Private avløpsanlegg

Formålet med avløpsanlegg er å beskyttet miljøet mot uheldige virkninger av utslipp, som kan føre til konsekvenser for det økologiske miljøet, forsøpling og helsefare dersom mennesker kommer i kontakt med det.

Ny forskrift for spredt avløp er vedtatt – hvilke regler gjelder nå?

Det stilles krav til søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann for eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett. I tilfeller der offentlig avløpsnett ikke er etablert må det etableres egne private løsninger, eller felles løsninger med naboer. Søknadskravet gjelder ved etablering av nye utslipp, vesentlig endring eller rehabilitering av eksisterende utslipp

Søknaden behandles etter lokal forskrift for mindre avløpsanlegg, med samtidige vurderinger etter naturmangfoldloven § 7 (§ 8– § 12) og vannforskriften § 12.

Trykk her for å lese: informasjon til deg med private avløpsrenseanlegg (PDF, 300 kB)

Private avløpsanlegg

Hvilken avløpsløsning skal jeg velge?

Det er grunnforholdene på den enkelte eiendom, avstand til brønner og badeplasser og lignende, som er avgjørende både for valg, utforming og lokalisering av ny avløpsløsning.

For å avklare grunnforhold og eventuell risiko for forurensning, må eier av avløpsanlegget ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse. Det må gjennomføres grunnundersøkelser, vurdere riktig renseløsning, prosjektere avløpsanlegget og sende inn en søknad om utslippstillatelse.

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å velge avløpsløsning av et fagkyndig foretak. De kan hjelpe med å sende inn søknaden om etablering eller oppgradering av privat renseanlegg.

Søknadsskjema for utslippstillatelse (PDF, 714 kB)

Søknaden kan sendes til postmottak@sortland.kommune.no eller
Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland.

Søknaden må minst ha følgende vedlegg
 1. Utfylende søknadsskjema
 2. Anlegget skal vises i oppdatert kart i målestokk 1:5000 eller større. Oversiktskartet skal skal vise eiendomsgrenser, det komplette avløpsanlegget inkludert utslippspunkt for ledning. Avløpsanlegget skal rense vannet lokalt i ett eller to rensetrinn, avhengig av resipienten (sjø, ferskvann, elv, stedegne masser. Valg av løsning er avhengig av forhold som nærhet til sjøen, vassdrag, jordkvalitet, topografi mm. Kart kan lastes fra kommunens kartportal
  Trykk på linken for å se mal for utforming av kartvedlegg.pdf (PDF, 196 kB)
 3. Beskrivelse av utslippssted: hvordan er området, hvordan brukes det i dag; rekreasjon, næringsvirksomhet, vannforsyning, dyreliv og fauna i området. Det er et mål å unngå inngrep i strandsonen og der det er mulig skal det søkes samordning av utslippsledninger for flere eiendommer.
 4. Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg
 5. Kvittering fra nabovarsel
 6. Utslippstørrelse i personekvivalenter (pe)
 7. Underskrevet tømme- og serviceavtale for anlegget
 8. Ved legging av ledninger og påkoblinger over annens privat grunn krever det tinglyst tillatelse. Link til skjema for tinglyse rettigheter og avtaler
 9. Ved kryssing av offentlig vei skal det foreligge tillatelse til kryssingen (Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune, Sortland kommune)
 10. Ved legging av privat ledningsnett er det viktig at avstander til kommunale ledningsnett følges. Les mer på va-norm for Sortland kommune

 

Ved søknad om utslippstillatelse fra infiltrasjons-, filterbed-, minirenseanlegg og utslipp til stedlige masser, ferskvann, kanaler og bekker skal rensegraden i tillegg dokumentere:  

 1. Dokumentasjon skal utarbeides av nøytrale fagkyndige firma og prosjekteringsdokumenter skal medfølge. 
 2. Grunnundersøkelser skal gjennomføres i henhold til Norsk Vann Rapport 262/2021, eller tilsvarende og av kvalifisert personell
 3. Data fra jordprøver skal legges inn i skjema for dokumentasjon av rensegrad (DOCX, 74 kB). Last ned fila og fyll ut data, så sikrer du at dokumentasjonen er tilstrekkelig
 4. Analysering av jordprøver skal gjøres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene 
 5. Bekker og kanaler skal ha helårsavrenning
 6. I tilfeller der grunnvannstand er viktig for anlegget (infiltrering i grunnen), skal denne dokumenteres 
 7. Anleggets egnethet/funksjonalitet og eventuell fare for forurensning av grunnvann skal vurderes 
 8. Dersom det er privat brønn som vannforsyning til eiendommer må dette fremkomme av dokumentasjon. Infiltrasjon til grunnen må vurderes opp mot faren for å forurense drikkevannskilden 
   

Alle søknader vil bli sendt på høring hos kulturmiljømyndigheten og kopi sendes til Norges arktiske universitetsmuseum for vurdering. 

Hva koster en utslippstillatelse

Det må betales gebyr for behandling av søknader om enkeltutslipp etter forskrift for separate avløpsanlegg/minirenseanlegg mv. 

