Grunnforhold, skred- og flomfare

Informasjon om grunnforhold, skred- og flomfare er viktig ved utarbeidelse av arealplaner og behandling av bygge- og delesøknader. Her er det flere forhold som skal avklares, deriblant fare for skred (snøskred, jordskred, fjellskred, og kvikkleireskred), forurenset grunn, byggegrunnens stabilitet, flomfare, og radon.

 

Kartfestet informasjon

Sortland kommune har satt sammen en kartapplikasjon med oversikt over de viktigste kartgrunnlagene for grunnforhold, skred- og flomfare. Kommunen vil fortløpende oppdatere kartet etter hvert som eksisterende geotekniske rapporter blir digitalisert og stedfestet. 

 

Kart over grunnforhold, skred- og flomfare

 

Aktsomhetsområder

De fleste områder med antatt større fare i forbindelse med grunnforhold, skred og flom, er i kartet angitt som "aktsomhetsområder". Dette betyr at det basert på eksisterende kunnskap er større sannsynlighet for fare her enn andre steder som ikke ligger innenfor aktsomhetsområder. Aktsomhetsområdene kan justeres dersom grundigere undersøkelser gir ny informasjon. Aktsomhetskart er derfor ikke en fasit for å se om du bor i for eksempel et skredutsatt område, men en påminnelse om større varsomhet ved planlegging og gjennomføring av nye tiltak.

Grunnforhold, skred- og flomfare i kommunens planforvaltning

I kommunens planforvaltning er det flere vurderinger som hensyntas for å fange opp potensielt ustabile grunnforhold og flomfare. I forbindelse med kommuneplanens arealdel og Byplan, ble det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen. Formålet er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel 2016-2028 finner du her. 

Planmyndigheten plikter å sørge for at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført ved utarbeidelse av planer. Der utbyggingsakivitet kommer i konflikt med risiko- og/eller sårbarhetsforhold, må det vurderes avbøtende/forebyggende tiltak før utbygging kan iverksettes. Bygge- og deleforbud er også et virkemiddel kommunen kan ta i bruk dersom risikoen tilsier dette. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det også utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Slike analyser er lovbestemt og har høyere detaljnivå enn ved kommuneplaner. Noen problemstillinger som alltid skal vurderes i ROS-analyser er: Er det fare for utgliding av området? Er grunnforholdene stabile? Er det sannsynlighet for kvikkleire i området? Er det fare for flom?

Kvikkleire

Kvikkleire kan man finne i områder med forekomster av marin leire (under marin grense), hvor ferskvannstilførsel har skylt ut saltet som binder leirpartiklene. Kvikkleireskred kan deretter oppstå ved økt vanntilførsel (nedbør), fortrinnsvis i sammenheng med menneskelig aktivitet/inngrep. I følge NVE sine informasjonssider om kvikkleireskred er kvikkleira i utgangspunktet fast og tåler stort trykk i vertikal retning, men om leira blir utsatt for overbelastning kan strukturen klappe sammen og leirpartiklene vil flyte i frigjort vann. Resultatet blir da et kvikkleireskred.

I risiko- og sårbarhetsanalysen tilhørende kommuneplanens arealdel i Sortland, står følgende;

"Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer under marin grense (marin grense i Sortland varierer mellom kote 40-45). Dette er leire som er avsatt med en intern gitterstruktur i et marint miljø, deretter har salt blitt vasket ut av ferskt grunnvann etter at landområdene hevet seg etter siste istid. Når saltet som sørger for elektrostatiske bindinger mellom leirpartiklene er vasket bort, regnes leiren som kvikk.

Konklusjon: Det er flere områder i Sortland kommune med marine strandavsetninger. Hvorvidt noen av disse inneholder kvikkleire er ikke kartlagt. Det bør derfor gjennomføres geotekniske undersøkelser før utbygging under marin grense kan tillates for nye utbyggingsområder."


NVE har laget et karttema som viser mulighet for marin leire (MML) i Norge. Denne har dessverre ikke dekning i Sortland kommune per dags dato. 

 

Skred og flom/oversvømmelse

Skred

Sortland kommune, og Vesterålen generelt, befinner seg i et område med variert geologi dominert av kyst og bratte fjell. Skred i ulike former (stein, jord, snø m.m.) er ikke et ukjent fenomen her, og det er derfor av stor betydning at slike faresoner blir kartlagt så tidlig som mulig. Faresoner kan ofte være avgjørende når beslutninger i plan- og byggesaker skal tas.

Flom/oversvømmelse

Flom/oversvømmelse kan oppstå i form av havnivåstigning/stormflo eller ekstrem nedbør, ofte i kombinasjon med snøsmelting, som fører til høy vannføring ut over det normale i elver/bekker/innsjøer. I oversvømmelses- eller flomsituasjoner vil vannet flomme utover landmasser som ellers er tørre. 

Aktsomhetskart for flom viser områder som kan være utsatt for flomfare, og som må utredes nærmere dersom det er aktuelt med byggetiltak innenfor aktsomhetsområdet. 

Kart over stormflo viser gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden i havet vesentlig, og gir ekstra høy vannstand dersom den sammenfaller med springperiode (påvirket av sol og måne). 

Kart for skred- og flomfare

Det finnes flere kart som gir oversikt over aktsomhetsområder for flom og ulike typer skred, og vi har samlet noen av de i vår egen kartapplikasjon for grunnforhold, skred- og flomfare:

Kart - Grunnforhold, skred- og flomfare

Det er viktig å huske på at aktsomhetsområder ikke er en fasit, men en veiledning for hvor det kan være fare. Sortland kommune understreker at ulike former for risiko og sårbarhet først og fremst er kartlagt i urbane områder og områder med utbygging. Alle som ferdes i utmark må selv vurdere den løpende risikoen for eksempelvis snøskred. 

Varsom.no har en egen side for varsling og overvåking av flom og ulike skredtyper.

Varsom - Sortland

Du kan også finne aktsomhetskart for flom og de ulike skredtypene på NVE sine nettsider