Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann, som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private løsninger.  Avløpsanlegget skal rense vannet fra kjøkken/bad/klosett lokalt i ett eller to rensetrinn, avhengig av resipienten (sjø, ferskvann, elv).  Dette kan være for eksempel slamavskiller eller minirenseanlegg.  Resipienten skal ha vannføring hele året.

Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus og hytter er hjemlet i forurensningsforskriften del 4, Avløp,    kapittel 12.

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning, jf. Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Abonnenter med minirenseanlegg plikter å inngå serviceavtale for anlegget. 

Søknad om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann

Ved deling, bygging og vesentlig økning av utslipp fra eksisterende bolig, fritidsbolig, næringsbygg etc, som ikke kan kobles til kommunalt avløpsnett, skal det søkes om utslippstillatelse på eget skjema.

Utslippstillatelse kan bare gis i spredtbygde strøk og der det ikke er etablert kommunalt avløpsnett i rimelig nærhet. Valg av løsning er avhengig av nærhet til sjøen, jordkvalitet, vassdrag, topografi mm.

Søknadskjema for utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter
 

Søknaden skal inneholde:

 • Opplysninger om løsning
 • Dokumentasjon på at anlegget er egnet
 • Navn på nøytral fagkyndig som har bistått med valg av rensemetode/dokumentasjon av rensegrad 
 • Kart i målestokk (1:500, 1:1000) med hele anlegget skissert inn
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle tillatelser til legging av ledninger og påkoblinger (erklæring fra eier av grunn, eksisterende anlegg mm) Link til skjema
 • Ved kryssing av offentlig vei skal det foreligge tillatelse til kryssingen (Statens vegvesen, Sortland kommune)
 • Ved legging av privat ledningsnett er det viktig at avstander til kommunale ledningsnett følges. se va-norm for Sortland kommune
 • Beskrivelse av utslippssted: hvordan er området, hvordan brukes det i dag; rekreasjon, næringsvirksomhet, vannforsyning, dyreliv, fauna i området
 • Bekker og kanaler skal ha helårsavrenning
 • I tilfeller der grunnvannstand er viktig for anlegget skal denne dokumenteres.  Anleggets egnethet/funksjonalitet og eventuell fare for forurensning av grunnvann skal vurderes
 • Ved minirenseanlegg kreves underskrevet serviceavtale
   

Det er også et mål å unngå inngrep i strandsonen og der det er mulig skal det søkes samordning av utslippsledninger for flere eiendommer.

Bygging av anlegg for sanitært avløp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak. Nødvendige søknadskjema kan lastes fra Direktoratet for byggkvalitet.

Les mer om avløp  og avløpsløsninger på www.avlop.no

Private som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at utslippet oppfyller kravene i utslippstillatelsen.

Kontaktinfo

Raina Kristensen
Avdelingsingeniør
76 10 91 11