Publisert 07.11.2016
Kulturfabrikkunst.jpg

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med det frivillige kulturlivet, og inviterer derfor lag og foreninger til dialogmøte onsdag 23.11. kl. 18 - 20 i Lanterna på kulturfabrikken.

Dialogmøtet arrangeres årlig og vi har fått mange gode innspill fra dere på de tidligere møtene. Vi håper derfor dere vil møte opp så vi kan fortsette den gode dialogen og samarbeidet!

 

 

Publisert 04.11.2016
Helsehus_karusell.jpg

Bakgrunnen for vedtaket er Kommunedelplan for Helse, omsorg og folkehelse 2014-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 16.04.15. I planen er nytt helsehus som rommer frisklivssentral, legesenter (offentlig /privat), helsestasjon, samt utleiemuligheter beskrevet som et av de tre mest betydningsfulle tiltakene for helsetjenestene i Sortland.

Publisert 05.09.2016
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

1. september er første arbeidsdag for Randi Gregersen som er ny rådmann i Sortland kommune. Gregersen har vært rådmann i Røst kommune siden januar 2011 og er opprinnelig fra Flakstadvåg i Lofoten.  

Publisert 05.09.2016
Brannstasjon blå

I medhold av PBL § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering jf. PBL § 12-2 for Sortland brannstasjon, Sortland kommune (Gnr/Bnr 15/531, Nortura/Strandgata 46). 

Publisert 23.08.2016
Holand skole2

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 22. august, til følgende tider:

Skolestart
  Holand skole   Alle kl. 09.00
  Holmstad skole   Alle kl. 08.10
  Lamarka skole   Alle kl. 08.30
  Maurnes skole   Alle kl. 08.00
  Sortland barneskole   Alle kl. 08.30
  Sortland ungdomsskole   Alle kl. 08.30
  Sigerfjord skole   1. trinn kl. 09:00
    2.-7.trinn kl. 08:15
  Strand skole   1. trinn kl. 10.30
    2.-7.trinn kl. 08.30

 

Publisert 23.08.2016
Blåbyhallen

Frist for å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg, m.m.,  er 1. oktober. 

Det kan søkes om tilskudd til:
• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

 

 

Publisert 23.08.2016
Flyfoto Alf Oxem.jpg

Det varsles, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid med regulering av krysstilknytning mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata og mellom Kjempenhøy og Strandgata med mere.

 

Formålet med utarbeiding av ny reguleringsplanen er følgende:

Ny kryssutforming mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata.

Ny kryssutforming mellom Kjempenhøy og Strandgata.

Nytt fortau langs med Kjempenhøy, mellom Strandgata og Vesterålsgata.
Side av veien avklares i prosessen.

Eiendommene I Vesterålsgata 78, 80 og 82 vurderes endret til sentrumsformål (blandet formål),
ihh til Byplanen.

Reguleringsplanen vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, ihht til forskriften.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet,
kan sende disse til Multiconsult AS, postboks 2274, 9269 Tromsø innen 02.09.2016.

Opplysninger om planarbeidet kan fås pr. telefon 77 62 26 00.

Dokument (PDF, 428 kB) (PDF, 428 kB)

 

Publisert 20.07.2016
Flyfoto

Sortland formannskap vedtok i møte 09.06.16 sak 061/16 å legge forslag til kommuneplanen arealdel for 2016 – 2028 ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli på e-post:
rune.kvannli@sortland.kommune.no


Eventuelle merknader sendes innen 09.09.16 på e-post eller i papir til:
 

postmottak@sortland.kommune.no


Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland

 

Sending merkes:
Merknad ved offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 Arkivsak: 16/1392

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser (PDF, 887 kB)

Plankart (PDF, 8 MB)

ROS_vedtatt i KS (PDF, 9 MB)

Saksfremlegg off.ettersyn (PDF, 533 kB)

Sigerfjord beskrivelse og strategi (PDF, 3 MB)

 

 

Publisert 19.07.2016
Kleiva

Sortland kommune har lagt ut reguleringsplan for Strandskogjordet til offentlig ettersyn; 2. gangs utlysing.

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og utbygger. Dette forslag publiseres med dette, og er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. Merk eventueller innspill/merknader med "sak 16/823", og send innspillet til postmottak@sortland.kommune.no

Aktuelle dokumenter i saken:

Saksfremlegg

Forslag til utbyggingsavtale 

Vedlegg 1 - plankart 

Vedlegg 2 - beskrivelse til plankartet 

Vedlegg 3 - k-sak  030/94 - utbyggingsreglement 

 

Publisert 19.07.2016
Bobilcamping

Sortland kommune har i samarbeid med grunneier avtalt at det denne sommeren kan parkeres bobiler på området som vises avbildet her.

Det er det gruslagte området ved sjøen nordøst for kulturfabrikken, like nord for Kvitbrygga-tomta, det er snakk om.

Det vil bli satt ut søppelkontainer på området, men ingen fasiliteter utover dette.  

Avtalen gjelder ut august måned.