Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026

Kommunedirektøren har i dag presentert skissen til det som vil legges fram som kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026.

Stramt forslag, men langt fra helsvart
Kommunedirektørens forslag er stramt, men vil likevel bidra til å styrke kommunens bo- og næringsattraktivitet. Det er i økonomiplanen funnet rom for store og viktige investeringer som

  • ferdigstillelse av nytt sykehjem
  • bygging av ny idrettshall
  • etablering av næringsareal
  • flere viktige veiprosjekter
  • rehabilitering av svømmehallen på Maurnes
  • oppstart av viktig infrastruktur på vann og avløp

Det er videre funnet rom for nye og viktige driftstiltak for å videreutvikle gode tjenestetilbudet til barn og unge, samt tiltak for å fortsette den positive utviklingen i kommunen har på flere områder.

Hvorfor økonomiske utfordringer?
Den viktigste årsaken til de økonomiske utfordringene framover, er at renteutgiftene tredobles i løpet av de neste fire årene. Uten tiltak på driftssiden vil det meste av kommunens oppsparte midler være brukt opp i løpet av planperioden. Kommunedirektøren ser det derfor som nødvendig å forsterke arbeide med å redusere kommunens faste utgifter til drift de neste to årene. Det er et arbeid som vil kreve at det gjøres prioriteringer, politisk og administrativt.

Utsettelse av noen prosjekt 
Den utfordrende økonomien har gjort det nødvendig å skyve på noen større prosjekter, som ny barneskole på Langøya og enkelte veiprosjekter. Tidspunktet for å kunne realisere disse prosjektene, vil avhenge av kommunens evne til omstilling og prioritering samt rammevilkår som kommunen ikke har mulighet til å påvirke.

22/30858 - Orienteringssak - Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026
Driftsutvalgets PS-sak 042/22.