Private avløpsanlegg

Formålet med avløpsanlegg er å beskyttet miljøet mot uheldige virkninger av utslipp, som kan føre til konsekvenser for det økologiske miljøet, forsøpling og helsefare dersom mennesker kommer i kontakt med det.

 

Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, næringsbygg og lignende for anlegg inntil 50 pe

Det stilles krav til søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann for eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett. I tilfeller der offentlig avløpsnett ikke er etablert må det etableres egne private løsninger, eller felles løsninger med naboer. Søknadskravet gjelder ved etablering av nye utslipp og vesentlig endring av eksisterende utslipp.

Kommunen er myndighet for sanitært utslipp. Før etablering av privat avløpsanlegg eller påkobling til kommunalt avløp/utslipp til privat avløpsanlegg skal kommunen gi tillatelse jf. forurensningsforskriften del 4, avløp. 

 

Søknad

Ved utslipp av sanitært avløpsvann skal du på forhånd søke Sortland kommune om tillatelse. Søknadskjema «Søknadskjema for utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter (PDF, 714 kB).» skal benyttes.

Forurensningsforskriften kapittel 12 § 12-4 angir krav til søknaden. Søknaden skal minst ha følgende vedlegg:

 1. Anlegget skal vises i oppdatert kart i målestokk 1:5000 eller større. Oversiktskartet skal skal vise eiendomsgrenser, det komplette avløpsanlegget inkludert utslippspunkt for ledning til sjø. Avløpsanlegget skal rense vannet lokalt i ett eller to rensetrinn, avhengig av resipienten (sjø, ferskvann, elv, stedegne masser. Valg av løsning er avhengig av forhold som nærhet til sjøen, vassdrag, jordkvalitet, topografi mm. Kart kan lastes fra kommunens kartportal
 2. Beskrivelse av utslippssted: hvordan er området, hvordan brukes det i dag; rekreasjon, næringsvirksomhet, vannforsyning, dyreliv og fauna i området. Det er et mål å unngå inngrep i strandsonen og der det er mulig skal det søkes samordning av utslippsledninger for flere eiendommer.
 3. Kvittering fra nabovarsel og eventuelle tillatelser til legging av ledninger og påkoblinger over annens privat grunn. Link til skjema for tinglyse rettigheter og avtaler
 4. Ved kryssing av offentlig vei skal det foreligge tillatelse til kryssingen (Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune, Sortland kommune)
 5. Ved legging av privat ledningsnett er det viktig at avstander til kommunale ledningsnett følges. Les mer på va-norm for Sortland kommune
 6. Søknad om utslippstillatelse for næringsbygg skal opplyse om antall arbeidsplasser og vise beregning av pe

 

Forurensningsforskriften kapittel 12 § 12-10 regulerer krav til dokumentasjon av rensegrad. For utslipp til stedlige masser, ferskvann, kanaler og bekker skal rensegraden dokumenteres:  

 1. Dokumentasjon skal utarbeides av nøytrale fagkyndige firma
 2. Grunnundersøkelser skal gjennomføres i henhold til Norsk Vann Rapport 262/2021, eller tilsvarende og av kvalifisert personell
 3. Data fra jordprøver skal legges inn i skjema for dokumentasjon av rensegrad (DOCX, 74 kB). Last ned fila og fyll ut data, så sikrer du at dokumentasjonen er tilstrekkelig
 4. Analysering av jordprøver skal gjøres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene 
 5. Bekker og kanaler skal ha helårsavrenning
 6. I tilfeller der grunnvannstand er viktig for anlegget (infiltrering i grunnen), skal denne dokumenteres 
 7. Anleggets egnethet/funksjonalitet og eventuell fare for forurensning av grunnvann skal vurderes 
 8. Dersom det er privat brønn som vannforsyning til eiendommer må dette fremkomme av dokumentasjon. Infiltrasjon til grunnen må vurderes opp mot faren for å forurense drikkevannskilden 
 9. Ved minirenseanlegg kreves underskrevet serviceavtale
   

 

Kommunal slamtømmeordning

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning, jf. Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.  

Tillatelse til å bygge anlegget

Bygging av anlegg for sanitært avløp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak. Nødvendige søknadskjema kan lastes fra Direktoratet for byggkvalitet. Denne søknaden sendes separat til kommunen.

Oljeholdig avløpsvann

Dersom virksomheten også krever tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, må det være gitt tillatelse fra forurensningsmyndigheten før tillatelse til påkobling kan gis.  Mer informasjon om oljeholdig avløpsvann, søknadsskjema mm. finner du via linken: Oljeholdig avløpsvann

Les mer om avløp og avløpsløsninger på:

Nibio sine internettsider
Informasjon til huseiere som skal etablere eget renseanleg

Kontaktinfo

Lene Kristin Tronrud
Rådgiver forurensning
95264489