Laget rundt barnet - Bedre tverrfaglig samhandling

Sortland kommune ønsker at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst. Vi er derfor i gang med et prosjekt der målet er å gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre, i tillegg til å bedre samarbeidet på tvers av tjenestene.

Dette overordnede prosjektet har fått navnet Laget rundt barnet – bedre tverrfaglig samhandling. Gjennom prosjektarbeidet har vi utviklet en samhandlingsmodell som har som mål å sikre helhetlig, forebyggende, tidlig og koordinert innsats overfor alle barn, unge og familier, men særskilt de det er knyttet bekymring eller undring til. En sentral del av samhandlingsmodellen er BTI-handlingsveilederen.

Samhandlingsmodellen

Samhandlingsmodellen skal hjelpe oss med å sikre oss et godt forebyggende arbeid og tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppa på tvers av nivå og tjenester. Intensjonen er at modellen skal synliggjøre hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på ulike nivå sikrer at barn får hjelp til rett tid og at vi arbeider helhetlig og forebyggende. Modellen skal hjelpe Sortland kommune med å utvikle verktøy og kompetanse for å følge opp barn og familier som har behov for hjelp, styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå og styrke brukermedvirkningen til barn og foresatte.

Samhandlingsmodellen er delt i tre nivå. 

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) en viktig del av Laget rundt barnet

BTI handlingsveileder skal vise de ansatte hvordan de skal gå fra bekymring og uro for et barn til å handle. Handlingsveilederen beskriver i tillegg ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester og har mål om å sikre kontinuitet i oppfølgingen av barnet som har behov for kommunens hjelpeapparat. Viktige stikkord knyttet til BTI-handlingsveilederen er tidlig innsats, samordnede tjenester og brukermedvirkning.

BTI handlingsveileder

Artikkelliste