Brukerstyrt personlig assistanse

Formålet med tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

Tjenesten skal være en del av de samlende kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen - ikke til boligen. Tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper / diagnosegrupper.

 

Hvem får tjenesten?

  • Brukere med sammensatte og omfattende tjenestebehov
  • Brukere som er i stand til å ta arbeidslederrollen
  • Brukere som har egeninnsikt og som har ressurser til aktivt liv i, og utenfor boligen

 

Hva omfatter tjenesten?

Praktisk bistand og opplæring. Omfatter både husholdsoppgaver og direkte personlig bistand med påkledning, hygiene, mat mv.(Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b
 

Søknad

Søknad om tjenesten rettes til Tjenestekontoret
 

BPA er hjemlet i lov om helse og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Siv-Hege Storåker
Enhetsleder Tjenestekontoret
95264454
Gøril Pettersen
Saksbehandler
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264109