BTI handlingsveileder

 Handlingsveilederen for BTI beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt:

Ring Politiet 02800 og Meld saken direkte til barneverntjenesten. Bruk Guide ved vold i nære relasjoner (DOCX, 1023 kB).

Nivå 0: Undring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

1. Undring eller bekymring oppstår

Du starter å undre eller bekymre deg over et barns eller ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling.

 

Hvordan?

I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra andre.
Husk at bare du eier din undring/bekymring– den er subjektiv og et viktig verktøy.

Hvem?

Alle medarbeidere.

2. Konkretiser undringen/ bekymringen

Konkretiser undringen eller bekymringen for deg selv. 

Hvordan?

Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig.

Del din undring/ bekymring og dine observasjoner med en leder/kollega. Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier undringen/ bekymringen selv om andre kanskje ikke er enig med deg. Vurder også rammebetingelser.

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen/bekymringen.

Verktøy

Undringsnotat (DOCX, 95 kB) (Ansatte i skole finner dette som mal i Sikker Sak)

Risiko og beskyttelsesfaktorer (DOCX, 80 kB)

Skole: Håndbok til handlingshjulet (PDF, 1015 kB), Verktøykasse for oppfølging av fravær (DOCX, 5 MB), Veileder til aktivitetsplan (PDF, 200 kB)

Barnehage: Spesialpedagogisk veileder (PDF, 672 kB), Retningslinjer for håndtering av mobbing i barnehagen, (PDF, 368 kB)

3. Del undringen/ bekymringen med dem det gjelder

Ta en samtale med barnet/ ungdommen og med foresatte så tidlig som mulig.
Der deler du undringen/ bekymringen din på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

 

Hvordan?

 • Forbered deg på samtalen
 • Drøft med en kollega
 • Øv gjerne på samtalen sammen med en kollega
 • Gjennomfør samtalen
  • Ta utgangspunkt i barnets signal
  • Fortell hva du vil snakke om
  • Få tak i barnets opplevelse
  • Informer om hva som skjer videre
  • Kort oppsummering av samtalen

Hvem?

Medarbeider som eier undringen/ bekymringen. (ev. avklares i enkelte tjeneste).

Verktøy

Anbefalte nettressurser

 • Barnesamtalen og foreldresamtalen fra Dialogmodellen. Tilpasset barnehager, men nyttig for alle!
 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Snakketøyet er et digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende.
 • Barnespor er et samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien.
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
 • Jeg vet er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen
4. Grunn til å gå videre?

Du vurderer behovet for videre oppfølging i nivå 1 eller 2, eller om det ikke er behov for å gå videre med uroen.

 

Hvordan?

 • Drøft gjerne med en kollega/leder i egen tjenesten.
 • Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kolleger i andre tjenester. 
 • Ta beslutning samme med barnet og foreldrene.
 • Ta beslutning innen to uker om saken skal gå videre.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen.

Verktøy

Kartlegginger skole

Tjenesteoversikt

 

5. Avslutt

Hva gjør du?

Dokumenter i henhold til din tjenestes rutiner.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet/ungdommen/ foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Konkretiser bekymring

Konkretiser bekymring med informasjon fra prosessen på nivå 0. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.

 

Hvordan?

Gå gjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 0.

 • Kartlegg og analyser bekymringen. 
 • Ta eventuelt opp bekymring med nærmeste leder.
 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet.

Hvem?

Den som eier undringen/bekymringen

Verktøy

Kartlegginger

Omnimodellen 

Tjenesteoversikt

2. Planlegg tiltak

Planlegg og avklar innhold i tiltakene sammen med barnet/ ungdommen og foresatte. 

 

Hvordan?

Vurder om samtalen med barn og foreldre skal gjøres sammen
eller hver for seg. Barn har rett til selv å velge om de vil si sin
mening.

 • Drøft tiltak og mål i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder/hovedkontakt for familien videre.
 • Det som er avtalt referatføres. Følg rutiner for dokumentasjon i egen tjeneste.

Hvem?

Den som eier undringen/ bekymringen eventuelt den leder velger.

Verktøy

Hvordan gjennomføre gode møter? (DOCX, 80 kB)

Skole: Veileder til aktivitetsplan (PDF, 200 kB)

Referatmal. (DOCX, 82 kB)

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
3. Iverksett tiltak

Du iverksetter tiltakene du har planlagt.

 

Hvordan?

Du dokumenterer tiltakene iht. tjenestenes rutiner

Hvem?

Stafettholder/kontaktperson

Verktøy

Referatmal (DOCX, 82 kB)

4. Evaluer tiltak

Du evaluerer tiltak(ene) - har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter barn og foresatte til samarbeidsmøte.
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder/kontaktperson

Verktøy

Referatmal (DOCX, 82 kB)

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes.

Hvordan?