Type sak

Pris

Utslippstillatelse eller større endringer av gitt tillatelse, anlegg til og med 15 personekvivalenter, jfr forurensingsforskriften § 11-3 bokstav m (pe)

  3 870 kr            

Utslippstillatelse eller større endringer av gitt tillatelse, anlegg over 15 pe

9 610 kr

Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg til og med 15 pe

1 440 kr

Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg over 15 pe

2 880 kr

Kontroll av avløpsanlegg, fritidsboliger pr. kontroll

1 440 kr

Kontroll av avløpsanlegg, anlegg til og med 15 pe, pr. kontroll

1 770 kr

Kontroll av avløpsanlegg, anlegg over 15 pe, pr. kontroll

5 520 kr

 

Samarbeid med naboen om nytt avløpsanlegg

Det kan være økonomisk gevinst ved å gå sammen med en eller flere naboer om etablering av nytt avløpsanlegg. 

 Forurensingsgebyr etter pålegg (§ 73), gebyr tilfaller staten

Gebyr innkreves etter 2. pålegg om utbedring av separat avløpsanlegg. Gebyrer økes med et tilsvarende beløp for hvert etterfølgende pålegg inntil pålagte 6 utbedring er utført. Det skal gå minst ett år mellom påleggene; kr 5 080,-

Krav til drift av anleggene

Det stilles krav om at eier av de private avløpsanleggene skal ha service- og driftsavtale på anleggene.

 • Det vil si skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget, eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Kommunen skal ha kopi av serviceavtale. 

Kommunal slamtømmeordning

 • Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning, jf. Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.  

Tilgjengelighet og vedlikehold

 • Ved installering av slamavskillere, tette tanker eller andre typer renseanlegg som krever tømming, stilles det krav om at anlegget er tilgjengelig for tømming fra kjørbar vei.
 • Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentens plikter er fastsatt i den til enhver tid gjeldende renovasjonsforskrift.
 • Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav i forskriften følges, samt at anlegget ikke påføres skade.
 • Eier av anlegg er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes i samsvar med driftsinstrukser
 • Tette tanker skal tømmes minimum en gang hvert år.
Tilsyn av anlegg

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg er en lovpålagt arbeidsoppgave som kommunen skal utføre, dette fremkommer av forurensningslovens § 48.

Tilsyn med mindre avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke medfører forurensning eller helseplager og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles.

Tilsynet skal sikre brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading, fiske og rekreasjon), biologisk mangfold og gode miljøforhold i vannforekomstene, samt gi sikkerhet for at investeringer foretatt av anleggseier gir forventet utbytte.

 

De eiendommene som får tilsyn varsles på forhånd og gis muligheten til å delta på tilsynet.

Hvordan bruke anlegget riktig

Ingen avløpsanlegg vil fungere over tid hvis de ikke brukes riktig og får riktig tilsyn og oppfølging.

Ikke putt dette i toalettet
Pass på at avløpsanlegget ikke tilføres andre ting enn det er dimensjonert for.
Bind, bleier, bomull, q-tips, kondomer, kluter, matrester, plast, tamponger, tobakkrester og snus, tørkepapir og våtservietter skal kastes i søplebøtta.

Matoljer, baconfett og lignende skal ikke helles i vask eller toalett. Fett setter seg fast i ledningsnettet og medfører rotteplage, kloakkstopp og tette rør.

Farlig avfall som f. eks maling / beis, bil- og båtpleiemidler, white spirit, olje og andre kjemikalier skal leveres på miljøstasjonen, og må aldri tømmes i vasken eller toalettet. Slike kjemikalier ødelegger biologisk rensetrinn i anlegget.

Eldre anlegg

I Sortland kommune er det mange eldre og dårlige private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Mange private avløpsanlegg i Sortland fungerer ikke som de skal, og har behov for å byttes ut. Bakgrunnen for det er at anlegget er så gammelt, at det ikke lenger fungerer som det skal, at det er feil på anlegget eller at det av andre grunner ikke oppfyller dagens krav til avløpsrenseanlegg.  

Avløpsrenseanlegg som ikke fungerer som det skal slipper ut stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing.

Noen indikasjoner på at anlegget må byttes eller rehabiliteres er:  

 • Anlegget er 25-30 år gammelt 
 • Oppslag av vann i/rundt avløpsanlegget/spredegrøftene 
 • Unormalt høy eller lav vannstand i anlegget  

Et fagkyndig foretak kan ta en gjennomgang på anlegget ditt og vurdere om det bør rehabiliteres eller byttes.

 

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø 2023-2025

Kravene i EUs Rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) er innarbeidet i Vannforskriften. Sortland kommune er, som alle norske kommuner, forpliktet gjennom Vannforskriften til å redusere forurensningen fra private avløpsanlegg. Det er utarbeidet en regional plan for vårt område, og i den er det fastsatt miljømål for alt vann, både elver, innsjøer og grunnvann. Utbedring/oppgradering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse er ett av flere nødvendige tiltak i planen. Sortland kommune har i tillegg utarbeidet en egen kommunedelplan for avløp og vannmiljø 2023-2025 som følger opp nasjonale krav. For private avløp skal følgende tiltak gjennomføres i planperioden. 

 1. Plan og gjennomføring av program for registering av tilstand på mindre private avløpsanlegg, inkludert oppfølging og pålegg om utbedringer.
 2. Oppfølgende prøvetakning og analyser av miljøtilstanden i utvalgte vannforekomster for å følge utviklingen og eventuell virkning av utførende tiltak. 

 

Les mer om avløp og avløpsløsninger på:

Nibio sine internettsider
Informasjon til huseiere som skal etablere eget renseanleg

Kontaktinfo

Lene Kristin Tronrud
Rådgiver forurensning
95264489