 300 kr
2001 m2   – økning pr påbegynt 1000 m2 1 100 kr

Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 30 % reduksjon (jfr. matrikkelforskriftens § 40).

 

Etablering av anleggseiendom, jfr. matrikkellovens § 11

Størrelse

Pris

0   -   2000 m2

32 800 kr

2001  -  20.000 m2 pr. påbegynt 1000 m2

3 200 kr

20.001 m2   – pr. påbegynt 1000 m2 1 500 kr

 


Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

 

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, jfr. matrikkelforskriftens § 25

Gebyr pr. enhet (i tillegg til gebyr etter 1.1) 5 600 kr

 

 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes 1/ 3 av gebyrsatsene etter I 1.1 og I 1.2. Trekkes saken eller den må avvises, gjelder pkt. 5 i de alminnelige bestemmelsene i kapittel 1.

 

Grensejustering

Grensejustering av grunneiendom

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens brutto areal (maksimalgrensen for grunneiendom er satt til 500 m2).

Eventuell bruksendring av areal krever tillatelse etter PBL.

Størrelse

Pris

0  - 250 m2

12 200 kr

251  - 500 m2

16 300 kr

 

Grensejustering av anleggseiendom

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens brutto areal (maksimalgrensen for anleggseiendom er satt til 1000 m2).

Eventuell bruksendring av areal krever tillatelse etter PBL.

Størrelse

Pris

0  - 250 m2

16 300 kr

251  - 500 m2

20 500 kr

Arealoverføring

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m. Det er bruttoareal per arealoverføring som legges til grunn for beregning av gebyret.

Gjelder arealoverføringen erverv til uendret bruk i LNFR-områder gis det i tillegg 50 % rabatt.

Dersom det er flere arealoverføringer i samme sak, gis følgende reduksjon av gebyret:

Antall arealoverføringer i samme sak

Reduksjon

3 - 6

15 %

6 eller flere

20 %

 

Arealoverføring av grunneiendom

Størrelse

Pris

0  - 250 m2

12 200 kr

251  - 1000 m2

20 800 kr

1001  - pr. påbegynte 1000 m2 4000 kr
20000 - pr. påbegynte 1000 m2 330 kr

 

Arealoverføring av anleggseiendom

Størrelse

Pris

0  - 250 m2

20 500 kr

251  - 1000 m2

24 600 kr

1001  - pr. påbegynte 1000 m2 4000 kr
20000 - pr. påbegynte 1000 m2 330 kr
Klarlegging av grenser

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller ved enighet av parter

Antall punkter

Pris

Inntil 2 punkter

3 600 kr

For overskytende punkt, pr. punkt

1 000 kr

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter 

Antall punkter

Pris

Inntil 2 punkter

9 400 kr

For overskytende punkt, pr. punkt

3 200 kr

 Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

 

Private grenseavtaler

Gebyr for registrering av private grenseavtaler faktureres etter medgått tid.

Matrikkelbrev, gebyr for medgått tid og tinglysning

Utstedelse av matrikkelbrev 

Antall sider

Pris

Inntil 10 sider

175 kr

Mer enn 10 sider

350 kr

 

 

Gebyr beregnet på grunnlag av medgått tid, minimum 2 timer

Antall timer

Pris

Per time

1 200 kr

Minstepris

2 400 kr

 

 

Tinglysning

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg til saksbehandling. Tinglysningsgebyrets størrelse fastsettes av staten. 

Seksjonering

Begjæring om nyseksjonering

Antall seksjoner

Pris

2 - 4

11 000 kr

5 - 10

16 200 kr

11 - 20 22 000 kr
Over 20 25 000 kr

 

 

Begjæring om reseksjonering

Antall seksjoner

Pris

2 - 4

16 000 kr

5 - 10

21 500 kr

11 - 20 26 000 kr
Over 20 30 000 kr

 

 

Tilleggsgebyrer i seksjoneringssaker 

Befaring av eiendom

5 000 kr

Sletting av seksjonering

3 000 kr

Tinglysningsgebyr for seksjoneringsbegjæring kommer i tillegg. 

Utarbeidelse av matrikkelbrev for grunnareal som inngår i en eierseksjon fastsette etter reglene for "Utstedelse av matrikkelbrev". 

Kart- og kopiutgifter

Papirkart

Produkt

Pris

A0

330 kr

A1

260 kr

A2 200 kr
A3 130 kr
A4 90 kr
Ortofoto i papirformat 2 x vanlig pris

Ved flere kopier av samme kartgrunnlag beregnes 50 % fra og med 2. papirkart.

 

 

Vanlig kopiering av tegninger og dokumenter

Produkt

Pris per kopi

Kopioppdrag i A3 og A4

10 kr

 

 

Digitale kart/geodata:

Bestilles elektronisk via Internett. Se kartbestilling på kommunens hjemmesider.

Etter avtale kan kommunen i spesielle tilfeller sende dataene per e-post. Standardformat for digitalleveranse er PDF for raster og SOSI for vektor. Andre format kan leveres etter avtale.

Ved kjøp av kart erverves en disposisjonsrett til kartet/datasettet. Dette er rett til å benytte produktet til intern/privat bruk. Rett til eksemplarframstilling; publisering; distribusjon; og/eller markedsføring er ikke inkludert og krever særskilt avtale.

 

 

Annet

 • Ved leveranser ut over standardprodukt betales en timegodtgjørelse for tilrettelegging jf. timesats i alminnelige bestemmelser § 1 pkt. 4.
   
 • Medeiere i kartgrunnlaget er unntatt kartavgift. For kartserie der Sortland kommune kun har disposisjonsrett (N 50 og N 250-serie) formidles kopier via Teknisk og Service.
   
 • Kopiering til publikum i A3 og A4-format av kart som benyttes i kommunal saksbehandling er gratis inntil 3 kopier.
   
 • For matrikkelopplysninger beregnes timegodtgjørelse jf. timesats i alminnelige bestemmelser pkt. 1.1.4, for tjenester med varighet utover 1/ 2 time.
   
 • Utleverte data/kart kan ikke videreformidles eller benyttes til annet formål enn oppgitt ved kjøpet, uten etter avtale med Sortland kommune.
Alminnelige bestemmelser

Gebyrsatser

 • Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.
   
 • Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samlet.
   
 • Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.
   
 •  Gebyr etter medgått tid er kr 1 200,- per time. Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt gebyr skal benyttes må dette bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas
   

Beregningstidspunkt, betalingsplikt

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

 

Betalingstidspunkt

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse eller det treffes nye vedtak i saken, herunder brukstillatelse, ferdigattest eller driftstillatelse. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere sak ikke er betalt.

 

Avbrutt arbeid, trukket sak

Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller ved å trekke saken, skal det betales 50 % av normalt gebyr. For oppmålingssaker er slikt gebyr begrenset oppad til 5 x minstegebyrsatsen.

 

Urimelig gebyr - Fritak for gebyr

Hvis kommunen finner at gebyr beregna etter regulativet medfører et urimelig høgt gebyr i forhold til kommunens arbeid og kostnader med saka, eller av andre grunner, skal kommunen, av eget tiltak eller etter søknad fra den gebyrpliktige, redusere gebyret til rimelig nivå. Søknad om nedsetting utsetter ikke betalingsplikten.

Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til reglene i innfordringsreglementet. Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i matrikkelloven.

 

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Når det etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.

 

.