Hva er en arealplan eller reguleringsplan?


Arealplan er samlebetegnelse for alle planer som sier noe om hvordan et areal eller geografisk område kan brukes. I kommunen har man arealplaner på flere nivåer: 

1. Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene for hva arealene i kommunen skal benyttes til. Planen setter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og viser hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene.

Kommuneplanens arealdel skal rulleres hver fjerde år.

Les mer om kommuneplanens arealdel her.

2. Kommunedelplaner

En kommunedelplan kan handle om et tema eller et geografisk område. En kommunedelplan for arealbruk er på samme plannivå som kommuneplanens arealdel. Kommunen kan lage kommunedelplaner for begrensede områder av kommunen. Det kan være ulike grunner for å lage en egen kommunedelplan for et område. I en kommune er det vanlig å ha egne kommunedelplaner for tettstedene i kommunen for å kunne gi bestemmelser og føringer som kun skal gjelde der og ikke for hele kommunen. 

3. Områdereguleringsplaner

Områdereguleringsplaner er planer på samme nivå som reguleringsplaner. Disse utarbeides av kommunen og styrer utviklingen av et større område. 

Kommunen kan overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. 

 

4. Detaljreguleringsplaner
Detaljregulering er en plan for mindre områder. Disse omfatter utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere, men man må da forholde seg til overordnede planer laget av kommunen.
 
 
 
5. Vil du vite mer om reguleringsplaner?

Du kan lese mer om reguleringsplaner ved å besøke
Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder