Naturfarer / grunnforhold

Dette er avgjørende i en byggesak

Grunnforhold

Det er kommunens ansvar å bidra til at det kun tillates bygging i områder som er tilstrekkelig sikre mot naturfarer. En av disse naturfarene er kvikkleireskred.

Kvikkleire kan forekomme under marin grense, grensen angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Kvikkleiren bindes av saltpartikler som over tid skylles bort av nedbør. Dette gjør leiren mer ustabil og sårbar ved overbelastning. For mer informasjon om kvikkleire sjekk NVE sine sider.

Store deler av Sortlands bebygde arealer ligger under marin grense som er ca. 40 – 50 meter over havet. Det er per i dag ikke påvist skredfare i marin leire i Vesterålen, men så lenge dette ikke er undersøkt og dokumentert – har Bygningsmyndigheten ikke anledning til å utelukke kvikkleireskredfaren under marin grense.

Det er utbygger som må utrede og bekrefte at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot natur- og miljøforhold i søknaden. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) kan fremme innsigelse i saker hvor risiko for kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig utredet.

Det skal foreligge en geoteknisk vurdering av grunnforholdene i alle søknader under marin grense. Tilstrekkelig sikkerhet oppnås ved bruk av NVEs Veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred som du finner her.

De blå områdene i kartet viser hvilke arealer i Sortland kommune som ligger under marin grense:

 

Hvordan kan du som utbygger fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon?

 1. Finn ut om eiendommen er over eller under marin grense. Ligger eiendommen over marin grense trenger du ikke å få utført ytterligere geotekniske vurderinger. Sjekk kart her. Ligger eiendommen under marin grense gå videre til punkt 2.
   
 2. Mindre tiltak som medfører små terrenginngrep, og hvor arealene ikke er beregnet til personopphold krever ikke egen geoteknisk vurdering og dokumentasjon så lenge prinsippene i vedlegg 2 følges. Eksempler på mindre tiltak er:
  garasjer, naust, tilbygg/påbygg til eksisterende bebyggelse, frittstående uthus, redskapsbod og landbruks- og skogsveier.
   
 3. For alle større tiltak skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering. Retningslinjer for gjennomføring av dokumentasjonen finner du her. Prosedyren kan grovt sett deles inn i to hoveddeler.

  Steg 1-3: kan foretas av tiltakshaver selv. Dokumenteres med et notat eller rapport som oppsummerer de vurderingene som er gjort, herunder avstand til fjell og helning. Påvist fjell i dagen eller grunt til berg (< 2 m) skal dokumenteres med foto. Dokumentasjonen skal være etterprøvbar. 

  Steg 4-11: krever geoteknisk kompetanse, som må dokumenteres med et geoteknisk notat eller en rapport.