Vil du klage på vedtak i plan-, eiendoms- og byggesaker?

Hvilke vedtak kan du klage på?

Du kan klage på alle enkeltvedtak, og informasjon om klagegang fremkommer i vedtaket du mottar. 

Når kan du klage?

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

  • Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket. 
  • For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen. 
Se forvaltningslovens bestemmelser om å klage på vedtak etter fristen.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller e-post.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

  • Skriv at det er en klage.
  • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
  • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området.
  • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
  • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.
  • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

Hvor sender du klagen?

På e-post

Du kan sende klagen per e-post til postmottak@sortland.kommune.no

Per post

Sortland kommune v/Teknisk
Postboks 117
8401 Sortland

 

Saksbehandlingstid

Din klage skal behandles innen 8 uker. 

Hvis kommunen ikke er enig i din klage, sendes denne videre til Fylkesmannen i Nordland, som avgjør klagebehandlingen.