Gebyr for landbrukssaker og fellingsavgift for elg

Vedtatt av Sortland kommunestyre 17.12.2020.

Last ned vedtatt "Gebyr for landbrukssaker - 2021" (PDF, 149 kB) 

1) Gebyr for behandling av søknader etter jord- og konsesjonsloven

Sakstype

Pris

Behandling av konsesjonssøknad

5000 kr

Delingstillatelse etter jordlovens § 12, med unntak av særregel for Sortland kommune

2000 kr

 

Følgende særregler gjelder for Sortland kommune

  • For konsesjonsbehandling for jordleieavtaler for mer enn ti år skal det ikke betales gebyr.
     
  • For konsesjonssaker som omhandler eiendommer som ikke har dyrka, dyrkbar jord, eller produktiv skogsmark, skal det betales 1000 kr. i gebyr.
2) Fellingsavgift for elg

Kategori

Pris

Felling av voksne dyr

562 kr

Felling av kalv

331 kr

3) Alminnelige bestemmelser

Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver/forslagstiller.

 

Beregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar søknaden/rekvisisjonen.

 

Fakturerings- og betalingstidspunkt

Kommunen utarbeider faktura når vedtak fattes, eller på tidspunktet saksbehandlingen avsluttes av andre årsaker. Gebyret betales etter vanlig forfall til kommunens økonomiavdeling.

 

Purregebyr

Gebyr skal betales etter vanlige faktureringsregler. Ved for sen betaling ilegges purregebyr. Ubetalt gebyr kan etter purring inndrives etter vanlige regler for inkasso mv.

 

For mye betalt gebyr eller feil innkrevd gebyr

Dersom det er betalt for mye gebyr eller ved at det foreligger åpenbar feil ved innkrevd gebyr skal dette straks rettes og ev. tilbakebetales. Det kan ikke kreves rentetillegg.

 

Avslag eller avbrutt/ trukket søknad

Gebyr skal betales selv om søknaden blir avslått. Dersom en sak avbrytes/trekkes før vedtak treffes betales 50 % gebyr.