Gatelysprosjekt i Sortland

Nye gatelys kommer opp i 4 områder i Sortland tettsted.

Sortland kommune er i gang med et gatelysprosjekt for Sortland tettsted, og målet er at lysene skal være fungerende innen året er omme. 

Selnes
Det er tenkt plassert stålstolper langs Selneselvveien, Hangstadveien og der det mangler lys i Øvre Selnesvei. I Søndre Selnesveien blir det satt opp trestolper for å komplettere eksisterende gatelysanlegg.
Der det skal ned stålstolper må strømtilførselen graves ned. Det kan på noen strekninger være vegetasjon som kommer i konflikt med stolper, jordkabel eller luftstrekk. Her må vegetasjon ryddes bort. Det blir tatt kontakt med berørte grunneiere.

Brekkaveien og Ringveien
Det mangler gatelys i øvre del av Brekkaveien og Ringveien. Her skal det opp trestolper med luftstrekk mellom. Noen grunneiere vil bli berørt.
Det kan bli behov for skoging i traseen. Berørte grunneiere vil bli kontaktet.

Tore Hunds vei
Det skal opp gatelys langs denne veien med LED lys i tre stolper og luftspenn (EX). Det er planlagt å montere gatelys på eksisterende tre stolper og komplettere med 3-4 nye stolper mot Søndre Frydenlund alle i nord.
De 3 – 4 nye stolpene vil komme inn på privat grunn. Det kan bli behov for skoging i traseen. Grunneierne vil bli kontaktet.  

Del av Karles vei
Det er planlagt å montere der det mangler, 5 gatelys sør for Kong Øysteins vei. Det er planlagt tre stolper med luftstrekk (EX).
Det er 4 nye stolper som er planlagt satt opp og de vil komme i berøring med privat eiendom. Det kan bli behov for skoging i traseen.
Berørte grunneiere vil bli kontaktet.

Nøyaktig plassering av de ulike lyspunktene kan endres fra det som vises i kartet. 

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Jan Harry Johansen, tlf. 952 64 465 eller per e-post: jan.harry.johansen@sortland.kommune.no