Endring av bolig til fritidsbolig eller antall boenheter?

Vil du søke om bruksendring fra bolig til fritidsbolig? Da kan du følge veiledningen under. Dersom du har spørsmål om faktura for renovasjonsgebyr, må du kontakte Reno-Vest.

 

   

 

Ikke søknadspliktig endring

Korrigere antall boenheter?

For å korrigere antall boenheter, må du sende inn en plantegning som viser en forbindelse mellom enhetene.

Hvis boenhetene ikke er fysisk/bygningsmessig adskilt fra hverandre, kan vi korrigere antall boenheter.
I en plantegning av etasjene, må du vise til den interne forbindelsen mellom enhetene. Intern forbindelse kan enten være i form av en dør, trappeforbindelse eller lignende. 

En plantegning kan du tegne selv, gjenbruke eller korrigere fra for eksempel boligprospekt. 

Informasjon med eiendommens adresse eller gårds- og bruksnummer, sammen med korrigert plantegning, sendes til postmottak@sortland.kommune.no eller levere på Servicetorget.

Endring av bygningskode?

Dersom du vil endre bygningskode fra Enebolig/Våningshus til Enebolig/Våningshus benyttes som fritidsbolig, sender du informasjon om dette til postmottak@sortland.kommune.no sammen med informasjon om eiendommens adresse eller gårds- og bruksnummer. 

Bygget vil beholde sin opprinnelige bygningskode.

Det er et krav at din bostedsadresse ikke er knyttet til bygget som endres. 

Søknadspliktig bruksendring

Bruksendring av rom

Endring av rom fra en tillatt bruk til en annen, f.eks. fra bod til stue eller omvendt, er en søknadspliktig bruksendring.

Hva er en bruksendring?

Bruksendring av bolig

For at bygninger som er registrert som helårsbolig lovlig skal kunne benyttes og endres til fritidsbolig, må det godkjennes en søknad om bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d.

Virkningen av en slik endring er at det blir vanskeligere å endre bygget tilbake til bolig igjen, ettersom tekniske krav til boliger er strengere enn for fritidsboliger.

 

Dispensasjon fra byggtekniske krav

Ved en søknad om bruksendring vil det ofte være nødvendig å søke om dispensasjon og/eller fravik fra dagens tekniske krav til byggverk, for å få godkjent en eldre bolig som fritidsbolig eller motsatt. Ved søknad skal bygget oppfylle dagens krav. Eldre bygg vil f.eks. ikke nødvendigvis oppfylles dagens krav til isolering. Som regel er det kurant å få en slik dispensasjon/fravik.

Dersom eiendommen ikke er avsatt til fritidsformål i kommuneplan eller reguleringsplan, må det også søkes om dispensasjon fra arealformålet. Ved behov for søknad om dispensasjon/fravik fra byggtekniske krav, anbefaler vi å ta kontakt med byggesaksavdelingen. 

Vil du snakke med en saksbehandler? 

 

Ansvarlig søker 

Bruksendringen er søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlige foretak for å sikre en faglig forsvarlig vurdering, søknadsprosess og gjennomføring. Kommunen godkjenner normalt at eier selv står som ansvarlig, ved å søke om selvbyggeransvar.

Gebyr

  • Behandlingsgebyr for bruksendringer er kr. 3 760,-
  • Behandlingsgebyr for fravik fra TEK er kr. 2 880,-
  • Administrativt behandlingsgebyr for dispensasjon er kr. 2 880,
    administrativ behandling med ekstern høring kr. 6 080,- og politisk behandling kr. 9 610,-
  • Behandlingsgebyr for selvbyggeransvar er kr. 2 100,-

 

 

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt takseres annerledes for fritidsboliger enn for boliger. Ved bruksendring vil beregning av eiendomsskatt endre seg. Se spørsmål og svar rundt eiendomsskatten.

Artikkelliste