Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann, som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private løsninger, eller felles løsning med naboer. 

Avløpsanlegget skal rense vannet fra kjøkken/bad/klosett lokalt i ett eller to rensetrinn, avhengig av resipienten (sjø, ferskvann, elv, stedegne masser).  Dette kan være for eksempel slamavskiller eller minirenseanlegg.  Resipienten skal ha vannføring hele året.

Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus og hytter er hjemlet i forurensningsforskriften del 4, Avløp,    kapittel 12 for anlegg inntil 50 pe.

 

Søknad om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann


Ved deling, bygging og vesentlig økning av utslipp fra eksisterende bolig, fritidsbolig, næringsbygg etc, som ikke kan kobles til kommunalt avløpsnett, skal det søkes om utslippstillatelse på eget skjema.

Utslippstillatelse kan bare gis i spredtbygde strøk og der det ikke er etablert kommunalt avløpsnett i rimelig nærhet. Valg av løsning er avhengig av forhold som nærhet til sjøen, vassdrag, jordkvalitet, topografi mm.

Søknadskjema for utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter (PDF, 714 kB)
 

Søknaden
Innhold i søknaden er regulert i forurensningsforskriften kap. 12 § 12-4, mens § 12-10 regulerer krav til dokumentasjon av rensegrad. 

Vi nevner spesielt:

 • Anlegget skal vises i oppdatert kart med eiendomsgrenser i målestokk 1:500 eller 1:1000. Situasjonsplan kjøpes på https://sortland.e-torg.no/   
 • Ved behov for oversiktskart, for å kunne vise det komplette anlegget inkl. utslippspunkt for ledning til sjø, kan dette lastes fra  kommunens kartportal
 • Kvittering for nabovarsel, skjema for nabovarsel
 • Eventuelle tillatelser til legging av ledninger og påkoblinger (erklæring fra eier av grunn, eksisterende anlegg mm) Link til skjema
 • Ved kryssing av offentlig vei skal det foreligge tillatelse til kryssingen (Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune, Sortland kommune)
 • Ved legging av privat ledningsnett er det viktig at avstander til kommunale ledningsnett følges. se va-norm for Sortland kommune
 • Beskrivelse av utslippssted: hvordan er området, hvordan brukes det i dag; rekreasjon, næringsvirksomhet, vannforsyning, dyreliv, fauna i området. Det er et mål å unngå inngrep i strandsonen og der det er mulig skal det søkes samordning av utslippsledninger for flere eiendommer.
 • Søknad om utslippstillatelse avløpsanlegg til næringsbygg skal også ha opplysninger om antall arbeidsplasser og vise beregning av pe

 

For utslipp til stedlige masser, ferskvann, kanaler og bekker skal rensegraden dokumenteres:  

 • Dokumentasjon skal utarbeides av nøytrale fagkyndige firma
 • Grunnundersøkelser skal gjennomføres i hht. anbefalinger i Norsk Vann Rapport 262/2021, eller tilsvarende og av kvalifisert personell.
 • Data fra jordprøver skal legges inn i skjema for dokumentasjon av rensegrad (DOCX, 74 kB)  Last ned fila og fyll ut data, så sikrer du at dokumentasjonen er tilstrekkelig.
 • Analysering av jordprøver skal gjøres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene 
 • Bekker og kanaler skal ha helårsavrenning
 • I tilfeller der grunnvannstand er viktig for anlegget (inflitrering i grunnen), skal denne dokumenteres. 
 •  Anleggets egnethet/funksjonalitet og eventuell fare for forurensning av grunnvann skal vurderes 
 • Dersom det er privat brønn, som vannforsyning til eiendommer i området, må dette fremkomme og eventuell infiltrasjon til grunnen må vurderes opp mot faren for å forurense drikkevannskilden 
 • Ved minirenseanlegg kreves underskrevet serviceavtale

Les mer om avløp og avløpsløsninger på Nibio sine internettsider

Se også   Informasjon til huseiere som skal etablere eget renseanlegg


Tillatelse til å bygge anlegget
Bygging av anlegg for sanitært avløp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak. Nødvendige søknadskjema kan lastes fra Direktoratet for byggkvalitet. Denne søknaden sendes separat til kommunen.


Kommunal slamtømmeordning
Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning, jf. Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.  
 

Oljeholdig avløpsvann
Dersom virksomheten også krever tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, må det være gitt tillatelse fra forurensningsmyndigheten før tillatelse til påkboling kan gis.  Mer informasjon om oljeholdig avløpsvann, søknadsskjema mm. finner du via linken: Oljeholdig avløpsvann