IKT-reglement Sortland ungdomsskole

•    PC-en er registrert på eleven personlig, og den skal ikke under noen omstendighet lånes ut til andre. Det er heller ikke tillatt å skaffe seg selv eller andre urettmessig tilgang til andre brukers data.

•    PC-en skal kun brukes når lærer gir tillatelse til det, ellers være plassert i skapet. Det er normalt ikke lov til å bruke PC-en i friminutt, men lærer kan gi tillatelse til jobbing på anvist sted i friminutt.

•    Eleven plikter å ta godt vare på maskinen m/lader og sette den på plass i skapet ved skoledagens slutt eller når lærer gir beskjed. Orden og bruk av PC går også under kommunens ordensreglement, jfr. § 6.

•    PC-en skal brukes på skolen og ikke tas med hjem. Særegne avtaler kan gjøres.

•    Eleven plikter å ikke endre eller fjerne installerte og konfigurerte program og funksjonaliteter. Elevene skal ikke markere noe på PC-en utenom navnelappen.

•    Skolen har ikke ansvar for data som er lagret på PC-en. Eleven bør i størst mulig grad lagre arbeid på Office 365. Eleven må selv sørge for å ta vare på data og dokumenter ved skoleslutt/bytte. Data lagres ikke etter eleven skoleforhold er avsluttet.

•    Eleven plikter å melde fra til kontaktlærer umiddelbart, dersom PC-en med tilhørende utstyr blir skadet, ødelagt eller slutter å fungere. Kontaktlærer videreformidler skader og mangler til IKT-ansvarlig.

•    Eleven plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder for bruk av skole-PC. Brudd på disse ses på som brudd på skolens ordensreglement, jfr. § 6, og behandles i henhold til det.
- Dette kan blant annet medføre erstatningsansvar ved forsettlig skade eller uaktsom bruk av den, jfr. Skadeserstatningsloven § 1-1 og 1-2 og ordensreglementets § 10-4.
 

Dette reglementet gjelder for Sortland Ungdomsskole og gjelder fra eleven får utdelt sin PC ved skolestart til den tilbakeleveres ved slutten av 10. klasse, eller ved eventuelt skolebytte. 

Sortland 29.09.2021