Barnet/ ungdommen / foresatte involveres i avgjørelsen.

På bakgrunn av evalueringen, vurder:

 • skal tiltaket avsluttes? 
 • tiltaket har effekt, men man er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter?
 • kan det iverksettes andre tiltak?
 • tiltaket har ikke gitt ønsket effekt. Er det behov for hjelp fra andre tjenester?

Barnehage skal opprette kontakt med Lavterskelteamet for barnehage, før en går videre til nivå 2. Se pedagogisk veileder barnehage.

Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2. Før en involverer flere tjenester skal det innhentes samtykke,

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Anbefalte nettressurser

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Dette nivået beskriver samarbeidet mellom flere tjenester. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Etabler kontakt med annen tjeneste

Du tar kontakt med tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan?

Bruk møtemalen og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning ivaretas.

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Visma Samspill, veiledning til oppstart (DOCX, 106 kB)

Møtemal, Gode møter  (DOCX, 80 kB)

GROW samtalemetode (PDF, 736 kB)

Tjenesteoversikt:

Tjenester for barn og unge
Tilbud Telefon
Helsestasjon 95264320
Skolehelsetjenesten Se egen oversikt på side
Helsestasjon for ungdom 952 64 238
Barnevernet i Vesterålen 979 93 800
Familievernkontoret 466 15 660
PPD Vesterålen 76 11 32 20
Alarmtelefon barn og unge 116111
SLT koordinator 451 71 747
Legekontor 76 10 90 00
Legevakt 116117
Konsultasjonsteam ved vold og seksuelle overgrep 952 64 236
Psykisk helse og rus 952 64 357

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
2. Planlegg tiltak

Inviter til samarbeidsmøte med barnet/ ungdommen / foresatte og aktuelle tjenester. I møtet planlegges tiltakene og hvem som gjør hva.

 

Hvordan?

Vurder tiltak på alle arenaer som barnet oppholder seg på og vurder hvilke tiltak barnet/ ungdommen selv og foresatte bør gjennomføre.

 • Drøft tiltak i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder – videreføre eller endre?

Hvem?

Stafettholder på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Referatmal (DOCX, 82 kB)

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
3. Iverksett tiltak

Alle involverte gjør sin del at det som er avtalt.

 

Hvordan?

 • Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen.
 • Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer.

Hvem?

Alle som har ansvar for et tiltak. Stafettholder har oversiktsansvar.

4. Evaluer tiltak

Hvordan?

 • Inviter til evalueringsmøte. Bruk referatmal.
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder på vegne av den det gjelder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 82 kB)

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltak skal avsluttesendres eller utvides.

Hvordan?

På bakgrunn i evalueringen tas beslutning om videre arbeid sammen med barnet / ungdommen og foreldrene. Hvis du er i tvil om hvilke tjenester som kan bistå, eller trenger å rådføre deg med andre - se tjenesteoversikt. 

 • Avslutte tverrfaglig innsats?
  • Gå tilbake til nivå 1 og følg opp i egen tjeneste at innsatsen gir varig positiv effekt. 
 • Endre tverrfaglig innsats?
  • Etabler kontakt med aktuell tjeneste og fortsett på nivå 2: Planlegg, iverksett og evaluer tiltak 
 • Utvide tverrfaglig innsats?
  • Vær åpen med foreldre om hva bekymringen består i, og legg til rette for samarbeid om det som er vanskelig.
  • Ta en utsjekk med din leder før du går videre til nivå 3.
  • Innhent gjerne råd om du er usikker.
   • Ressurspersoner i andre tjenester kontaktes når du ser at behovene er sammensatte, når tiltakene ikke har ønsket effekt og dere opplever å stå fast, eller hvis du trenger hjelp til å få de rette tjenestene på banen. Bruk tjenesteoversikt.
   • Individuell plan bør vurderes for barn med behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester.
   • Barnevernet - kontaktes ved bekymring for barnets omsorgssituasjon i henhold til meldeplikt etter barnevernloven § 6-4.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Skjema-behov for tverrfaglig møte- publiseres senere.

Tjenesteoversikt

 

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Dette nivået beskriver samarbeid mellom flere tjenester som krever mye koordinering. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Etabler kontakt med relevante tjenester

Foreldre, stafettholder og representanter fra involverte tjenester på nivå 2 blir enige om hva utfordringene handler om, hvem som kan bidra til å finne løsninger og hvordan vi sikrer medvirkning for barnet/ ungdommen.

Hvordan?

