Deling - arealoverføring

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av eiendom skjer i to trinn

1. Søknad om deling av eiendom etter plan- og bygningsloven, og tillatelse etter jordloven dersom det gjelder landbrukseiendom. I mange tilfeller krever også tiltaket dispensasjon fra arealplan eller reguleringsplan for området.

2. Når delingstillatelse er gitt går saken automatisk videre til oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses). 
 

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på kartet. Et situasjonskart viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din eiendom. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei.
(Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3)
Du kan bestille naboliste fra Servicetorget. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send følgende søknad og vedlegg til kommunen:

Søknadsskjema:

Søknad om deling av eiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning
Nabovarsel 
Opplysninger gitt i nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
Erklæring om rettigheter
Erklæring arealoverføring
Begjæring om seksjonering (PDF, 3 MB)
Søknad om avkjørselstillatelse
Søknad om utslippstillatelse for privat sanitæranlegg

 

Hva koster det?

I tillegg til behandlingsgebyr av delingssøknaden, så vil det også komme et oppmålings-/tinglysingsgebyr.

Priser for oppmåling (PDF, 335 kB)

 

Mer om fradeling av eiendom
Mer om arealoverføring

Kontaktinfo

Marina Gjertsen Pettersen
Naturforvaltning
95264472