Sjøgata bofellesskap

Omsorgsbase Sjøgata omfatter 12 boenheter i bofellesskap.
Bofellesskapet er et alternativ til institusjon.

Tjenestens innhold
Bofellesskap for personer med omfattende hjelpebehov og som mottar heldøgns pleie - og omsorg.
Tjenestene de mottar er hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Tjenesten er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven
 

Organisering
Basen er organisert som en del av hjemmetjenesten.
Personalet har hovedsakelig helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Kontaktinfo

Grete Hjelle
Avdelingsleder
95264435

Kontaktinfo

Sjøgata bofellesskap
Sjøgata 36
📞 952 64 433