Kantklipp og fjerning av vegetasjon

Kommunen går i gang med kantrensk og generelt fjerning av vegetasjon langs veiene våre. Her kan du se hvordan dette kan påvirke deg, og hva du kan gjøre selv.

Sortland kommune vil i tiden fremover mot vinteren foreta omfattende kantrensk og generelt fjerning av vegetasjon langs våre kommunale veier, i forkant av vinterdriften. Vegetasjon som kan være til hinder for brøytemannskaper og deres kjøretøy, må fjernes. Spesielt trær, og greiner som står ut mot, og over veien må trimmes eller kappes dersom det kan være til hinder for drift.

Hvis du har trær ut mot vei, fortau, gang- og sykkelvei må du være klar over følgende:

  • Greiner må ikke henge lavere enn 5 meter over veibanen.
  • Trafikkskilt må ikke bli tildekt av hekker eller annen vegetasjon. De skal være synlige i begge retninger.
  • Vegetasjon og hekker i siktsoner til avkjørsler/kryss skal klippes ned til minimum 0,5 meter.
  • Eieren av trærne er selv ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Med hjemmel i Nabolovens §12 vil for øvrig vegetasjon som ikke blir ryddet og fjernet innen rimelig tid, bli ryddet av kommunen uten nærmere varsel, og alt avfall vil bli etterlatt på deres eiendom.

Vi benytter maskinelt utstyr for arbeidet. Dersom dere ønsker å påvirke utseende av vegetasjonen på deres eiendom, må dere beskjære selv.

I h.h.t. Veglovens kapittel 5 §29 til og med §34 pålegges eier eller bruker av eiendommen bl.a. ansvar for at krav til fri sikt i avkjørsler/veikryss blir opprettholdt. 
Etter veglovens § 58, jfr. § 57 gis veimyndighetene hjemmel til å iverksette vegetasjonsrensk for eiers regning, om nødvendig.