Situasjonskart

Situasjonskart er et kart som danner basis for situasjonsplan. Situasjonsplan skal vise størrelse og plassering av byggetiltak.

Forenklet situasjonskart
Standardkart som tar utgangspunkt i behovet for kart til søknad om riving, inngjerding, oppsetting av skilt, fasade- og bruksendringer og innvendige arbeider.

Forenklet situasjonkart består av utskrift av kommunens kart: Matrikkelkart
- Godkjente tiltakEksempel på situasjonskart
- Bygninger
- Høydeinformasjon
- Vann
- Vei
- Ledningsnett EL
- Ledningsnett VA

Det er foretatt en enkel kontroll av at innholdet er komplett.

Kartet er i målestokk 1:500, unntaksvis i målestokk 1:1000.
Kartet tar utgangspunkt i det beste, nyeste og mest nøyaktige kartgrunnlaget kommunen rår over. Kartet er datert og har en gyldighetstid på 6 mnd.

Selv om kommunen kontrollerer kartets innhold og kvalitet, har søker og tiltakshaver et selvstendig ansvar for å korrigere/påføre åpenbare feil og mangler. Sortland kommune ønsker også tilbakemelding på feil som finnes for å øke kvaliteten på kartene.

Utvidet situasjonskart
Som forenklet situasjonkart, men med den viktigste informasjonen fra gjeldende arealplan.

Andre situasjonskart
Dersom det er behov for andre situasjonskart enn de som leveres som standard, kan det tas kontakt med Sortland kommune. Det faktureres da etter medgått tid.

 

Bestilling av standard kartprodukter

Send forespørsel

 

Kontaktinfo

Brynjar Larssen
Oppmålingsingeniør
76109103