Reglement for politisk virksomhet

 

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret (PDF, 176 kB). Vedtatt i kommunestyret 14.10.2021.


Reglement for utvalgene

Reglement for utvalgene (PDF, 158 kB).
Vedtatt i kommunestyret 14.10.2021. Reglementet gjelder forhandlinger og saksbehandling for formannskapet, utvalg etter kommuneloven § 5-7 og administrasjonsutvalget. 


Delegeringsreglement

Delegeringsreglement (PDF, 170 kB)
Dette er kommunestyrets delegasjonsreglement til andre utvalg og til administrasjonen, vedtatt 13.12.2018 med endring 15.12.2022. Delegasjon med hjemmel i særlov. (PDF, 129 kB)


Finansreglement

Finansreglement (PDF, 123 kB)
Finansreglementet skal bidra til at kommunen forvalter sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Reglementet ble vedtatt i 2023.


Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Sortland kommune, Nordland
Forskriften trer i kraft 10.10.2023
 

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer (PDF, 26 kB)
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vedtatt 29.10.2009.


Rutiner for lukking av møter i folkevalgt organ

Rutine for lukking av møter i folkevalgte organ (PDF, 162 kB)


Reglement for råd