Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2024 – 2027

Den politiske behandlingen starter i november og vil avsluttes i kommunestyret 14. desember. 

Forslag til budsjett og økonomiplan innebærer at driften opprettholdes som i 2023. Det er foreslått noen nye tiltak og det ligger også inne store investeringer.

Forslaget ligger i sin helhet tilgjengelig her via lenke til Framsikt som inneholder tall for både drift og investering, samt forslag til målsettinger for planperioden.

Det er viktig å presisere at dette er kommunedirektørens forslag som ikke har vært gjenstand for politisk behandling. Før politisk behandling starter, vil saken drøftes med arbeidstakernes representanter. 

Den første politiske behandlingen vil være i administrasjonsutvalget 22. november og i driftsutvalget 23. november. Så skal eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet høres, før formannskapet 30. november, utarbeider sin innstilling som sluttbehandles i kommunestyret 14. desember.

Nye tiltak og større investeringer

Det er foreslått noen nye tiltak fra 2024. Drift at et tredje legekontor skal bidra til bedre fastlegekapasitet for innbyggerne i Sortland og med bakgrunn i nylig vedtatte forebyggende plan, foreslås det å innføre foreldreveiledningskurs (COS kurs) for alle nye foreldre. Etablering av et bo- og oppfølgingstilbud for unge (Foyer) ligger også inne i forslag til budsjett. For øvrig er det lagt til grunn en videreføring av drift som i 2023, med de mål og strategier for drifts- og utviklingsarbeid som ligger i inneværende plan. 

I kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett, er noen av investeringene skjøvet noe ut i tid. Dette har sin bakgrunn i et rentemarked som har stor innvirkning på kommunens driftsøkonomi. Renteøkningene medfører økte utgifter på lån som allerede er tatt opp, og nye lån som følger av de investeringene som ligger inne i gjeldende økonomiplan. Bakgrunnen for at kommunedirektøren foreslår en forskyvning er både forholdet til balanse i økonomien, men også for at kommunens administrasjon skal kunne følge opp de store prosjektene på en best mulig måte.

Sammensetningen av befolkningen i Sortland er i endring. Det blir flere eldre og færre barn i barnehage- og skolealder. Prognosene viser en reduksjon på 153 barnehage- og grunnskolebarn i 4 års perioden, samtidig som kommunen i 2027 vil nå et krysningspunkt hvor det er flere eldre over 67 år enn det er barn og unge i alderen 0 – 19 år. I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er likevel skole- og barnehagestruktur uendret. 

Redusert handlingsrom

Økte låneopptak medfører økte utgifter til renter og avdrag som igjen medfører at større andel av kommunens driftsinntekter brukes til å betale på lån. 

For 2023 er det vedtatt å disponere en stor del av kommunens disposisjonsfond som var på 152 MNOK ved inngangen av året. Det betyr at Sortland kommune får et redusert handlingsrom for nye tiltak i årene framover. I kommunedirektørens forslag legges det opp til fortsatt bruk av disposisjonsfond for å balansere budsjett- og økonomiplan. Totalt betyr det at ved utgangen av planperioden stipuleres disposisjonsfondet til å være ca. 31 MNOK. 

Kommunedirektørens forslag budsjett 2024 og økonomiplan 2024 -2027

Du kan også laste ned dokumentet i PDF her (PDF, 3 MB)