Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann, som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private løsninger.  Avløpsanlegget skal rense vannet fra kjøkken/bad/klosett lokalt i ett eller to rensetrinn, avhengig av resipienten (sjø, ferskvann, elv).  Dette kan være for eksempel slamavskiller eller minirenseanlegg.  Resipienten skal ha vannføring hele året.
 

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning, jf. Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Abonnenter med minirenseanlegg plikter å inngå serviceavtale for anlegget. 

 

Søknad om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann

Ved deling, bygging og vesentlig økning av utslipp fra eksisterende bolig, fritidsbolig, næringsbygg etc, som ikke kan kobles til kommunalt avløpsnett, skal det søkes om utslippstillatelse på eget skjema.

Utslippstillatelse kan bare gis i spredtbygde strøk og der det ikke er etablert kommunalt avløpsnett i rimelig nærhet. Valg av løsning er avhengig av nærhet til sjøen, jordkvalitet, vassdrag, topografi mm.

Søknadskjema for utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter
 

Søknaden skal inneholde:

  • Opplysninger om løsning
  • Dokumentasjon på at anlegget er egnet
  • Kart i riktig målestokk med anlegget skissert inn
  • Kvittering for nabovarsel
  • Eventuelle tillatelser til legging av ledninger og påkoblinger
  • Ved minirenseanlegg kreves serviceavtale
     

Private som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at utslippet oppfyller kravene i utslippstillatelsen.

Bygging av anlegg for sanitært avløpsanlegg er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak.

 

Les mer om avløp  og avløpsløsninger på www.avlop.no

Kontaktinfo

Raina Kristensen
Avdelingsingeniør
76 10 91 11