Solarier

De som eier eller leier ut solarier skal følge en del regler. Formålet er å sikre forsvarlig strålebruk og forebygge skadelige virkninger på menneskes helse. Reglene skal også sikre tilfredsstillende hygieniske forhold.

Kravene i strålevernforskriften og forskrift om hygienekrav  gjelder alle virksomheter, inkludert enkeltpersoner, som tilbyr soling i solarium, enten dette er i et solstudio, som del av annen virksomhet, eller ved utleie til privatpersoner eller på arbeidsplasser. Dette omfatter også virksomheter som leier solarium av andre virksomheter, og deretter tilbyr soling til andre. Annen virksomhet kan være treningsstudio, hotell eller lignende.

Det stilles blant annet tekniske krav til solarier, kontroll av alder og informasjon til brukerne, og opplæring av driftsansvarlig/ansatte.

Miljørettet helsevern er delegert tilsynsmyndighet for solarier etter strålevernforskriften § 60. 

Meldeplikt
Lokaler som skal benyttes til solarievirksomhet, skal meldes til kommunen før de tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Meldeplikten gjelder også for eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.
Solarier skal også meldes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges, skal virksomheten ha et internkontrollsystem som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. 

Varslingsplikt
Eier/driver har varslingsplikt til Direktoratet for strålevern ved ulykker og unormale hendelser.

Meldeskjema
Meldeskjema til kommunen kan inntil videre bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - meldeskjema for solarium. 

Regelverk
Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling, kapittel I, II og V

Annet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - for kunder og tilbydere av solarium