 • Stafettholder, foreldre og representanter fra involverte tjenester oppsummer hva som har vært prøvd av tiltak og erfaring med disse - og hvordan de ser på barnets og familiens utfordringer i dag. 
 • Utforsk utfordringene og hva det ønskes hjelp til - og avklar gjensidige forventninger
 • Gi barnet / ungdommen en reell mulighet til å uttrykke sin mening om situasjonen og hva som kan hjelpe. Barn og ungdom har rett, men ikke plikt til å uttale seg. Den som snakker med barnet får rollen som barnets tillitsperson i fortsettelsen
 • Avklar hvem som skal inviteres til familiens tverrfaglige team. 
  • Hvilke tjenester er de i kontakt med i dag og hvem er viktige for å finne løsninger?
  • Har familien noen i sitt nettverk nettverk som de tenker kan bidra med løsninger?
  • Ønsker barnet / ungdommen selv å delta i tverrfaglige team? Skal barnets tillitsperson representere barnet?
 • Fyll ut samtykkeskjema, ett for hver person i familien som det skal deles informasjon om.

Hvem?

 • Stafettholder, foreldre og representanter fra involverte tjenester har et felles ansvar for å forberede møtet i ansvarsgruppe/tverrfaglig team

Verktøy

Samtykkeskjema - publiseres senere

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
2. Ansvarsgruppe/Tverrfaglig samarbeidsmøte

I det tverrfaglige samarbeidsmøtet er det barnets egen opplevelse som er fokus for samtalen. Hva fungerer bra, hva er vanskelig og hva drømmer dere om? 

 

Hvordan? 

 • Barnas og de voksnes opplevelser presenteres. Barnets tillitsperson har et særlig ansvar for å løfte fram barnets opplevelse. Gjennom utdypende spørsmål og refleksjon skaper vi en felles problemforståelse og definerer hvilke mål vi skal jobbe for å nå. Målene skal være målbare.
 • De ulike tjenestene bidrar med mulige forslag til tiltak. De som deltar har mandat til å bidra til å finne løsninger og iverksette tiltak fra sin tjeneste. Tiltakene skal være konkrete.
 • Familien har som hovedregel det avgjørende ordet i hvilke tiltak det skal jobbes med framover og hvilke tjenester som skal være involvert, unntak kan være i saker der barnevernet er involvert.
 • Vi avklarer gjensidige forventninger, hvem som er stafettholder (her er det mulighet for å endre stafettholder fra nivå 2 til 3) og hvem som snakker med barnet om det som blir bestemt. 

Hvem? 

Stafettholder innkaller og leder møtet.

Verktøy

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
3. Iverksett koordinerte tiltak

Tiltak iverksettes i henhold til planen

 

Hvordan?

 • Alle som har ansvar for tiltak følger opp sitt ansvar
 • Barnets tillitsperson forklarer barnet hva som skal skje og følger opp barnets opplevelse av endring
 • Alle har ansvar for å orientere Stafettholder dersom hindringer / endringer oppstår
 • Stafettholder eller tillitsperson snakker med barnet / ungdommen om møtet og hva som skal skje framover. Frist 1 uke etter møtet
 • Stafettholder snakker med barn og foresatte underveis om hvordan det går
4. Evalueringsmøte

Evaluer om barnets / ungdommens og familiens situasjon har endret seg i riktig retning. Dersom stafettholder sammen med foresatte har avdekket flere uløste behov underveis, vurder å invitere andre tjenester inn i samarbeidet.

 

Hvordan?

 • Familien deler sin opplevelse av livssituasjonen nå. 
 • Barnet / ungdommen / barnets tillitsperson formidler barnets opplevelse av det som er gjort
 • Vurder endring med utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.
 • Hva har fungert og hva har ikke fungert? Har behovene endret seg? 

Hvem? 

 • Stafettholder innkaller og leder møtet.
5. Felles beslutningsprosess

Barn, ungdom og foresattes egen opplevelse ligger til grunn i vurderingen om tiltak skal avsluttes eller endres.

 

Hvordan? 

 • Med bakgrunn i den evalueringen som er foretatt, tar de involverte stilling til det videre arbeidet.
 • Husk at barnet / ungdommen har rett til å uttale seg og at deres mening skal vektlegges
 • Avslutte? Om bekymringen er borte, avsluttes saken for tjenestene som ikke lenger er nødvendig. Takk de involverte for godt samarbeid og understrek for familien at de er velkommen til å be om hjelp på ny hvis de trenger  det!
 • Endre? Om bekymringen opprettholdes, tas ny runde på nivå 3;  juster problemforståelsen og planlegg tiltak. Dersom det er bekymring for barnets omsorgssituasjon, meldes bekymring til barnevernstjenesten.

Hvem? 

 • Stafettholder leder møtet og sikrer god beslutningsprosess

Anbefalte nettressurser

Ressurser:

Kartlegginger

Kartlegginger barnehage og skole Oversikt over kartlegginger som er i bruk i skolene og barnehagene i Sortland.

 

Diverse ressurser

Snakke med barn - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Lytt til barna - Rettledning som kan brukes saksbehandling etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven.

 

Tjenesteoversikt