Realisering av parkeringshus i sentrum

24. februar hadde Formannskapet parkeringshus i sentrum oppe til behandling. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme.

Formannskapet ønsker velkommen initiativet til realisering av parkeringshus når grunnlaget er dokumentert tilstrekkelig. Formannskapet signaliserte en vilje til at kommunen kan yte grunnkapital i form av tomt forutsett at kommunen eier det aktuelle arealet.

Saken

Saken var en første tilbakemelding til politisk nivå etter at kommunestyret som del av k-sak 082/21 «Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025» fattet slikt vedtak: 5.4 Parkeringshus i sentrum (s.16) Kommunedirektøren bes utrede forslag til parkeringshus i sentrum som skal være for alle som jobber og trenger heldags parkering. Fond avsatt etter frikjøpsordning for parkering brukes som grunnfinansiering.

Konklusjon av saksfremlegget

  • Kommunen vil stille seg positiv til et initiativ om bygging av parkeringshus i Sortland sentrum.
  • Kommunen signaliserer vilje til å støtte et slikt initiativ med tomt dersom kommunen har egnet tomt

Du kan lese hele saken her.