Sjøgata bofellesskap

Omsorgsbase Sjøgata omfatter 12 boenheter i bofellesskap. Bofellesskapet er at alternativ til institusjon.

Tjenestens innhold
Bofellesskap for personer med omfattende hjelpebehov og som mottar heldøgns pleie - og omsorg.
Tjenestene de mottar er hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Tjenesten er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven
 

Organisering
Basen er organisert som en del av hjemmetjenesten.
Personalet har hovedsakelig helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Kontaktinfo

Dagrun Andersen
Avdelingsleder
76 10 95 83
996 44 880

Kontaktinfo

Sjøgata bofellesskap
📞 952 64 433