Individnivå

I vårt arbeid med barn, ungdommer og familier ønsker vi at alle skal møte et koordinert og samarbeidende tjenesteapparat som er lyttende, nysgjerrig, inkluderende og kompetent. 

Forebygging

Hvordan skal du som ansatt bidra til god samhandling og forebyggende arbeid?

Som ansatt har du ansvar for å være deltakende i god samhandling og i det forebyggende arbeidet som gjelder alle barn. Alle barn skal inkluderes i fellesskapet og vi skal sammen bygge sterke lag rundt barna, arbeidet kan da ikke bare rettes mot det enkelte individ. Arbeidet med å skape et miljø der alle inkluderes og opplever fellesskap og mestring, vil kunne forebygge at barn får problemer.  

Det innebærer at du må være den gode autorative voksne som bygger gode relasjoner både med barn og foresatte i tillegg til å sette tydelige grenser og legge til rette for godt inkluderende oppvekstsmiljø.  Du må tilegne deg kompetanse som gjør deg bedre rustet til utøvelsen av din profesjon og til å samarbeide godt med foresatte og ansatte i egen tjeneste og andre tjenester.    

Hva er BTI?

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-handlingsveilederen beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. Handlingsveilederen skal vise veien fra bekymring til handling og fungere som et verktøy for ansatte som arbeider med barn og unge. Videre er det et mål at den skal sikre ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester og å sikre kontinuitet i oppfølgingen av den gravide/barnet/ungdommen dersom det konstateres at barnet har behov for kommunens hjelpeapparat.

BTI-handlingsveilederen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og brukermedvirkning. 

Her kan du lese mer om BTI.

BTI- handlingsveilederen

Her er lenke til BTI-handlingsveilederen for Sortland kommune:

BTI-handlingsveileder

Stafettlogg og stafettholder

Et viktig mål i BTI-handlingsveilederen er å sikre kontinuitet i oppfølgingen. Stafettlogg og stafettholder er sentrale verktøy for å sikre helhetlig og koordinert oppfølging av gravide/barn/ungdom som det knyttes undring eller bekymring til. 

Stafettlogg

Stafettloggen er en loggbok for barn/ungdom, der informasjon om
alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer er samlet på ett sted.

Når BTI-handlingsveileder er klar til bruk vil vi ta i bruk en digital løsning for stafettlogg. 

Loggen gir en oversikt over:

 • alle avtaler som er inngått
 • hvilke offentlige tjenester som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgaver de har
 • hvilke fagpersoner som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgaver de har

Stafettholder

Stafettholderen er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp barnet/ungdommen/familien. Eksempler på aktuelle stafettholdere er kontaktlærer, pedagogisk leder i barnehagen, helsesykepleier, kontaktperson i barneverntjenesten og lignende.

For å sikre at barn, unge, gravide og foresatte vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester, skal det pekes ut en stafettholder som har ansvar for å sikre overblikk og sammenheng i oppfølging av det enkelte barn og familien, og at både barn og voksne føler seg ivaretatt.

Stafettholder utpekes fra nivå 1 i BTI-modellen når det settes i gang tiltak rundt et barn / ungdom  / gravid. Stafettholder beholder stafettpinnen til den er mottatt og akseptert av en ny stafettholder. Barn/ ungdom/ foresatte skal ha mulighet til å påvirke hvem som skal være stafettholder.

Hva gjør stafettholder?  

 • Inviterer inn til  koordinerings- og evalueringsmøter, står for dagsorden og møteledelse.
 • Skriver referat, følger med på tidsfrister holdes og at tiltak evalueres.
 • Inviterer inn andre tjenester etter behov og koordinerer det tverrfaglige arbeidet.
 • Involverer barn/unge og foreldre i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.
 • Sikrer at en voksen snakker med barnet/ungdommen mellom møtene og fanger opp hvordan det går.
 • Holder kontakt med familien og tjenestene som er involvert i nettverket rundt.

Hvem er stafettholder?

På nivå 1 og 2 er det ønskelig at stafettholder er nær barnet i hverdagen, f.eks. kontaktlærer på skolen, pedagog i barnehage eller helsesykepleier. På nivå 3 blir stafettholder bestemt i ansvarsgruppe/tverrfaglig team.
Når oppfølgingen av barnet/ ungdommen/ familien går over til et nytt nivå i BTI-modellen skal det i samråd med dem det gjelder avklares hvem som skal være stafettholder videre. Dette skal tas med i vurderingen:

 • Barnets/ungdommens/familiens ønsker
 • Tiltakenes karakter og omfang 
 • Forventet koordineringsbehov og deltakeres stillingstype

 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på individnivå innebærer at tilbudet til barnet og familien tilpasses ut fra deres behov. Barnet og familien deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.

BTI-handlingsveilederen er videre basert på at foreldre/foresatte i utgangspunktet alltid skal være en del av løsningen på et problem. Det blir derfor lagt stor vekt på at de kommunale tjenestene skal samhandle med foreldrene gjennom hjelpeprosessen, og at foreldrene skal involveres på et tidlig tidspunkt etter at bekymringen for barnet/ungdommen har oppstått. Foreldreinvolvering innebærer også at foreldre på eget initiativ kan involvere kommunale tjenester dersom de er bekymret for egne eller andres barn.

I tillegg står det sentralt å involvere barnet selv. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges, jf. barnekonvensjonens artikkel 12. 

Evaluering

Ved bruk av BTI-handlingsveilederen sikrer man god evaluering på individnivå.

Et svært viktig trinn på hvert nivå i BTI-handlingsveilederen er å evaluere tiltakene og hjelpen som gis. Etter at tiltak er prøvd ut skal det kalles inn til et eget evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilke grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. I denne evalueringen er det også viktig å få med barnets opplevelse av endring. På bakgrunn av evalueringen tas det en beslutning om den videre oppfølgingen:

 • skal tiltaket avsluttes? 
 • tiltaket har effekt, men man er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter?
 • kan det iverksettes andre tiltak?
 • tiltaket har ikke gitt ønsket effekt. Er det behov for hjelp fra andre tjenester?